Møder 2023

Referat fra møde i Fællesrådets forretningsudvalg 16. februar 2023


Deltagere: Jørgen Friis Bak, Steen Bording Andersen, Povl Nørgaard, Morten Sejersen, Daniel Pedersson og Birgitte Skjøtt.
Afbud fra Hans Oluf Schou og Børge Terkelsen.


1.Mødelokaler i lokalområdet
Der bliver akut mangel på mødelokaler i vores område, når Foreningernes Hus lukker i år. Derfor var Fælles Fritids skoleleder Birgit Christensen samt to repræsentanter fra BMI, Per Bach og Christine Winding-Lauritzen, inviteret til at drøfte sagen. Drøftelserne mundede ud i, at BMI lovede at stille lokaler til rådighed for Fælles Fritid. Sagen er, at skolerne reserverer lokaler, der ikke bliver brugt, og der er derfor tomme lokaler i dagtimerne. Hallerne skal gøres tilgængelig for Fælles Fritid, når skolerne ikke bruger dem. Steen vil kontakte Idrætssamvirket for at frigøre lokaler. Måske kan Cafe Klubånd også bruges til yoga i dag-timerne. Desuden vil der være nye lokaler til rådighed, når Egelund Borger Center står færdigt i 2025. Men der bør søges penge til en etage mere.


Jordbrugets Uddannelsescenter kan først bruges efter kl. 16.00, og underviserne er trætte af at flytte borde og stole i klasseværelserne, der heller ikke er store nok til de største hold. Der er fortrinsvis mangel på lokaler i dagtimerne. Friluftsgården er ikke egnet, da lokalerne ikke er store nok. Birgit Christensen oplyste, at lokaler til Fælles Fritid helst skal være minimum 80 m2. Sognegårdene er allerede i brug.


Povl foreslog, at der afsættes midler til at hyre en byggesagkyndig, der kan lave en screening af vores lokalområde og evt. finde andre egnede bygninger. Det blev besluttet at afsætte 50.000 kr. til professionel hjælp til at afhjælpe manglen på lokaler. Steen vil desuden tage en snak med forvaltningen for at skabe samarbejde om udnyttelse af lokaler.


2. Oplandspuljen
Steen og Daniel deltager i mødet 22. februar. I oplandspuljen (under Borgmesterens afdeling) er der afsat 10 mio. kr. om året i 10 år fra 2024 for at styrke medborgerskab og fællesskab i lokalområderne. Det vil være oplagt at søge puljen, så vi kan sikre lokaler til møder og kulturliv.
Steen oplyste, at kommunen også har en anden pulje under Teknik & Miljø. Daniel undersøger, om vi kan søge midler i den pulje.
Jørgen understregede, at vi udover lokaler også mangler flere midler til offentlig transport, så der kan blive etableret flere stoppesteder på letbanen.
Povl opfordrede til at blive inspireret af, hvordan andre kommuner inddrager borgerne. Han sender eksempler til Steen og Daniel.

3. Generalforsamling
Steen vil kontakte Hans Skou, der efterfølgende har accepteret at påtage sig opgaven som dirigent på generalforsamlingen, der afholdes 16. marts på Malling Kro (Niels Kjølhede kan ikke i år). Birgitte meldte sig som referent. Der bliver en ledig plads i forretningsudvalget, fordi Morten Sejersen trækker sig efter 18 år på posten. Der blev drøftet mulige kandidater til den ledige post, og forretningsudvalgets medlemmer kontakter de foreslåede personer for at undersøge interessen for at stille op som bestyrelsesmedlem.

Der har ikke været ressourcer til at opdatere Fællesrådets vedtægter endnu, men Daniel arbejder på sagen. Det kan forventes, at der kommer et spørgsmål op på generalforsamlingen, om borgere kan være medlem.

Jørgen havde lavet et udkast til valgprocedure, som blev drøftet og rettet til. Under formandens beretning bliver der også oplæg fra de enkelte grupper:

 • Byudvikling: Steen
 • Trafik: Daniel
 • Grøn gruppe: Povl
 • EBC: Det blev besluttet, at spørge arkitekt Uffe Lentz, om han vil holde oplægget.

Povl fabrikerer stemmesedler. Børge laver liste med medlemmer, så der kan krydses af, når deltagerne kommer. Steen medbringer kuglepenne. Forretningsudvalget mødes ½-1 time før start.


4. Økonomi
Jørgen indsender regnskab og budget til kommunen, så vi kan modtage støtte på 20.000 kr. igen i år.


