Møder 2017

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Malling Plejehjem, FU mødelokale


Mødetid:

Onsdag, 11. januar 2017


Næste møde(r):

Onsdag, den 9. februar 2017, kl. 19.30, FU-møde, Malling Plejehjem, FU-mødelokale Onsdag, den 8. marts 2017, kl. 19.30, generalforsamling, Malling Kro Se i øvrigt pkt. 10, kalenderen.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Jørgen Hesselbjerg (JH) Helle Nielsen (HN) Morten Sejersen (MS) Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Mikkel Maltesen (MM)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen 16. januar 2017


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

Kommuneplan – lokalsamfundsbeskrivelse (mail fra 9. dec., artikel i Fællesbladet)

PFB refererede fra mødet den 29. november 2016 om den kommende kommuneplan. Ved mødet fremkom forslag/krav om, at fællesrådene udarbejder lokalsamfundsbeskrivelser efter model som anvendt for Mårslet, Tranbjerg og Lystrup. Disse eksempler er angiveligt baseret på digitale løsninger med mulighed for interaktiv brug. Man ønskede fra kommunens side lokalsamfundsbeskrivelserne med kort varsel, der dog efter massive protester blev forlænget.

Indhold og form drøftedes, herunder hvorvidt der tages en positiv eller en mere negativ tilgang i beskrivelserne. Også anvendelse af billedmateriale drøftedes. Alle opfordres til at søge egnet materiale, når der første skitse til beskrivelse foreligger. PFB lave udkast på grundlag af det materiale, vi har fra møderne sidste vinter om plangrundlaget.

Under dette punkt blev nævnt, at der mangler lys på/ved den nye rundkørsel ved Malling Syd. JH indrapporterer.

Generalforsamling

Indkaldelse (forslag udsendt med dagsorden)

Forslag til dagsorden blev gennemgået.

JFB spørger Karsten Tügel, om han har kandidat til den ledige post i FU. MS har også en mulig kandidat.

JFB spørger MM og Ingrid Jespersen om de modtager genvalg.

Som dirigent foreslås Niels Kjølhede. JFB spørge NK.

Som referent foreslås BT.

Kommissorium for Trafikgruppe (forslag udsendt med dagsorden)

Færdiggørelse af trafikgruppen kommissorium udsættes til næste møde. Som paradigme kan bruges kommissoriet for grøn gruppe.

Økonomi. (BT).

Regnskab 2016 (sendt pr. e-mail 3. januar 2017)

Regnskabet for 2016 blev godkendt og underskrevet. BT aftaler revision med revisorerne.

Kassebeholdningen på mødedagen er kr. 90.440,79.

Budget 2017 (nov. version tidligere udsendt og i øvrigt vedlagt dagsorden)

Der er ikke ændringer til budgettet fra november 2016. Dette budget er anvendt ved ansøgning om tilskud fra Aarhus Kommune.

Tilskud til flagallé

Der foreligger ansøgning om årligt tilskud på kr. 500 fra flagalléen i Malling.

Det besluttedes, at der fremover ydes et årligt tilskud på kr. 500 til såvel Malling som Beder. BT foranlediger overført de to tilskud.

Ansøgning fra Egnsarkivet om 2.050 kr. til trykning af ”En tur rundt i Beder” og ”En tur rundt i Malling”. Modtaget af JFB på papir.

Det besluttedes at imødekomme ansøgningen. BT foranlediger beløbet overført.

Grøn gruppe (MS).

MS meddelte, at der ikke har været aktiviteter i Grøn Gruppe siden seneste FU-møde. Etablering af stien mellem Beder og Fløjstrup går sin gang, og det forventes, at arbejdet iværksættes, når vejrforholdene tillader det.

Der har været interesse for den nye hundeskov ved Egelund. Derfor må det formodes, at nogle af de interesserede også kunne tænkes at indgå i det kommende arbejde.

Der var ikke noget svar på et spørgsmål fra JH om, om der er en afklaring af den fremtidige vedligeholdelse (græsslåning) ved Åle Katrines Hul.

Trafik (MM). Bydelskommunikation (møde med Smart Mobilitet 19. dec.)

Der er ikke aftalt nyt møde om Smart Mobilitet.

JFB refererede fra mødet, hvor et at temaerne var info til nye borgere, velkomstpjece/-folder.

Form og indhold drøftedes. Her blev bl.a. nævnt:

Nye borgere skal have noget fysisk i hånden.

Aarhus Kommune må ”holde øje med”, når der kommer nye borgere.

Kan tages med i Fællesbladet

Kan være sammen med annoncerne bag i Fællesbladet

For at have værdi skal en sådan pjece/folder opdateres mindst en gang årligt

Skal indeholde både praktiske og kulturelle ting.

JFB tager sagen med til redaktionen for Fællesbladet.

Grundlovsfest

Forslag til taler

Direktøren for Den Gamle By, Thomas Bloch Ravn blev bragt i forslag. JFB kontakter og undersøger, om det er en mulighed.

Omkring underholdning konstateredes, at Elever fra Efterskolen ikke en mulighed i år, hvor grundlovsdag falder på 2. pinsedag. HN overvejer andre muligheder.

Skal vi have lavet bannere?

Det har tidligere været bragt i forslag at få lavet bannere, der ved indfaldsvejene kan orientere om grundlovsfesten. Der blev ikke besluttet om anskaffelse af bannere. Vurderes endnu en gang til næste møde. JH har en kontakt om fremstilling af bannere. Kan ikke spørge på priser, før vi ved mere om størrelse og påtryk.

Linje 302 Kystruten, forslag og indlæg om ruteændring udsendt til mødet.

Midttrafik har fremsat forslag om at omlægge ruten for bus 302, således at den ikke længere kører ad Kirkebakken og igennem Fløjstrup. Der er underskriftsindsamling i gang i Fløjstrup. JFB omtaler sagen på Facebook og beder om kommentarer og input. MS laver udkast til høringssvar på vegne af Fællesrådet/FU.

Idé-café: Nyt liv på Bredgade (mail fra 6. januar)

Der er indbudt til møde om/i Ide-caféen den 25. januar 2017, kl. 19.00. Uheldigvis samme tidspunkt, som der er arrangeret møde om i Egelund om EBC. Ved mødet blev foreslået, at en fra Trafikgruppen (MM) deltog.    

Egelund BorgerCenter (PB) Skitseprojekt for Egelund (mail fra 22. dec. og artikel i Fællesbladet)

PB gennemgik det udarbejdede forslag med mulighed for etapevis etablering, og hvor første etape (til ca. 10 mio. kr.) rummer bibliotek på en meget central placering samt en førstesal med foredragssal. Der var enighed om, at der var tale om et flot skitseforslag. I forbindelse med gennemgangen kom man ind på, at det er halfonden, der skal stå som bygherre, men at det for FU er uklart, hvem halfonden er, og hvorledes de økonomiske forpligtelser her er. Også i tilfælde med budgetoverskridelser.

Planerne vil som omtalt andetsteds blive gennemgået ved orienteringsmøde i Egelund den 25. januar 2017.

Fællesrådet/FU kan efter forslag fra EBC-gruppen indgå i et ”Brugerråd”, men kan ikke være repræsenteret i ”Halfonden”. JFB svarer EBC-gruppen.

Kalenderen.

       Se de førstkommende møder på forsiden.

       Onsdag, den 25. januar 2017. kl. 19.00. Ide-cafe, Det kreative værksted. MM deltager

       Onsdag, den 25. januar 2017, kl. 19.00. Skitseprojekt for Egelund, Egelund. JFB deltager; og andre kan deltage

       Torsdag, den 9. februar 2017, kl. 19.30. Forretningsudvalgsmøde, Malling Plejehjem

       Onsdag, den 22. feb. 2017 15.0016.30. Børn og Unge (område Oddervej).
Grøndalsvej 2, Lokale 1128.
HN deltager.

       Torsdag, den 2. marts 2017, kl. 17.00?-22.00. Fællesrådsseminar, Aarhus Rådhus. Nærmere følger. JFB deltager; og andre kan deltage.

       Onsdag, den 8. marts 2017, kl. 19.30. Generalforsamling, Malling Kro

Eventuelt.

