Generalforsamling 2022

Referat af generalforsamling i Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup, torsdag den 24. marts 2022, kl. 19.30 på Malling Kro

Dagsorden:

Indkomne forslag

 1. Afstemning om forslag til vedtægtsændringer fra 2021 (Forretningsudvalget)
 2. Forslag til vedtægtsændringer (Malling Dampmølle v/Henrik Olsen)
 3. Etablering af en lille bro i Egelund Søen (Lions Club Beder-Malling v/Sten Fryland)
 4. Bidrag til Malling Bio (Malling Bios Venner v/Thyge Sandal) 

Forretningsudvalgets øvrige medlemmer - tre på ulige år, tre på lige år

- Per Bach (modtager genvalg)

-  Hans Hansen (modtager ikke genvalg)

-  Bernhard Nørgaard (modtager ikke genvalg)

-  Henny Møller (udtræder – valg af ny repræsentant)

-  Hans Oluf Schou (ikke på valg)

d. 2 revisorer - hvert andet år skiftevis samt en revisorsuppleant hvert år
- Bent Oxvig (modtager genvalg)
- Ingrid Jespersen (ikke på valg)
- Bodil Rasmussen (suppleant)

 1. Eventuelt

Velkomst:

Formanden for Fællesrådets Forretningsudvalg Jørgen F. Bak bød velkommen til årets generalforsamling. Konstaterede at vi i år kan afholde den ordinære generalforsamling som planlagt, hvor vi de to foregående år måtte udsætte generalforsamlingen på grund af corona.

Deltagere:

I alt 40 personer (inkl. 6 medlemmer af Forretningsudvalget) repræsenterende 32 medlemmer af Fællesrådet.

Ad 1:

Niels Kjølhede blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2:

Børge Terkelsen blev valgt som referent.

Ad 3:

Der forelå anmodning om medlemskab fra:

 • Det Konservative Folkeparti i Århus Kommune

Blev godkendt som nyt medlem og budt velkommen i Fællesrådet.

Beretningen vil ved denne generalforsamling blive aflagt i fire dele ved:

 • Formanden
 • Grøn gruppe
 • Trafikgruppen
 • Egelund Borgercenter.

I sin del af beretningen kom formanden (i stikordsform) ind på:

Lokale aktiviteter

 • 12. oktober: Generalforsamling
 • 23. oktober: Borgerbazar – Egelund
 • 26. oktober: Danmarks største vælgermøde – Egelund
 • 31. oktober: Indvielse af ridesti i Beder
 • 1. november: Bæredygtig lokal energiforsyning i Malling

Møder med politikere og embedsmænd

 • 14. okt: Fællesrådsseminar
 • 25. nov: Veje og stier
 • 12. jan: Stien mellem Beder og Malling

Høringssvar

 • 1. december: naturen i Aarhus
 • 1. december: et grønnere Aarhus med mere blåt
 • 5. januar: Lokalplan 1015 (v. Starupvej)
 • 4. marts: Klapplads ud for Fløjstrup Skov

Ny by vest for Malling? Planche vist herunder

 • Areal reduceret
 • Grundvandsinteresser?
 • Passage af Oddervej
 • Fortsat perspektivareal

Af kommentarer/bemærkninger til den generelle del af beretningen kan blandt andet nævnes:

-    Ole Mouritsen: Vandgruppen har gjort indsigelse mod byudviklingen vest for Malling på grund af de store drikkevandsinteresser.

-    Der var en diskussion om den viste plan for udviklingen vest for Malling, og hvorvidt det skitserede fortsat er ”i spil”. Det blev nævnt, at dele af planen fortsat er med i en perspektivplan.

-    Ole Krabbe nævnte, at Malling mangler daginstitutioner.

-    Der var et spørgsmål til, om ikke Fællesbladet kunne uddeles af spejdere eller andre. Svaret var, at dette tidligere er undersøgt, og ikke er en løsning som følge af omdeling til landområderne.

-    Steen B. Andersen fandt at områderne ved stranden/strandene kan ofres mere opmærksomhed, og at Fællesrådet der kunne have en mere fremtrædende rolle.