5. Grøn Gruppe
Povl orienterede om kampagnen om Sprøjtefri haver. Der samarbejdes med Aarhus Vand og Vandplan-udvalget, og det er aftalt med Bo Vægter, at en folder kan genbruges. Den skal enten genoptrykkes eller laves som midtersider i Fællesbladet (Birgitte undersøger, om det er muligt). Kampagnen skydes i gang efter generalforsamlingen med en konkurrence for grundejerforeningerne om at opnå flest sprøjtefri haver. Aarhus Vand stiller skilte op ved indfaldsvejene med teksten: Vi passer på vores grundvand. Der arrangeres åbent hus på vandværkerne i Beder og Malling, og kampagne får sin egen hjemmeside www. sprojtefri-haver.dk der skal gå i luften, når Fællesbladet udkommer 15. marts med en artikel om kampagnen. Hjemmesiden vil blive præsenteret på generalforsamlingen.


6. Trafik
Daniel orienterede om kommunens anlægsprojekter, hvor det bl.a. er besluttet at etablere cykelsti helt til Ajstrup strand og en cykelsti mellem Beder og Malling gennem Egelundsstien, som opgraderes. Fællesrådet ville gerne have haft en cykelsti på landevejen mellem Beder og Malling, men den løsning har kommunen ikke råd til. Men forretningsudvalget mener stadig, der er behov for en trafiksikker løsning til Egelund.
Af andre projekter nævnte Daniel, at der etableres fortov ved Vilhelmsborgvænget, og at der laves 2-1 vej i Fløjstrup.


Povl understregede, at der i Fulden er lavet et forkert bump, som er lavere end de to andre. Daniel mente, at der ikke bør klages til rådmanden, for forvaltningen har været ude og lave målinger, som viser, at det nye bump har en passende højde. Povl laver derfor ikke et klagebrev nu, men tager kontakt til kommunens sagsbehandler.


Daniel vil lave et spørgeskema for at undersøge, hvilke af borgernes trafikønsker, der skal prioriteres. Der er bl.a. behov for tiltag på Kirkebakken. Daniel rundsender liste med overblik over trafikgruppens ønsker. 


4. Byudvikling
Steen har samlet op på input fra borgermødet og Borgerbazaren. Povl og Daniel vil samarbejde med Steen om at arrangere næste borgermøde, hvor der skal laves en vision for udviklingen i vores område. Det vil være fint at etablere en borgergruppe om byudvikling i stil med trafikgruppen og grøn gruppe.


8. EBC
Udsat til næste møde.


9.Kalenderen

- Generalforsamling torsdag d. 16. marts kl 19:30 Malling Kro

- Hold Rent-dag lørdag d. 25. marts kl 9:30-12 i Beder og Malling

- Grundlovsfest mandag 5. juni kl 14? i Egelund

- Beder Malling Byfest 23 lørdag 24. juni kl 11 i Egelund (BMI)


10. Eventuelt
Det skal undersøges, om vi kan søge penge i Teknik & Miljø til at opdatere hjemmesiden bma.dk. Jørgen og Povl har bolden.

   

  28.02.2023/BS

  Referat for møde i Fællesrådets forretningsudvalg 26. januar 2023


  Deltagere: Jørgen Friis Bak, Steen Bording Andersen, Povl Nørgaard, Morten Sejersen, Børge Terkelsen, Hans Oluf Schou og Birgitte Skjøtt. Afbud fra Daniel Pedersson.


  1.Møde med vinterbadere om nyt havhus
  To medlemmer fra vinterbadeklubben samt arkitekt Christina Bennedbæk deltog i starten af mødet for at præsentere planerne for et arkitekttegnet havhus ved Ajstrup strand. Det er planen, at Havhuset både skal indeholde mødelokale, som kan bookes af alle, samt omklædningsrum, saunaer og toiletter, som vil blive driftet af Aarhus Kommune og være åbne for alle. Havhuset skal være en selvejende institution og også bruges af vandsportsfolk fx kajakroere og Stand-up padlere. Der vil være mulighed for at dyrke yoga både indendørs og udendørs. Kystdirektoratet er positiv over for projektet, men de sidste detaljer skal på plads, inden der kan søges finansiering til projektet (bl.a. i Lokale- og Anlægsfonden). Steen Bording Andersen skriver på vegne af Fællesrådet en anbefaling om projektet, der kan blive til stor glæde for hele lokal-befolkningen. Når tingene er faldet mere på plads, vil projektet blive præsenteret i Fællesbladet.