Ikke noget til punktet.

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Malling Plejehjem, FU mødelokale


Mødetid:

Torsdag, 9. februar 2017


Næste møde(r):

Onsdag, den 8. marts 2017, kl. 19.30, generalforsamling, Malling Kro. FU-medlemmer mødes kl. 19.00 Se i øvrigt pkt. 10, kalenderen.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Mikkel Maltesen (MM) Helle Nielsen (HN) Morten Sejersen (MS) Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Per Bach (PB) Jørgen Hesselbjerg (JH)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen 10. februar 2017


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

Kommuneplan – lokalsamfundsbeskrivelse.

Der er i forbindelse med den kommende kommuneplan fremkommet ønske om, at der laves lokalsamfundsbeskrivelser. JFB er i færd med at lave udkast på grundlag af det materiale, vi har fra møderne sidste vinter om plangrundlaget. Der vil ifølge JFB også – efter aflevering - være muligt at lave tilføjelser/korrektioner til beskrivelserne.

Generalforsamling.

Indkaldelse (er udsendt til alle medlemmer sammen med faktura for kontingent 2017).

JFB har fået tilsagn fra Niels Kjølhede om varetagelse af dirigenthvervet.

JFB spørger Karsten Tügel, om han har kandidat til den ledige post i FU. MS har også en mulig kandidat.

Kommissorium for Trafikgruppe (forslag udsendt med dagsorden)

Færdiggørelse af trafikgruppens kommissorium sker via e-mail kommunikation. Som paradigme kan bruges kommissoriet for grøn gruppe.

JFB har til generalforsamlingen modtaget et forslag om at flytte opslagstavlen ved Beder Torv til en anden placering. Der var i FU enighed om, at forslaget ikke egnede sig til en generalforsamlingsbeslutning, og at JFB derfor svarer forslagsstilleren, at FU vil vurdere, om standeren overhovedet kan holde til en flytning, og spørge handelsforeningen om mulighederne for at finde anden placering.

Taler til grundlovsfest.

JFB har endnu ikke haft kontakt med direktøren for Den Gamle By, Thomas Bloch Ravn, for at undersøge om han kan/vil være taler.

Omkring underholdning blev foreslået Lisa Kock Nielsen. HN kontakter LKN.

Kloakeringsarbejde i Beder.

Der er via hjemmesiden modtaget en kommentar fra en borger, der mener at reetableringen efter kloakeringsarbejdet går for langsomt. JFB svarer vedkommende, at vi jfr. melding fra Aarhus Vand afventer foråret for at få bedre betingelser for reetablering.

Økonomi. (BT)

Årsregnskabet for 2016 er revideret og godkendt den 2. februar 2017.

Der er pr. den 8. februar 2017 modtaget betaling fra 27 af foreningens 98 medlemmer. Betalingsfristen er udgangen af februar 2107.

Kassebeholdningen pr. 8. februar 2017 er kr. 97.225.99.

Grøn gruppe (MS).

Hundeskov (mail fra J. Fjord 3. feb.)

Der er jfr. mail fra J. Fjord etableret selvstændig arbejdsgruppe vedrørende hundeskov. Kontakten til Fællesrådet og FU kan være f.eks. en halvårlig kontakt.

Vilhelmsborgsøen (mail fra J. Fjord 6. feb.)

Sagen hører egentlig til Mårslet Fællesråd, men BMA Fællesrådet/FU vil følge

sagen og evt. kommentere, når løsningsforslaget sendes i høring inden længe.

Møde om rent drikkevand den 21. februar 2017

JFB har modtaget invitation til møde om rent drikkevand (mail af 7. feb.). FU medlemmer kan deltage, hvis muligt.

MS oplyste, at der ikke er nyt om etablering af stien mellem Beder og Fløjstrup, men at det fortsat forventes, at arbejdet iværksættes, når vejrforholdene tillader det.

Trafik (MM).

Indledningsvis orienterede MS om, at der med hensyn til forslaget om ændring af rute 302 er fremsendt indsigelse på vegne af fællesrådet, og at der er protesteret med en underskriftsindsamling fra det berørte område med mere end 600 underskrifter.

MM henvendte sig i september til Aarhus Kommune omkring mobilitet/helhedsplan med ønsket om at en plan for området samt for at få en belysning af, hvorledes samarbejdet mellem trafikgruppen og de kommunale instanser bedst kan fungere. Derefter er der rykket for svar ca. en gang om måneden. Først nu er det lykkedes at få et møde i stand til den 28. februar 2017, kl. 9.00. Trafikgruppen står derfor lidt i stampe og afventer bl.a. skolevejsanalysen. Sammen med de kommunale instanser skal forsøges afklaret den bedste arbejdsform. Også problemstillingerne omkring Bredgade skal inddrages, og her kan det også spille ind, at Aarhus Vand i 2018 gennemfører kloakeringsprojekt i Bredgade.

JFB supplerede med orientering fra mødet om ”Liv i Bredgade”. Arrangeret af det Kreative Værksted. Der var omkring 30 deltagere, og der fremkom en række forslag, der nu er ved at blive samlet og bearbejdet

Egelund BorgerCenter (PB).

Ved PBs fravær orienterede MM fra orienteringsmødet om EBC, den 25. januar 2017, hvor MM og JH fra FU deltog. Der var kun få deltagere ud over EBC-gruppen og FU deltagere. Der præsenteredes en flot skitse, hvorefter der arbejdes videre med at skaffe midler samt at få involveret biblioteket i højere grad. Der sigtes efter at realisere den ”lille plan”, der er estimeret til ca. 5 mio. kr.

Møder om ”En god start i lokalområdet”.

JFB havde deltaget i de to møder, der havde været afholdt i området, om et integrationsprojekt (2018-20), der skal medvirke til at give flygtninge, det netop har fået opholdstilladelse, bedre integration i lokalområderne. Fra begge møderne var budskabet, at de berørte flygtninge skal have deres hverdag (skoler, børneinstitutioner, sprogundervisning) i lokalområderne, så de ikke bruger al deres fritid på transport.

JFB nævnte muligheden for at opdatere en tidligere brochure/folder. Efter drøftelse i redaktionen for Fællesbladet konstateres, at Fællesbladet ikke det rette forum for sådanne informationer.

Kalenderen.

       Se de førstkommende møder på forsiden.

       Onsdag, den 22. feb. 2017 15.0016.30. Børn og Unge (område Oddervej).
Grøndalsvej 2, Lokale 1128. HN deltager.

       Torsdag, den 2. marts 2017, kl. 17.00?-22.00. Fællesrådsseminar, Aarhus Rådhus. Nærmere følger. JFB deltager; og andre kan deltage.

       Onsdag, den 8. marts 2017, kl. 19.30. Generalforsamling, Malling Kro

Eventuelt.

Ikke noget til punktet.

 Generalforsamling 2017

Onsdag den 8. marts 2017 kl 19:30 på Malling Kro

Dagsorden efter vedtægterne:

Valg af dirigent

Valg af referent

Godkendelse af nye medlemmer

Beretning om forretningsudvalgets virke i den forløbne periode

Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Indkomne forslag

Kommisorium for trafikgruppe

Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

Valg af:

Formand - lige år: Jørgen F. Bak (ikke på valg)

Kasserer - ulige år: Børge Terkelsen (modtager genvalg)

Forretningsudvalgets øvrige medlemmer - tre på ulige år, tre på lige år

Mikkel Maltesen (modtager genvalg)

Helle Nielsen (modtager genvalg)

Morten Sejersen (modtager genvalg)

(ledig plads)

Per Bach (ikke på valg)

Jørgen Hesselbjerg (ikke på valg)

2 revisorer - hvert andet år skiftevis samt en revisorsuppleant hvert år

Henning Povlsen (ikke på valg)

Ingrid Jespersen (modtager genvalg)

Bent Oxvig (suppleant)

Eventuelt

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal uanset det mødte antal medlemmer. Hver medlemsorganisation har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved personvalg skal afstemningen være skriftlig, såfremt én af fællesrådets medlemmer kræver det.