-    Ole Mouritsen opfordrede til, at Fællesrådet i højere grad interesserede sig for natur/blomster/mangfoldighed og pointerede området som sprøjtefrit område og ingen sprøjtning i haverne. Gjorde opmærksom på det nye vandværk i Beder.

-    Povl Nørgaard gjorde ligeledes opmærksom på det nye vandværk og området som sprøjtefrit område.

-    Jesper Albertsen nævnte, at der ved tidligere generalforsamlinger/halvårsmøder er omtalt, at Fællesrådet vil følge og søge at koordinere aktiviteter omkring harmonisering af veje. Ønskede at vide, om Forretningsudvalget fortsat arbejder med denne sag. Børge Terkelsen, der er den i Forretningsudvalget, der har arbejdet med dette emne, svarede hertil, at der havde været meget ringe interesse for koordinering (kun en enkelt henvendelse), og at de berørte foreninger/vejlav selv har villet skabe egne lokale løsninger. Der bruges derfor ikke længere ressourcer på dette emne i Forretningsudvalget.

Beretningen fra Grøn Gruppe delt imellem Jørgen Fjord og Morten Sejersen

Jørgen Fjord kom (i kort form) ind på:

-     Arbejdet med stikort fortsætter – der har været uforudsete vanskeligheder med vejret ved nogle private fællesveje.

-     Samarbejde med Fællesrådet i Mårslet om stier ved Giber Ringvej. At skabe et sammenhængende stisystem.

-     Bålhytte i Bymoseskoven - ny i stedet for den fra børnehaven på Byagervej.

Af kommentarer/bemærkninger til denne del af beretningen kan blandt andet nævnes:

-     Freja Laustsen nævnte den nye Skoleskoven ved Ajstrup (Mariendal/Ørnevænget). Grøn Gruppe bemærkede, at man ikke havde været involveretog  ikke kendte til skoven og dens tilblivelse.

Morten Sejersen kom (i kort form) ind på:

-     Moesgård Vildskov - sidste møde i borgergruppe i december 2021, nu plan 2a, var på byrådsmøde i aftes (23.marts), men blev udsat. Der var en følelsesladet debat. I den ny valgte løsning er der ikke udsat dyr i skoven og ingen hegn.

-     Nævnte at der generelt er et godt samarbejde med Kommunen, men at der ind imellem forekommer ”hovsaer”, hvor der pludseligt sker noget, som vi ikke ved noget om, og som vi ikke er med i. Eksempler der den tidligere nævnte Skoleskoven. Et andet eksempel er, at vi blev bedt om at komme med en fuldt dokumenteret beplantningsplan langs Giber Ringvej og med en ganske kort frist.

-     Morten Sejersen refererede kort fra det høringssvar, der er afgivet fra Fællesrådet/Forretningsudvalget til planen om dumpning ud for Fløjstrup Strand af materiale fra udvidelsen af Aarhus Havn.

I sin del af beretningen fra Trafikgruppen kom Bernhard Nørgaard ind på:

Indledningsvis konstaterede Bernhard Nørgaard, at for høje hastigheder er det helt generelle problem på vores veje. Derudover nævntes:

-     Der er gennemført hastighedsmåling i Fulden. Der arbejdes på etablering af et/flere yderligere bump

-     Ligeledes er gennemført hastighedsmåling på Byagervej, hvor der også er målt for høje hastigheder.

-     På Kirkebakken blev lavet en hastighedsmåling i 2018. Der er anmodet om en ny måling.

-     Der er arbejdet på at få en generel hastighedsbegrænsning på 40 km i hele Malling. Dette er afslået, således at der kun er 40 km begrænsning på visse strækninger. Der var også bedt om, at 40 km zonen på Bredgade også kom til at omfatte Malling Kirkevej. Dette blev imidlertid afslået fra politiet.

-     Der er arbejdet meget med den planlagte cykelsti mellem Beder og Malling på østsiden af vejen. Der er problemer med at få lavet sikre krydsningsmuligheder ved Netto i Beder og ligeledes i Malling, hvor sydgående cyklister skal krydse vejen. I øvrigt bliver cykelstien angiveligt meget dyrere end oprindeligt budgetteret.