  2.Generalforsamling.

  Udkast til dagsorden for generalforsamlingen 16. marts på Malling Kro blev gennemgået. Kasserer Børge Terkelsen genopstiller. Af de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, genopstiller Povl Nørgaard og Hans Oluf Schou. Derimod opstiller Morten Sejersen ikke til forretningsudvalget, hvor han har været aktiv i 18 år. Til gengæld vil han gerne stille op som revisor i stedet for Bodil Rasmussen, der ikke modtager genvalg.

  Det er ikke lykkedes at få lavet udkast til nye vedtægter endnu, og det kommer derfor ikke på dagsordenen til generalforsamlingen i denne omgang. Hans Oluf Schou meldte sig til at lave et forslag til nye vedtægter sammen med Daniel Pedersson. Børge Terkelsen foreslog, at der kan holdes en ekstraordinær general-forsamling i efteråret, så vedtægterne kan vedtages endeligt på generalforsamlingen i 2024.

  Kassereren udsender fakturaer til medlemmerne i uge 5 sammen med dagsorden for generalforsamlingen.


  3. Julefrokost evaluering
  Julefrokosten på Friluftsgården var meget vellykket, men der er indkommet nogle konkrete ønsker til næste års julefrokost bl.a. indkøb af alkoholfri øl, kvalitetssodavand, te og mælk til kaffen. Desuden skal der hyres en til at stå for oprydningen.


  4. Grundlovsfest
  Jørgen Friis Bak undersøger, om rådmand Nikolaj Bang vil holde talen på arrangementet 5. juni i Egelund.


  5. FO-klubber
  Der er indkommet kritiske kommentarer til Steens og Jørgens artikel i Fællesbladet (som var en kopi af det høringssvar, Fællesrådets forretningsudvalg indsendte). Lederen af fritidsklubben i Beder, Vagn Palmelund, er en af de utilfredse, og Steen har allerede talt med ham. Det blev besluttet, at Steen og Jørgen foreslår, at de alle tre skriver en fælles artikel til Fællesbladet. Det er vigtigt, at vi har både FU- og FO-klubber i vores område. (Efterfølgende er det besluttet, at der i næste nummer af Fællesbladet bringes en artikel af Helle Degn som replik. Kritikken går bl.a. på, at FO- og FU-klubberne har forskellige målgrupper. FU-klubberne har pligt til at tage sig af udsatte unge – det har FO-klubberne ikke).


  6. Økonomi
  Regnskabet blev underskrevet af de tilstedeværende. Det blev besluttet, at der skal knyttes et betalingskort til Fællesrådets konto og oprettes et Mit-ID.


  7. Grøn gruppe
  Povl Nørgaard orienterede om kampagnen om sprøjtefri haver, der gennemføres sammen med Aarhus Vand og Malling Vandværk. Han præsenterede en kampagneplan, der bl.a. omfatter åbent hus på både Beder og Malling vandværker og en konkurrence for grundejerforeningerne om at få flest sprøjtefri haver. Vinderen kåres på Borgerbazaren i oktober. Det blev besluttet, at kampagnen skal have sin egen selv-stændige hjemmeside (og efterfølgende er det besluttet, at den skal hedde www.sprojtefri-haver.dk).
  Grøn gruppes formand Klaus Møller-Jørgensen og Birgitte Skjøtt vil stå for at opdatere hjemmesiden, som skal gå i luften, når Fællesbladet udkommer 15. marts. I dette blad kommer første artikel om kampagnen.

  Vandplanudvalget har allerede produceret en flyer samt Sprøjtefri klistermærker og magneter, der kan (gen)bruges i kampagnen.

  Under beretningen på generalforsamlingen laves en præsentation af kampagnen og senere udsendes mail til alle grundejerforeninger om at støtte op om kampagnen. Jørgen tilbød at lave mail-listen.

  Inden næste møde skal det afklares, om der stadig er interesse for et fugletårn ved Egelund, og om der stadig skal reserveres 50.000 kr. til formålet.


  8.Trafik
  Punktet udsættes til næste møde.


  9. Byudvikling
  Der er lavet opsamling på input fra både borgermødet og Borgerbazaren. Steen laver på baggrund af dette et oplæg til næste møde med forslag til et nyt borgermøde.


  10.EBC
  Hans Oluf Schou orienterede om det kommende Egelund Borger Center, der forventes at stå færdigt i 2025.