Referat af generalforsamling i Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.30 på Malling Kro

Dagsorden:

 Valg af dirigent

 1. Valg af referent
 2. Godkendelse af nye medlemmer
 3. Beretning om forretningsudvalgets virke i den forløbne periode
 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag

a. Kommissorium for trafikgruppe

 1. Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent
 2. Valg af:
 3. Formand - lige år: Jørgen F. Bak (ikke på valg)
 4. Kasserer - ulige år: Børge Terkelsen (modtager genvalg)
 5. Forretningsudvalgets øvrige medlemmer - tre på ulige år, tre på lige år
  - Mikkel Maltesen (modtager genvalg)

 -  Helle Nielsen (modtager genvalg)   

 -  Morten Sejersen (modtager genvalg)

 -  (ledig plads)

 -  Per Bach (ikke på valg)

 -  Jørgen Hesselbjerg (ikke på valg)

 d. 2 revisorer - hvert andet år skiftevis samt en revisorsuppleant hvert år 

- Henning Povlsen (ikke på valg)
- Ingrid Jespersen (modtager genvalg)
- Bent Oxvig (suppleant)

 Eventuelt

 Deltagere:

 I alt 31 personer (incl. 7 medlemmer af Forretningsudvalget) repræsenterende 23 medlemmer af Fællesrådet.

 Ad 1:

 Niels Kjølhede blev valgt som dirigent. Han konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet (skal ske med mindst 14 dages varsel). Generalforsamlingen blev varslet i januarudgaven af Fællesbladet, og dagsorden udsendt til alle medlemmer i forbindelse med kontingentopkrævning ultimo januar 2017.

 Ad 2:

 Børge Terkelsen blev valgt som referent.

 Ad 3:

 Grundejerforeningen Mariendal Havbakker har søgt om at blive medlem af Fællesrådet. Foreningen har tidligere været medlem af Fællesrådet.

 Ansøgning om medlemskab blev godkendt.

 Ad 4:

 Formanden Jørgen Bak indledte med at mindes to aktive medlemmer, Mogens Brøchner Nielsen og Poul Lorenzen, der afgik ved døden i 2016 henholdsvis i starten af det nye år.

 Jørgen Bak omtalte i sin beretning følgende om beretningsåret 2016 samt for det kommende år 2017:

 Lokale aktiviteter

 10. marts: Generalforsamling

 • 17. april: Affaldsindsamling
 • 1. maj: Skovens dag - stiindvielse
 • 5. juni: Grundlovsmøde 
 • 29. september: Halvårsmøde
 • Grøn Gruppe
 • Trafikgruppe
 • Egelund Borger Center
 • Fællesbladet
 • Hjemmeside
 • 6. juni: Foretræde for Teknisk Udvalg: Bering-Bedervej (sammen med øvrige fællesråd fra syd)
 • 29. august: cykelhandlingsplan
 • 1. september: Trafik & Veje, anlægsprogram
 • 6. september: Møde om Oddervej
 • 12. september: Foretræde for Teknisk Udvalg: Trinbrættet ved Egelund
 • 4. oktober: Magistraten for Teknik og Miljø
 • 26. oktober: Magistraten for børn og unge (annulleret)
 • 29. november: Temamøde om kommuneplanen
 • 19. december: Møde om velkomst af nye borgere
 • 31. januar: En god start i lokalområdet
 • 7. februar: En god start i lokalområdet
 • 2. marts: Fællesrådsseminar
 • 17. august: Kommentar til vejplan
 • 22. januar: protest mod omlægning af rute 302
 • 27. februar: lokalsamfundsbeskrivelse til kommuneplanen

 Løbende aktiviteter

 Møder med politikere og embedsmænd

 Udtalelser

 Vejprojekter

Særlig indsatsområde: Bredgade og Bering-Beder vejen

 Højeste prioritet

 Ajstrup Strandvej, cykelsti til stranden

 • Kirkebakken, stianlæg
 • Norsmindevej, dobbeltrettet cykelsti ml. Storenor og Norsminde

 Mellemprioritet

 Sti gennem tunnelrør under Odderbanen i Malling

 • Hastighedsdæmpning på Ajstrupvej
 • Helle og fortov på Beder Landevej
 • Svingbane fra Holmskovvej ud på Oddervej

 På venteliste

 Fortov i Beder nord ud ad Beder Landevej

Tværgade, fortov

 • Fuldenvej, cykelsti
 • Holmskovvej, fortov
 • Byagervej, fartdæmpning

 Lokalplaner

 Kommuneplan 2017

 Lokalplan 923 (Wixor-grund) i gang – på 12. år...

 • Lokalplan 1028 Starupvej 13 A og 13 B (Landbrugsskolen nord)
 • Lokalplan 1015 Starupvej og Grenå-Odderbanen (Landbrugsskolen syd)
 • Lokalplan 1020 Boliger i Malling Syd (Syd for Krekærlundsvej)
 • Malling Foderstof

  Aktiviteter i 2017

 8. marts: Generalforsamling

 • 2. april: Affaldsindsamling 2. april
 • 5. juni: Grundlovsmøde
 • Halvårsmøde til efteråret

Løbende aktiviteter i 2017

 Grøn Gruppe

 • Trafikgruppe
 • Egelund BorgerCenter
 • Fællesbladet
 • Hjemmeside

 I forbindelse med formandens beretning blev også givet en mere detaljeret beretning fra Grøn Gruppe henholdsvis Trafikgruppen.

 Grøn gruppe

 Morten Sejersen kom i sin orientering fra Grøn gruppe ind på følgende:

 Skovens dag 1. maj 2016

 Navnekonkurrence skov

 • Indvielse Bymoseskoven (officiel indvielse)
 • Nogle andre forskellige aktiviteter
 • Etablering af skoven gennem et godt samarbejde med Aarhus Kommune
 • Arrangementet var godt besøgt

 Afslutning af sti/rute projekt

 • Indvielse af sidste af i alt fire stier/ruter som med udgangspunkt i Egelund giver mulighed for ture på 3,8 km, 5,8 km, 7,0 km eller 11,3 km på Skovens Dag
 • Folder (primusmotor Jørgen Fjord) udgivet med støtte fra Lions Beder-Malling
 • Også afslutning på projekt med Friluftsrådet

 Vilhelmsborg (Mårslet)

 Søen fjernes, dæmningen og vejen (Hovstien) bevares.

 • Sti langs åen sikrer sammenhæng mellem Rød rute (den lange rute), som passerer Vilhelmsborg og stisystemet i Mårslet.

 Hundeskov ved Egelund

 Møde 2. februar 2017

 • Arbejdsgruppe nedsat som arbejder videre med idéen. Grøn gruppe er ”fødselshjælper”, back up og støtte sammen med EBC gruppen.

 På vej:

Cykelsti Beder – Fløjstrup

 • Etableres i foråret 2017 på Kirkebakken på strækningen fra Beder byskilt til Fløjstrup byskilt.
 • Løsningen bliver en dobbeltrettet asfaltbelagt cykelsti
 • Pudebump etableres i Fløjstrup By som fartdæmpende foranstaltning

 Bymoseskoven

 • Der søges etableret en bålhytte
 • Volde mellem træer fjernes

Skovens dag 2017

 Afholdes 7. maj

 • Indhold endnu ikke planlagt

Åle-Katrines hul

 Renovering

Trafikgruppen (se også dagsordenens punkt 6.)

 Mikkel Maltesen kom i orientering fra Trafikgruppen ind på følgende:

 Trafikgruppen er endnu ikke formelt etableret (forventes at ske under punkt 6 på dagsordenen).

Gruppens sammensætning og arbejdsform ligger derfor endnu ikke fast. Sammensætningen kan være dynamisk og personer med interesse og/eller et aktuelt behov kan deltage. Der er p.t. flest deltagere fra Malling. Deltagerne i gruppen er uerfarne m.h.t kommunikation med myndigheder o.a.

