Halvårsmøde 2018

 

Referat af halvårsmøde i Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup torsdag den 4. oktober 2018 kl. 19.30 i Beder Sognegård

 

Dagsorden:

I Fællesbladet nr. 5 fra september 2018 stod om Fællesrådets halvårsmøde:

Kom og hør nyt om vort lokalområde og deltag i debatten om de forskellige emner:

                      Jørgen Fjord vil præsentere Moesgård Biselskab for holistisk Biavl

                      Mikkel Maltesen fra forretningsudvalget vil orientere om trafik, vej, stier.

Deltagere:

29 personer (inkl. 5 medlemmer af Forretningsudvalget) deltog i mødet.

Formanden for Fællesrådet Jørgen F. Bak bød velkommen til mødet og introducerede aftenens program.

 

Moesgård Biselskab for holistisk Biavl:

Jørgen Fjord gav en kort introduktion af sig selv, hvor der omtaltes et erhvervsliv i skolevæsenet. Jørgen Fjord gav herefter en engageret indlæg om selskabet, der blev stiftet i 2013.

 

Indlægget gengives ikke her, men der henvises til selskabets hjemmeside www.moesbi.dk/ .

 

Jørgen Fjord uddelte til interesserede to brochurer: ”BI LIDT lidt om bier” og ”OPSKRIFTER MED HONNING”

 

 

Trafik, vej, stier.

Mikkel Maltesen orienterede om følgende punkter nævnt herunder, idet det indledningsvis konstateredes, at der ikke er så meget nyt at informere om, så det der bliver sagt er næsten det samme som sidste gang. Der er ikke gennemført noget i de sidste tre år. Sidste år var der optimisme, og politikerne garanterede en cyklesti fra Malling Syd. Men den er heller ikke blevet til noget. Som følge af de udeblevne resultater er mødeform/-hyppighed i trafikgruppen ændret.

 

Letbanen. Oddergrisen er tilbage. Det er godt at letbanen nu endeligt er i drift. Men med de besparelser, der er varslet på busdriften, har det nok lange udsigter at håbe på en busfrekvens med 15 minutters drift. Det blev fra salen nævnt, at der p.t. er en høring i gang omkring fremtiden for rute 302, og at en borgergruppe omkring Odder/Saksild angiveligt har kontakt til Midttrafik.

 

Beder-Bering vejen. Stier. Støjvold. Der arbejdes intenst med projektet fra embedsværkets side. Desværre forlyder der igen - fra dele af den politiske side – tvivl om linjeføring o.a. På et spørgsmål fra salen orienterede formanden om det samarbejde, der pågår mellem kommunen og fællesrådene i syd om hvor nye stier skal laves i forbindelse med den nye vej, således at disse nye stier kommer til at hænge sammen med de eksisterende stisystemer. Der forventes etableret støjvolde, hvor vejen kommer tæt på bebyggelser.

Formanden annoncerede det kommende borgermøde om Beder-Bering vejen:

Mødet afholdes den 24. oktober 2018, klokken 19 – 21 i Grønløkkehallen. Grønløkke Allé 7, Tranbjerg.

 

Cykelstien til Ajstrup. Denne cykelsti er endnu en gang udskudt. Venter angiveligt på cykelhandlingsplanen. Men er lavt prioriteret. Der blev under dette punkt udtrykt forundring over den nye sti mellem Malling og Solbjerg, idet det nævntes, at den endnu ikke er færdig. Der er ikke lagt hverken stenmel eller asfalt. Rygter vil vide, at de oprindelige planer med en stenmelsbelægning måske bliver asfalt. Men der er ikke forlydender om, hvorledes sagen ender og/eller hvornår.

 

Cykelhandlingsplan. Skulle komme i november med angivelse af, hvilke projekter, der planlægges udført hvornår. Der kan herske tvivl om, hvorvidt der bliver særligt mange projekter i yderområderne, som vi hører til.

 

Møder med Trafik og Miljø. Der var varslet en ny form for samarbejde mellem Fællesråd og Trafik og Miljø, idet man ville komme ud for at se lokalt. Dette er imidlertid ikke sket, og der er kommet nye personer som kontakter. Der er varslet sædvanligt møde mellem fællesrådene og Trafik og Miljø til den 9. oktober 2018.

 

Aarhus Vand. Kloakeringsarbejdet i Malling er forsinket, men vil nu angiveligt starte i foråret 2019. På et spørgsmål fra salen om Bredgade efter kloakeringsarbejdet, svaredes at der angiveligt er involveret en arkitekt, der skal komme med forslag til forskønnelse af Bredgade. Men med forsinkelsen af kloakprojektet synes også forskønnelsesprojektet at blive forsinket. Fra salen spurgtes til, om man kan gøre noget ved de flere grimme huse i Bredgade. Formanden bemærkede hertil, at det nok er den private ejendomsret, der er begrænsende.

 

”Shunt” ved Holmskovvej/Oddervej. Etablering af en sådan shunt er udskudt, idet trafikforholdene forventes at blive anderledes, når Beder-Bering vejen er etableret og ført helt ind til den gamle landevej.

 

 

Diverse og afslutning:

Der var et par spørgsmål/kommentarer her:

 

Lyskurven i Beder. Fra salen nævntes, at grøn/rød-tiderne tilsyneladende er blevet ændret i en ulogisk retning. Endvidere nævntes, at afstribning stadig mangler. Formanden bemærkede hertil, at afstribning formentligt afventer det sidste asfaltlag efter kloakarbejdet. Fra salen blev foreslået, at lyskurven nedlægges og erstattes af en ”blød” rundkørsel.

 

Det gl. plejehjem i Malling. Formanden har efter forespørgsel fået information om, at der fortsat arbejdes med at undersøge, hvorledes stedet fremover skal bruges. De mange brugere af stedet har i hvert fald frem til næste sommer.

 

”Arven” fra Malling Borgerforening. Det har tidligere – også i Fællesbladet – været omtalt, at Fællesrådet har arvet ca. 50.000 kr. efter den tidligere Malling Borgerforening, og at disse midler skal Malling-området til gavn. Formanden opfordrede til at fremkomme med forslag til, hvad pengene skal bruges til.

Fristen er 31. december 2018.

 

Formanden afsluttede mødet med tak for i aften.

Nyeste kommentarer

17.11 | 13:39

Se venligst på hjemmesiden under Trafikgruppen Dagsorden http://...

17.11 | 11:37

Er der en dagsorden til mødet i trafikgruppen på mandag?

15.06 | 15:11

Se Fællesbladet.dk eller i det trykte blad side 2

10.06 | 21:55

Hvornår er sidste indlevering til næste nr?