  11. Mødelokaler
  Når Foreningernes Hus lukker til sommer, bliver der stor mangel på mødelokaler ikke mindst til Fælles Fritid. Det skal undersøges, om Friluftsgården kan stille lokaler til rådighed. Jordbrugscentret og Beder Sognegård anvendes allerede, hvorimod det ikke er muligt at anvende Malling Sognegård.
  Det blev besluttet at holde et møde med Fælles Fritids leder Birgit Christensen samt Jørgen Hesselbjerg og en repræsentant fra BMI (fx Per Bach). Inden mødet skal der laves sondering af bygninger i vores område, der kan bruges til møder og aktiviteter, inden EBC står færdigt i 2025.


  12. Havneudvidelsen
  Der er stor protest mod kommunens planer om at udvide havnen og dumpe 1,8 mio. m3 giftigt havneslam ved Fløjstrup Strand. Den 17. januar blev der afholdt en borgerkonference på Rådhuset med over 500 deltagere. Alle de eksperter, der holdt oplæg, fraråder projektet, der vil blive en stor belastning for både klima og miljø – og måske også kommunens økonomi. Forretningsudvalget har indsendt flere kritiske høringssvar vedr. planerne om at dumpe 1,8 mio. m3 giftigt havneslam ved Fløjstrup Strand (Volumen svarer til 211 fyldte rådhushaller). På FU-mødet blev det besluttet, at Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup skal være medunderskriver på en protestskrivelse til byrådet fremsendt af Ingrid Søe på vegne af miljøudvalget for grundejerforeninger og fællesråd syd for Aarhus. Medunderskrivere er bl.a. også grundejerforeningerne Mariendal Havbakker, Ajstrup Strand, Norsminde og Kysing Næs samt beboere i området samt campingpladserne ved Ajstrup og Blommehaven. JFA kontakter Ingrid Søe.


  13. Oplandspuljen
  Jørgen orienterede fra det seneste møde. Nord, vest og syd kan søge om tilskud til nyskabende projekter. Kommunens pulje er på i alt 10 mio. kr. Det blev foreslået at søge tilskud til Havhuset og et nyt Foreningernes Hus.


  14.Møder med fællesråd i syd
  Referat fra mødet 17. december er udsendt til forretningsudvalget. Jørgen kontakter Anders Kjær for at aftale, hvornår næste skal holdes. Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup vil være vært for næste møde i Foreningernes Hus. På dagsorden kommer bl.a. et punkt om oplandspuljen.


  15. Erhvervsnetværksmøde
  Det planlagte møde 2. februar er aflyst.


  16. Hjemmeside, Facebook
  Jørgen og Povl har ansvar for at få sat gang i arbejdet med at lave en ny bma.dk, der trænger til opdatering. Desuden etableres som nævnt en selvstændig hjemmeside til kampagnen om sprøjtefri haver. Fællesbladets hjemmeside fungerer fint. Jørgen vil sørge for at opdatere og lægge nyheder på Facebook.


  17.Kalenderen

  • Formandsmøde mandag 6. februar (Steen deltager, da Jørgen ikke har tid)
  • FU-møde torsdag 16. februar kl. 19.30 i Foreningernes Hus
  • Generalforsamlingen 16. marts kl. 19.30 på Malling Kro
  • Hold Rent dag lørdag 25. marts kl. 9.30-12.00 i Beder og Malling
  • Grundlovsfest mandag 5. juni i Egelund
  • Byfest Beder Malling lørdag 24. juni i Egelund (BMI er arrangør)


  18. Eventuelt
  Beboerne i Fulden er utilfredse med, at det 3. bump ikke er højt nok. Povl laver udkast til brev til rådmanden. Fællesrådet bakker op om henvendelsen.

  Børge orienterede om et forslag fra to grundejerforeninger vedr. vejharmonisering. Forretningsudvalget gør ikke mere ved sagen, og der arrangeres ikke et fællesmøde om sagen. Grundejerforeningerne må selv løse opgaven fx gennem vejlaug.

   

  07.02.2023/BS

   

   

  Nyeste kommentarer

  17.11 | 13:39

  Se venligst på hjemmesiden under Trafikgruppen Dagsorden http://...

  17.11 | 11:37

  Er der en dagsorden til mødet i trafikgruppen på mandag?

  15.06 | 15:11

  Se Fællesbladet.dk eller i det trykte blad side 2

  10.06 | 21:55

  Hvornår er sidste indlevering til næste nr?