 • Gruppen skal tjene til at få udvekslet mere info om ønsker og behov
 • Vil søge klare udmeldinger, og ved endnu ikke om der skal satses på én eller flere mærkesager
 • Bløde trafikkanter prioriteres højt
 • Der arbejdes både med et fritidsperspektiv og et arbejdslivsperspektiv
 • Der er fremsat mange ønsker til gruppen om hastighedsnedsættelser. Der skeles til et testprojekt i Mårslet
 • Man vil kæmpe for stien fra Ajstrup (rundkørslen) til stranden. Man vil bruge SOS cykelsti som ”løftestang”
 • En anden vigtig sag er Bredgade/Beder Landevej
 • Der forestår et møde med Aarhus Vand om den kommende kloakering i Malling (Bredgade m.m.)

 Beretningen(erne) gav anledning til en del kommentarer og spørgsmål:

 Der blev udtrykt stor beklagelse over nedlæggelse af stoppestedet ved Egelund. Men det konstateredes, at beslutningen tilsyneladende var truffet og ikke kunne påvirkes af argumenter om, at mange brugere af Egelund benytter banen, at det vil være stedet hvor Beder-Bering tilkobles, at det ikke er togstop, men skift tog/bus der tager passagernes tid, og andre efter vor mening gode argumenter.

 • Hvad skal ske med Wixor –grunden? En lokalplan har indtil nu været 12 år undervejs, og planerne var angiveligt en gentænkning af landsbyen med byggeri i op til tre etager. Det vides ikke hvornår der sker yderligere.
 • Der blev gjort opmærksom på, at legepladsen ved Svendgården er i dårlig stand. Forretningsudvalget tager dette med i arbejdet.
 • Hvad sker der med hensyn til vej- og stiplaner ved den nye bebyggelse i Beder-syd? Der etableres angiveligt et helleanlæg og stiadgang til stien fra Byagervej til Amalieparken. Der blev udtrykt frygt for, at folk alligevel vil benytte en ”mere usikker” vej langs med landevejen. Trafikgruppen har sagen med i sine betragtninger om Beder Landevej.
 • Hvorfor mangler der ”et stykke” af stierne syd for Byagervej og tilsyneladende fortsætter stien på den anden side af en mark? På det tidspunkt, hvor stierne blev anlagt, var den pågældende lodsejer ikke indstillet på at sælge til stiformålet. Det videre forløb med færdiggørelse af stien ligger hos Aarhus Kommune.
 • Der har været et møde med Center for Byens Anvendelse om at få noget gjort for at få ryddet op i den gamle krohave i Beder. Området er kommunalt ejet. Der kommer et udspil fra Aarhus Kommune. Egnsarkivet kommer omkring den gamle krohave ved ”historiske byvandringer” i Beder.
 • Er de tidligere planer om skovrejsning i området stadig gældende? Disse planer er stadig gældende, men er afhængig af, i hvilket omfang de private lodsejere er indstillet på at gennemføre en skovrejsning.
 • Fra Agerly er Aarhus Vand opfordret til at sætte skilte op ved den nye regnvandssø. Og der bør arbejdes med at udbrede kendskabet til søens funktion, så man måske kan undgå, at der kastes ting/sten o.a. i søen.

Beretningen(erne) blev herefter godkendt med applaus.

 Ad 5:

 Børge Terkelsen fremlagde regnskabet for Fællesrådet og Thomas Rasmussen for Fællesbladet.

 Der blev spurgt om, om formuen kan anvendes til et projekt ved Eskegården. Jørgen Bak anbefalede at sende en ansøgning til behandling i Forretningsudvalget.

 Der blev opfordret til fortsat at støtte EBC.

 Bee regnskaber blev godkendt.

 Ad 6:

 Forretningsudvalget fremsatte forslag om at etablere en trafikgruppe. Se også tidligere under orientering om trafikgruppe. Der var en kort drøftelse af, hvor dynamisk gruppen kan besættes.

 Det besluttedes at nedsætte trafikgruppen under Forretningsudvalget.

 Ad 7:

Børge Terkelsen fremlagde budgettet for det kommende år.

 Kommentarer:

 Per Bach forklarede, at de 18.000 kr. i budgettet til EBC er til en udsmykning i atriumgården. Tilskuddet var også med i budget 2016, men har endnu ikke kunnet udnyttes.

 • Børge Terkelsen nævnte, at lidt over 20 medlemmer endnu mangler at betale kontingent. Han sender en reminder til de manglende.

 Herefter blev budgettet godkendt.

 Ad 8:

 Der var genvalg til Børge Terkelsen som kasserer, Mikkel Maltesen, Helle Nielsen, Morten Sejersen som forretningsudvalgsmedlemmer, Henning Povlsen som revisor og Bent Oxvig som revisorsuppleant. Nyvalgt til Forretningsudvalget blev Bernhard Nørgaard.

  Ad 9:

 Lis Lønborg orienterede om Agerlys aktiviteter ved den nye regnvandssø ved Agernvænget. Opfordrede til at gå en tur ved søen.

 Orienterede ligeledes om et par møder, der har været afholdt om rent drikkevand, heraf en på JU med omkring 60 deltagere. Der er etableret en vandgruppe med Beder-borgere. Opfordrede flere til at deltage om arbejdet med SOS cykelsti. I gruppen vil man arbejde for dialog i stedet for konflikt omkring det at skabe forståelse for sprøjtefrit område.

 Per Bach takkede på vegne af EBC for Fællesrådets støtte til skitseprojektet for EBC.

 Helga Voigt foreslog flytning af opslagsstanderen ved Beder torv til en mere fremtrædende placering. Fra forretningsudvalget blev svaret, at man arbejder med sagen.

 Henning Povlsen udtrykte en stor tak til Forretningsudvalget og især formanden Jørgen Bak for den meget store indsats, han yder.

 Til slut takkede Jørgen Bak deltagerne for fremmødet og Niels Kjølhede for god ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 22.00

Som dirigent

Niels Kjølhede, den          .marts 2017

Beder, den 14. marts 2017

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Malling Plejehjem, FU mødelokale


Mødetid:

Torsdag, 20. april 2017


Næste møde(r):

Mandag, den 5. juni 2017, kl. 14.00, grundlovsfest, Egelund Der udsendes Doodler for møder i maj og juni. Se i øvrigt pkt. 9, kalenderen.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Jørgen Hesselbjerg (JH) Mikkel Maltesen (MM) Helle Nielsen (HN) (alene vedr. pkt. 3.) Bernhard Nørgaard (BN) Morten Sejersen (MS) Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Ingen


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen 24. april 2017


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

Velkommen til Bernhard, introduktion til FU.

JFB bød velkommen til BN og gav en bred info om arbejdet i FU, og de ”gamle” medlemmer af FU gav en kort præsentation af hver især. Ligeledes fortalte BN ligeledes kort om sine interesser. JFB henviste til Aarhus Kommunes hjemmeside om samarbejdet med fællesrådene. Link til siden er vist herefter http://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Faellesraad-for-borgere/Faellesraadsportalen.aspx

Generalforsamling – godkendelse af referat

Det noteredes, at referatet er godkendt og underskrevet af dirigenten.

Grundlovsfest.

Vedrørende grundlovsfest aftaltes følgende:

Der er modtaget tilsagn fra museumsinspektør Søren Tange Rasmussen, Den Gamle By, om at holde grundlovstalen. JFB bekræfter med Søren Tange Rasmussen.

Som musikalsk underholdning blev foreslået Lisa Koch Nielsen. PB kontakter for aftale.

Det blev drøftet kandidater til at modtage Fællesrådsprisen 2017. Forskellige muligheder blev nævnt, men der var enighed om, hvem der er årets kandidat. Det sikres at kandidaten kommer til grundlovsmødet.

MS kontakter spejderne med henblik på flytning af borde/bænke samt for at erindre om deres salg af kage/kaffe samt sodavand og øl. Der var ikke øl ved sidste års møde, men det efterspurgtes. Spejderne opfordres til at sætte priserne op i forhold til tidligere år.

HN sørger for talerstol

PB og JH medbringer flag.

Ang. skilte/bannere undersøger JH priser for sådanne med en tekst som Husk grundlovsmøde Egelund.

Kommuneplan.

JFB orienterede om forløbet omkring kommuneplanen, der i år også indeholder lokalsamfundsbeskrivelser. Disse er ifg. JFB baseret på tre forsøgsområder, hvorefter de øvrige områder har fået en – for kort – tid til at udarbejde tilsvarende. Resultatet er ifg. JFB, at beskrivelserne ”stritter til alle sider”. Det tidsmæssige forløb er, at planen har været behandlet på byrådets møde den 4. april. Link til byrådet behandling er vist herunder http://www.aarhus.dk/da/politik/byraadet/byraadsmoeder/tidligere-moeder/2017/2017-04-05/dagsorden-77e4/forslag-til-kommuneplan-2017-offentlig.aspx

Planen sendes i høring (8 ugers frist) med svarfrist sandsynligvis i august 2017.

FU drøfter kommuneplanen igen i maj mødet.

Økonomi. (BT)

BT meddelte, at der på mødedagen kun resterer betaling fra ét medlem, som der har været telefonisk kontakt med. Det formodes således, at betalingen sker inden længe.

Efter kontingentopkrævning/-indbetaling er der d.d. 97 medlemmer af Fællesrådet. Det er fragået 2 medlemmer og tilkommet et nyt medlem. Opdateret medlemsliste er sendt til webmaster samt fællesbladet.

Kassebeholdningen pr. 20. april 2017 er kr. 132.101.99.

Grøn gruppe (MS).

MS meddelte, at Grøn Gruppe havde haft møde den 21. marts 2017. Der fik man desværre udmelding af to medlemmer af Grøn Gruppe. Dette betyder, at man må aflyse Skovens Dag samt støtte til etablering af bålhytte i Bymoseskoven. I øvrigt er den afdeling hos Friluftsrådet, der giver tilskud til en bålhytte, nedlagt, hvorved de økonomiske betingelser for etablering kompliceres. I tilknytning til spørgsmålet om en bålhytte blev spurgt, om en bålhytte, der står på den nedlagte børnehave på Byagervej evt. kan flyttes og bruges. Grøn Gruppe undersøger.

I Grøn Gruppe er også – efter et spørgsmål ved generalforsamlingen – set lidt på Beder Gl. Krohave. Idet det er et kommunalt areal, er rettet henvendelse til Aarhus Kommune for at få info om kommunens tanker og planer for området. I tilknytning hertil blev i mødet spurgt om arealet ved Beder branddam. Grøn Gruppe medtager spørgsmålet i sit arbejde.

Ved FU-mødet drøftedes også hvad der skal ske med Åle-Katrines hul. MS konstaterede, at der er behov for en oprydning/græsslåning. MS nævnte mulighed for at opsætte et skilt med info om stedets historie. Der arbejdes videre med sagen.

MS nævnte også, at dele af stierne i Engdalsgårdsparken og Skoleparken efter kloakeringsarbejdet er blevet belagt med almindelig asfalt. Dette vil senere blive skiftet ud med en belægning, som der oprindeligt var.

Der afholdes nyt møde i Grøn Gruppe i juni måned.

I øvrigt oplyste MS, at stiarbejdet mellem Beder og Fløjstrup angiveligt igangsættes i løbet af et par uger. Som et led i stiarbejdet laves også hastighedsdæmpende foranstaltninger i Fløjstrup. Omkring ændring af rute for bus 302 må konstateres, at den varsledes ændring iværksættes og vore indsigelser ikke er taget til følge.

Trafik (MM).

MM orienterede om møde om mobilitet/helhedsplan med bl.a. Jesper Frandsen fra Aarhus Kommune for at drøfte, hvad der er vigtigt for området. MM stillede i den forbindelse spørgsmålet om, hvad der skal satses på: et enkelt (synligt) projekt eller flere projekter?

MM forsøger at få et møde med lokalpolitikerne Sten B. Andersen og Hans Schou i næste uge (uge 17).

MM har endnu ikke modtaget skolevejsanalysen, hvorpå mange forhold angiveligt er linket op.

MM fandt, at et projekt om Bredgade i forbindelse med den renovering, der skal ske efter kloakeringsarbejdet, kan være interessant. Ligeledes kan stiprojektet fra rundkørslen til Ajstrup være interessant. MM har også haft kontakt med Aarhus Vand i forbindelse med Bredgade projektet. Der har også været kontakt m.h.t. kommende kloakeringsarbejde i Ajstrup.

Trafikgruppen planlægger at holde fire faste møder om året, og vil så vidt muligt søge at holde møde inden møder med Aarhus Kommune.

MM arbejder på at lave skitsemæssige kort over veje/stier i området.

Egelund BorgerCenter (PB).

PB nævnte indledningsvis, at planer og tegninger blev præsenteret omkring årsskiftet. Der var i januar et møde med biblioteket. Dette har betydet ændringer af planerne, idet biblioteket ønskede, at biblioteksdelen kan lukkes af. De reviderede planer foreligger nu og er godkendt af biblioteket.

Der arbejdes på finansieringsdelen bl.a. at få andel af en pulje på 10 mio. kr. i Aarhus Kommune. Derfra forventes svar inden sommerferien. Derudover søges/skal søges midler fra fonde, bl.a. Sallingfonden.

Fra FU blev spurgt, hvem der bliver bygherre, og hvem der står med det økonomiske ansvar herunder også ved evt. budgetoverskridelser.

Kalenderen.

Se de førstkommende møder på forsiden.

       Mandag, den 5. juni 2017, kl. 14.00.rundlovsmøde i Egelund.

Eventuelt.

JFB omtalte ”Landsbymødet 180 grader" i Råsted/Idum den 29. april 2017.

FU har tidligere fået en henvendelse fra Beder Menighedsråd/Aktivitetsudvalg om flytning af opslagsstanderen ved Beder Torv, og der blev spurgt til sagen ved generalforsamlingen. Det aftaltes, at BT retter henvendelse til Handelsforeningen ved Beder Butikstorv for at høre deres syn på en flytning.

Ved et møde i februar på JU om rent vand blev angiveligt omtalt en maskine, der kan bekæmpe ukrudt med kogende vand. En maskine, der efter det oplyste koster 25.000 – 30.000 kr. Efter mødet har BT fået en henvendelse om, om Fællesrådet vil anskaffe en sådan maskine og udleje til interesserede grundejerforeninger og andre. FU fandt ikke, at FU/Fællesrådet kan påtage sig en sådan opgave med de deraf afledede drifts- og ansvarsmæssige forhold.

Områdekort i stort format. Det har tidligere været drøftet/ønsket med sådanne områdekort. MS kontakter Aarhus Kommune desangående.

Aarhus Kommune spørges i løbet af foråret om muligheden for at komme i betragtning ved uddeling af blomsterløg.

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Malling Plejehjem, FU mødelokale


Mødetid:

Torsdag, 17. maj 2017


Næste møde(r):

Mandag, den 5. juni 2017, kl. 14.00, grundlovsfest, Egelund Forretningsudvalgsmøde, mandag, den 19. juni 2017, kl. 19.30 Der udsendes Doodle for august mødet, der planlægges afholdt hos BT


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Jørgen Hesselbjerg (JH) Mikkel Maltesen (MM) Helle Nielsen (HN) (alene vedr. pkt. 1.) Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Per Bach (PB) Bernhard Nørgaard (BN) Morten Sejersen (MS)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen 23. maj 2017


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

Grundlovsfest.

Til mødet var udsendt ”Opskrift på Grundlovsfest 2017” (vedlagt som bilag). Listen blev gennemgået og suppleret/kommenteret som følger:

Det skulle være sikret, at den nominerede prismodtager kommer til grundlovsmødet.

Ifølge meddelelse fra MS er aftalen med spejderne på plads.

HN sørger for gave til prismodtager.

HN sørger for buketter til prismodtager, taler og solist.

Aftale med smed skulle være ok. BT sørger for betaling (kr. 500) til JFB inden mødet.

JH køber bannere. Der har været lidt problemer med logoet. MM kan evt. være behjælpelig på dette punkt.

Kommuneplan

Kommuneplanen kommer angiveligt til behandling i byrådet primo juli 2017, og derefter i høring hen over sommeren. Vi afgiver skriftligt svar til høringen (kan evt. afvente august mødet).

JFB opfordrede FU-medlemmerne til at gennemse materialet.

Forårsløg – ansøgningsfrist 6. juni

Med den korte frist til ansøgning om løg, er det ikke muligt at finde grupper/interessenter, der vil være interesserede samt påtage sig opgaven med at få lagt løgene. Derfor besluttedes, at omtale mulighederne for at søge om forårsløg i Fællesbladet senere med henblik på at søge næste år, når der er mulighed for det.

                                                                                                           Økonomi (BT)

BT meddelte, at der nu er betalt fra alle 97 medlemmer.

Kassebeholdningen pr. 27. april 2017 er 132.431,99 kr.

BT oplyste i øvrigt om, at der er udfyldt et omfattende spørgeskema fra Nordea.

                                                                                                    Grøn Gruppe (MS)

MS deltog ikke i mødet, men havde forud fremsendt følgende orientering:

Jeg har skrevet til Susanne Dyrlund fra Aarhus Kommune vedr. et kort over vort område, men endnu ikke fået svar. Vedrørende grøn gruppe har vi planlagt et møde i begyndelsen af juni (dato endnu ikke fastlagt). Mødet er henlagt til Beder Krohave, hvor vi vil drøfte mulighederne for en konkurrence, som i givet fald skal i Fællesbladet med deadline 19/6. Vedrørende cykelstien mellem Beder og Fløjstrup er entreprenøren ved at gøre klar (og er måske allerede begyndt). Desværre har han været udsat for tyveri af ca. 2.000 l dieselolie :-(

Ref. bem: Efterfølgende har MS oplyst, at Susanne Dyrlund fra Aarhus Kommune har meddelt MS, at der er lavet kort som MS afhenter i uge 23.

Trafik (MM)

Anlægsprogram (se mails fra 26. april og 8. maj)

MM påpeger at skolevejsanalysen, der er central, endnu ikke er modtaget.

JFB og MM laver udkast til svar. Udkastet rundsendes til FU til evt. kommentarer. I svaret medtages såvel Bredgadeprojektet som stisystemerne og skolevejsanalysen.

MM arbejder med ideer om møde(r) med politikere (Steen B. Andersen og Hans Schou) og evt. embedsmænd og måske med cykeltur i området. MM forestiller sig også en Facebook-kampagne. Trafikgruppen vil fokusere på færdiggørelse af en række delprojekter.

Også projektet med udstykning syd for Malling blev berørt i drøftelserne. Der fremkommer senere en lokalplan, vi kan kommentere på. Ref.bem: Lokalplanforslaget er udsendt i høring den 18. maj 2017.

Omklassifikation af veje til private fællesveje (14 stk. i Beder) - se http://www.aarhus.dk/harmoniseringafveje

Det konstateredes, at det drejer sig om næsten alle veje i Beder. Forholdene belyses med en artikel i august-udgave af Fællesbladet for derved bedst muligt at orientere medmedlemmerne om sagen. JFB laver forslag til artikel, der rundsendes til FU for evt. kommentarer. Artiklen må gerne udtrykke, at FU/Fællesrådet principielt ikke er begejstret for den igangsatte privatiseringsproces.

Egelund BorgerCenter (PB)

PB deltog ikke i mødet, hvorfor orientering/drøftelse udsættes til næste møde.

Kalenderen.

Se de førstkommende møder på forsiden.

       Mandag, den 5. juni 2017, kl. 14.00. Grundlovsmøde i Egelund.

       Tirsdag d. 30. maj kl. 18.00-20.00. Tryghedsnetværksmøde, Godsbanen. Interesserede fra FU kan deltage.

       Mandag d. 19. juni 19.30. FU, Malling Plejehjem.

       Tirsdag den 15. august 2017 kl. 15.00-17.00. Trafik og veje, anlægsprogram, Kalkværksvej 10. Mødelokale, 0.302 i stueetagen. JFB, PB og MM deltager.

       Tirsdag, den 29. august kl. 17.00-19.00. (formanden) møde om samarbejdsaftale med kommunen. JFB deltager.

Eventuelt.

FU har tidligere fået en henvendelse fra Beder Menighedsråd/Aktivitetsudvalg om flytning af opslagsstanderen ved Beder Torv, og der blev spurgt til sagen ved generalforsamlingen. BT har rettet henvendelse til Handelsforeningen (formand og kasserer) ved Beder Butikstorv for at høre deres syn på en flytning. Der har efterfølgende været kontakt med formanden, der umiddelbart ikke tror på en flytning af standeren. I hvert fald ikke i den nuværende form. Det er aftalt, at Handelsstandsforeningen giver os et svar på den fremsendte e-mail.

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Stenrosevej 59, Beder (i forbindelse med årlig middag)


Mødetid:

Onsdag, 9. august 2017


Næste møde(r):

Der er udsendt Doodle for september-mødet. Dato er endnu ikke fastsat. Se i øvrigt herunder, Pkt. 8., ”Kalenderen”.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Jørgen Hesselbjerg (JH) Mikkel Maltesen (MM) Helle Nielsen (HN) Børge Terkelsen (BT) Per Bach (PB) Bernhard Nørgaard (BN)


Afbud:

Morten Sejersen (MS)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen 11. august 2017


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

Halvårsmøde.

Halvårsmødet afholdes den 4. oktober 2017 på Malling Plejehjem. Hovedtemaet vil være trafik (MM). Der følges op på drøftelser og oplevelser på den planlagte cykeltur, den 6. september. Desuden vil der være indlæg fra brugerrådsformand Carsten Schou om de nye tiltag på frivilliglederområdet.

Den mere detaljerede planlægning af halvårsmødet sker ved FU-mødet i september.

Kommuneplan 2017. Se https://aarhuskommuneplan2017.dk/
JFB skriver på høringssvar. Frist start september. JFB sender link til dokumentet, som alle opfordres til at bidrage til. I svaret inkluderes også kommentarer til den varslede yderligere beskæring af busdriften for linje 300/302.

Sundhed & Omsorgs Boligplan 2017 (der er udsendt mail af 22. juni 2017; svarfrist 14. august 2017). Der skitseres 38 pladser i Beder-Malling - de foreslås at være i Beder. Vil det ikke være bedre i Malling? En placering ved Egelund er tilsyneladende også i spil.

Efter drøftelse var der i FU enighed om at pege på en placering i Malling (ved Malling Plejehjem). Herved opnås mulighed for brugerne kan blive i lokalområdet. JFB laver høringssvar.

                                                                                                           Økonomi (BT)

BT meddelte, at det har været en stille periode med kun få transaktioner.

Kassebeholdningen pr. 9. august 2017 er 127.409,49 kr.

Der mangler endnu betaling af nogle udlæg for udgifter til grundlovsfesten ligesom JH varslede en betaling for hjemmesiden. Betaling sker, når bilag foreligger.

Under dette punkt drøftedes, hvilke større udgiftsposter vi kan forvente i indeværende år.

Ligeledes meddeltes under dette punkt også, at vi har modtaget anmodning om medlemskab af Fællesrådet fra Andelsboligforeningen Fiskbæk. BT meddeler ansøgeren, at vi fra FU byder velkommen som medlem, men at de formelt skal godkendes på generalforsamlingen i marts 2018, og at kontingent først opkræves for 2018.

                                                                                                    Grøn Gruppe (MS)

MS deltog ikke i mødet, men havde forud fremsendt følgende orientering:

Cykelstien mellem Beder og Fløjstrup indvies som det fremgår onsdag den 16. august kl. 07.30, hvor medlemmer af Teknisk Udvalg kommer og uddeler trafikveste. Erik Moes kommer med sin harmonika, Jørgen Bak vil sige et par ord, og så er der ellers ikke planlagt det store. Jeg er i kontakt med kommunen mht kaffe/vand til de fremmødte og andre praktiske spørgsmål.

Der er offentlig høring af reviderede vandløbsregulativer for bl.a. Hovedgrøften. Høringsfristen er 18. september.

Vi regner med at skal have et møde i Grøn Gruppe i begyndelsen af september for bl.a. at diskutere forslag til anvendelsen af krohaven i Beder. Her kan vi også se på regulativet for Hovedgrøften.

JFB kontakter Aarhus Vand for at få dem til at levere drikkedunke til arrangementet. Efterskolen kontaktes med henblik på at få deltagere til arrangementet. HN kontakter.

Trafik (MM).

MM orienterede her om den planlagte cykeltur, den 6. september. Der er modtaget tilsagn fra lokalpolitikere fra venstre og socialdemokratiet. Der mangler fortsat svar fra  radikale og SF. MM håber, at mange vil møde op og give udtryk for de holdninger, der måske fremkommer som ”sure” opstød. Arrangementet promoveres også på Facebook, ligesom der fremkom forslag om at invitere lokalpressen. Som et af indsatspunkterne nævntes Krekærområdet. Ved arrangementet skal også ”gøres reklame” for det kommende halvårsmøde (4. oktober)

Der er varslet yderligere besparelser på busbetjeningen med linje 102 og 302. JFB laver høringssvar fra FU

Egelund BorgerCenter (PB)

PB orienterede om møde med biblioteksfolkene, der havde taget godt imod det ændrede forslag til indretning. Her var taget hensyn til deres fremsatte ønsker.

De igangværende aktiviteter går på at skaffe midler.

PB anmodede FU om at medvirke med promovering af EBC og den foreliggende helhedsplan.

Kalenderen.

Se de førstkommende møder på forsiden.

       Mandag, den 14. august 2017, kl. 19.30-21.30. Kommuneplan – se https://aarhuskommuneplan2017.dk/debat/offentlige-moeder .Interesserede fra FU kan deltage.

       Tirsdag, den 15. august 2017, kl. 15.00-17.00. Trafik og veje, anlægsprogram, Kalkværksvej 10. Mødelokale, 0.302 i stueetagen. JFB, PB og MM deltager.

       Onsdag, den 16. august 2017, kl. 7.30-9.30. Indvielse af cykelstien langs Kirkebakken. Interesserede fra FU kan deltage.

       Tirsdag, den 29. august kl. 17.00-19.00. (formanden) møde om samarbejdsaftale med kommunen. JFB deltager.

       Onsdag, den 6. september, kl. 17.30. Cykeltur. MM, og interesserede fra FU kan deltage.

       FU-møde, september 2017, kl.17.30. Malling Plejehjem (dato fastlægges via Doodle).

       Onsdag, den 4. oktober 2017, kl. 19.30. Halvårsmøde. Malling Plejehjem.

Eventuelt.

FU har tidligere fået en henvendelse fra Beder Menighedsråd/Aktivitetsudvalg om flytning af opslagsstanderen ved Beder Torv, og der blev spurgt til sagen ved generalforsamlingen. BT har rettet henvendelse til Handelsforeningen (formand og kasserer) ved Beder Butikstorv for at høre deres syn på en flytning. Der har efterfølgende været kontakt med formanden, der umiddelbart ikke tror på en flytning af standeren. I hvert fald ikke i den nuværende form. Det er aftalt, at Handelsstandsforeningen giver os et svar på den fremsendte e-mail. BT rykker for svaret.

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Malling Plejehjem, vort mødelokale


Mødetid:

Torsdag, 7. september 2017


Næste møde(r):

Halvårsmødet, onsdag, den 4. oktober 2017, kl. 19.30 på Malling Plejehjem. Der udsendes Doodler for møderne i oktober og november samt for julefrokosten i december. Se i øvrigt herunder, Pkt. 7., ”Kalenderen”.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Mikkel Maltesen (MM) Helle Nielsen (HN) Børge Terkelsen (BT) Bernhard Nørgaard (BN) Carsten Schou (CS) (under punkt 2)


Afbud:

Jørgen Hesselbjerg (JH) Per Bach (PB) Morten Sejersen (MS)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen 8. september 2017


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

Halvårsmøde.

Halvårsmødet afholdes den 4. oktober 2017, kl. 19.30 på Malling Plejehjem. FU medlemmer møder kl. 18.45

Temaerne er:

Trafik ved MM

Nye vedtægter for råd ved lokalcentrene og frivillighed ved Carsten Schou

Mødet forventes at vare ca. 2 timer.

Det tidsmæssige forløb skitseres til at være:

CS ca. 20 minutter.

MM ca. 10-15 minutter, herunder opsamling på cykeltur; også tilkendegivelser fra salen; ordstyrer er BN.

Pause med kaffe/øl/vand.

Der gives mulighed for at politikere får ordet. Måske ca. 10 minutter til hver, afhængigt af, hvor mange der skal have ordet.                                                                                            

                               BT sørger for øl/vand og HN?? sørger for kaffe.

Nye vedtægter for råd ved lokalcentre og Frivillighedshovedstad.

Under dette punkt redegjorde Carsten Schou for de nye tiltag. Foreslog, at det nye råd kunne organiseres som en gruppe under Fællesrådet på linje med Grøn Gruppe og Trafikgruppen. Alternativt forankret i Eskegården.

CS holder indlæg om sagen ved halvårsmødet.

I sin forelæggelse kom CS også ind på lokalesituationen i lokalområdet for de mange foreninger, grupperinger og organisationer. Omkring 350 mennesker benytter ugentligt lokaler i Malling Plejehjem, ligesom mange benytter lokaler på Eskegården. Hvis/når Malling Plejehjem lukker/ændres/nedrives vil der opstå store behov for lokaler andetsteds. CS foreslår udarbejdet en oversigt over lokalemuligheder og henviser til en tidligere udarbejdet liste, der ikke kan findes. JFB mener, at PB måske har en kopi.

Under dette punkt kom CS også ind på boligplanen og omdelte kopier af notat herom. Vedlagt nederst i nærværende notat. JFB har tidligere givet høringssvar på planen og anført, at de nye boliger i området bør komme i Malling og ikke som foreslået i Beder. Dette for at sikre at så mange som muligt kan forblive i deres lokalområde, når de skal i plejebolig.

Økonomi (BT).

BT meddelte, at kassebeholdning pr. mødedato udgør 131.958,53 kr. Der udestår et par mindre udlæg fra henholdsvis stiindvielsen samt cykelturen. Bilagene sendes til BT for betaling.             

                                                                                                    Grøn Gruppe (MS)

MS deltog ikke i mødet, idet der også er møde i Grøn Gruppe, hvor man blandt andet vil diskutere forslag til anvendelsen af krohaven i Beder samt forslag til nyt vandregulativ for Hovedgrøften.

Trafik (MM).

MM orienterede cykelturen, den 6. september. Der var god tilslutning – trods regnvejret (ca. 30 ved afgangen fra Beder). Ligeledes var arrangementet godt besøgt ved de enkelte stop undervejs. Folk var begejstret for ideen.

Ved Halvårsmødet vil MM samle op på indtrykkene fra turen samt informere om hvilke opgaver/emner, der primært arbejdes videre med.

Egelund BorgerCenter (PB)

PB var fraværende, hvorfor behandling af dette punkt blev udsat:

Kalenderen.

Se de førstkommende møder på forsiden.

       Onsdag, den 4. oktober 2017, kl. 19.30. Halvårsmøde. Malling Plejehjem. FU-medlemmer mødes kl. 18.45.

       Tirsdag, den 19. oktober 2017, kl. 19.00 – 21.30. Årligt med Aarhus Kommunes Teknik & Miljø, Bautavej. Program og detaljer om tilmelding kommer senere. Interesserede kan deltage.

Eventuelt.

FU har nu – via BT – fået svar fra Beder Torvs Handelsforening om deres stilling til evt. at flytte opslagsstanderen, der nu står bag tanken. Frem til en mere iøjnefaldende placering på torvet. Handelsforening vil ikke have standeren flyttet til torvet. Ikke i den nuværende udformning eller i en måske lettere udgave.

 FU besluttede derfor at nedlægge standeren. JFB kontakter PB, der tidligere var involveret i opstillingen. HN tilbød maskinel assistance ved nedtagning af standeren.

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Malling Plejehjem, vort mødelokale


Mødetid:

Torsdag, 26. oktober 2017


Næste møde(r):

Onsdag, den 15. november 2017, kl. 19.30. FU-møde. Fredag, den 24. november 2017. Julefrokost. Invitation udsendes. Se i øvrigt herunder, pkt. 12., ”Kalenderen”.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Jørgen Hesselbjerg (JH) Mikkel Maltesen (MM) Helle Nielsen (HN) Børge Terkelsen (BT) Bernhard Nørgaard (BN)


Afbud:

Morten Sejersen (MS)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen 30. oktober 2017


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

Evaluering af halvårsmøde.

Der var enighed om, at der til halvårsmødet havde været et pænt fremmøde og god stemning. JFB har med baggrund i mødet udarbejdet nogle artikler til Fællesbladet. Evt. FU kommentarer til disse senest først i uge 44.

Julefrokost.

Datoen blev fastlagt til den 24. november 2017 på Malling Plejehjem.

JFB kontakter Carsten Schou for lokalereservation.

JH kontakter sidste års leverandør af maden. De laver det hele inkl. opstilling, borddækning og oprydning.

JFB sørger for sange.

Der skal også være pakkespil som sædvanligt.

Øvrig planlægning og aftaler ved novembermødet.

Effektuering af nedtagning af opslagsstander i Beder.

PB har allerede sørget for nedtagningen. Standeren er lagt ”på lager” for evt. genbrug. Der blev nævnt nogle alternative muligheder for interesse for standeren, Norsminde, Egelund eller Bymoseskoven. JFB sørger for en lille ”annonce” i det kommende nummer af Fællesbladet. PB er kontaktperson. Hvis der ikke er interesse for at overtage standeren, kan besluttes at den skrottes.

Forslag til lokalplan 923 (Wixorgrunden) (videresendt mail 20. okt.).

Det er en gammel sag (fra 2011), der nu tages fat i. FU er positiv over for planen, men vil ikke stå for at indkalde/afholde et borgermøde om planen. Men vil naturligvis deltage i et sådant møde.

Der er svarfrist den 6. nov. i sagen. MM har lavet et godt oplæg til svar. MM sender svaret til kommunen. Indlægget kommer også i det næste nummer af Fællesbladet.

Kommuneplan – lokalsamfundsbeskrivelser (videresendt mail 6. okt. fra 25. sept. og 4. okt.)

Der er udgivet et stort digert værk med de lokalsamfundsbeskrivelser, kommunen har indsamlet. Materialet virker rodet og ustruktureret ikke mindst fordi bidragene er vidt forskellige i form og indhold og i øvrigt helt ubearbejdede. Vi kan håbe, at hvis sådanne beskrivelser skal laves i næste planperiode, at man da vil formalisere krav til form og indhold. Der blev foreslået, at vi allerede stiller spørgsmål til forvaltningen om, hvorledes det skal gøres næste gang.

Sport- og fritidspolitik (videresendt mail 6. okt. fra 13. sept.)

MM har gennemset materialet. Der ikke svaret (høringssvar) fra FU/Fællesrådet.

Økonomi (BT).

BT meddelte, at kassebeholdning pr. mødedato udgør 116.593,528kr. Der udestår et par mindre udlæg. Bilagene sendes til BT for betaling.

Der er 2. oktober 2017 modtaget en udmelding af Fællesrådet (fra 2018) fra Amatørteateret Spiren.

Fællesrådet har fra den nedlagte Malling Borgerforening ”arvet” indestående i Danske Bank. Der er tale om et kontant indestående på 19.498,79 kr. samt 100 stk. Danske Bank aktier i depot til en kursværdi på 25.060,00 kr. Der er i FU enighed om, at disse midler skal gå til aktivitet/projekt i Malling. Dette bringes på dagsordenen ved den ordinære generalforsamling i marts 2018.

Under dette punkt behandledes også en forespørgsel fra Egnsarkivet om et tilskud på 5.000 kr. til udstillingsvægge i anledning af 50 års jubilæet. FU besluttede at bevilge de beløbet. JFB deltager i reception i anledning af jubilæet og vil her overrække beløbet. BT skaffer fra Nordea en ”stor check i pap” til formålet.

                                                                                                    Grøn Gruppe (MS)

MS deltog ikke i mødet, men havde forud for mødet fremsendt:

Vedrørende Grøn Gruppe har vi ikke holdt møde siden sidst, men planlægger et møde i november (dato endnu ikke fastlagt).

Oplægget vedr. krohaven i Beder er på vej til kommunen.

Jørgen Hesselbjerg har på vegne af Lions Club Beder-Malling fortalt, at Lions meget gerne vil have ansøgninger fra Grøn Gruppe til fx bord-bænkesæt eller andet. Han nævnte konkret området ved branddammen i Beder som noget, der kunne kikkes på, når vi er færdige med Krohaven. Vi vil selvfølgelig snakke om mulighederne på vort næste møde.

Desværre skal bålhytten ved den tidl. Beder Børnehave flyttes til en anden institution i kommunen og derfor ikke kan komme til Bymose Skov. Vi drøfter også dette på næste møde.

I mødet blev nævnt, at Fællesrådet måske kan være med til at finansiere en bålhytte i Bymoseskoven.

Der er modtaget en henvendelse om forårsløg. Denne behandles næste gang, der er mulighed for at søge.

Trafik (MM).

Cykelstier (videresendt mail fra 7. okt.).

Der er modtaget henvendelse om, at der ikke er solcellemarkeringslys på cyklestien gennem skoven på den gl. Landevej. Endvidere er der henvendelser gående på huller flere steder på cykelstierne. MM laver en tur og forsøger at lokalisere steder med huller. MM indrapporterer til kommunen.

Stinavn i Beder (videresendt mail fra 26. sept. og 20. okt.).

Der var enighed om, at det var et fint initiativ fra Henning Buchhave og at FU støtter initiativet.

Sikre skoleveje (videresendt mail fra 20. okt.).

Sikring af skoleveje har høj prioritet fra kommunens side, men den seneste skolevejsanalyse konstateres at være mangelfuld og ensidig. Vi skal holde fast sikring omkring Bredgade (se senere). Vi stiller os gerne til rådighed ved udarbejdelse af skolevejsanalyse i næste planperiode. JFB tager kontakt med skoleleder i Beder.

Kloakeringsprojektet (videresendt mail fra 20. okt.).

Kloakeringsarbejdet i Malling påbegyndes formentligt i 2018. For bedst muligt at bruge erfaringerne fra Beder opsamler PB og MM de indhøstede erfaringer herfra og formidler dem til Aarhus Vand henholdsvis Aarhus Kommune.

Bredgade.

MM har fået et møde i stand til den 6. november 2017. Der er oplyst, at to personer, der arbejder med udformning af Bredgade – efter kloakeringen – vil deltage. Fra lokalområdet deltager ud over MM repræsentanter fra vejgruppen.

Opfølgning fra Fællesrådenes møde med kommunens Teknik og Miljø.

MM omtalte nogle punkter fra Fællesrådenes møde med Teknik & Miljø. Her blev bl. a. nævnt: affaldssorteringen, plant et træ, cykelhandlingsplanen samt brug af 360 graders analyseværktøjet.

Egelund BorgerCenter (PB)

PB nævnte, at der fra kommunens side (rådmand Jette Skive) er stor interesse for lokalcenterforsalget i forbindelse med EBC, hvor man ser muligheder ved fælles køkken, varmtvandsbade, kulturcenter. Det e r nyt i DK at man samler sport- og ældrecenter.

Kalenderen.

Se de førstkommende møder på forsiden.

       Onsdag, den 15. november 2017, kl. 19.30. FU-møde. Malling Plejehjem.

       Fredag, den 24. november 2017. Julefrokost. Malling Plejehjem. Nærmere følger.

Eventuelt.

Der er modtaget invitation til (valg)møde med viceborgmester. FU deltager ikke.

Den varslede lukning af Malling Plejehjem for bl.a. Fællesrådet og mange andre brugere ses som et stort problem. Det besluttedes at søge at kortlægge, hvor mange brugere, der er tale om. JH samler data.

BMI har inviteret til reception i anledning af 40 år jubilæum. FU besluttede i den anledning at give et tilskud til et projekt med en ”rulleskærm” på 5.000 kr. JFB laver gavekort. HN og PB deltager og overrækker gavekort.

Nyeste kommentarer