Freja Laustsen omtalte den screening, der er lavet og viste et kort med de forskellige muligheder for stien fra rundkørslen til Ajstrup Strand. Der vil fortsat blive lagt tryk på at få etableret stien.

Af kommentarer/bemærkninger til denne del af beretningen kan blandt andet nævnes:
-     Povl Nørgaard omtalte, at der i Fulden har været tale om 2 -1 vej-løsning.

-     Ole Krabbe fandt, at den eksisterende Egelund-sti med få tilpasninger kunne være et alternativ til den nye cykelsti mellem Beder og Malling.

-     Det blev nævnt, at der angiveligt ikke p.t. er penge til færdiggørelse af cykelstisystemet i det sydlige Malling

I sin del af beretningen fra EBC kom Per Bach ind på:

I sin korte omtale af EBC omtalte Per Bach, at ideen og aktiviteterne omkring EBC nu er på 10. år. Der har været rigtig mange ideer og forslag. Efter beslutning om at realisere projektet er biblioteket gået meget aktivt ind i arbejdet. Men der har allerede været 3 projektledere på opgaven. Der går megen tid, når en ny projektleder skal ind i sagen. Dette har været medvirkende til at forsinke projektet. Optimistisk håbes dog på realisering i 2025. Der arbejdes på en ansøgning til Salling Fonden.

Af kommentarer/bemærkninger til denne del af beretningen kan blandt andet nævnes:
-       Steen B. Andersen nævnte, at der er tale om et meget stort projekt med mange aktiviteter og interessenter.

Dirigenten konstaterede nu, at den omfattende beretning er afsluttet.

Ad 5:

Børge Terkelsen fremlagde regnskabet for Fællesrådet. Nævnte at det var et regnskab ”uden overraskelser”. Den eneste særlige post er tilskuddet til særlige projekter, der i 2021 er særlig stort og dermed medvirker til, at årets underskud bliver på 20.637 kr. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Efterfølgende forelagde Peder Kalser regnskabet for Fællesbladet. Det var ikke muligt at vise dette regnskab, der alene blev forelagt mundtligt. Dirigenten verificerede, at dette regnskab var behørigt underskrevet og revideret Også dette regnskab blev godkendt uden kommentarer. Efter forespørgsel fra salen lovede formanden, at regnskaberne efter generalforsamlingen lægges på hjemmesiden. Der blev også fra salen foreslået, at regnskaberne – evt. ikke-reviderede – udsendes sammen med dagsorden/indkaldelse til generalforsamlingen. 

Ad 6:

Der er indkommet 4 forslag. Se motiverede forslag https://drive.google.com/file/d/1pw1n07vQPEok7__7MABCu9dIHmuYJwZ5/view?usp=sharing

 1. Afstemning om forslag til vedtægtsændringer fra 2021 (Forretningsudvalget)

Forslaget kan ses https://drive.google.com/file/d/1S3RyVdgBkxJzLnoA76C4FtV1ouhYbBmU/view?usp=sharing

Forslaget til vedtægtsændringer blev førstebehandlet og vedtaget ved generalforsamlingen i 2021, og ved 2. behandlingen ved denne generalforsamling skal der alene stemmes for/imod.

Der var et par kommentarer og kritiske bemærkninger, blandt andet fremførte Jesper Albertsen, at han havde bemærkninger og ønskede forslaget diskuteret. Udtrykte kritik af forslaget.

Dirigenten henholdt sig til vedtægternes bestemmelser om vedtægtsændringer og spurgte generalforsamlingen om afstemningen kunne gennemføres ved håndsoprækning. Det var der flertal for.

Ved den efterfølgende afstemning ved håndsoprækning var der (af 30 stemmeberettigede) 22 stemmer for, 3 imod, og 5 undlod at stemme. Dirigenten konstaterede forslaget om vedtægtsændringer for vedtaget.

 1. Forslag til vedtægtsændringer (Malling Dampmølle v/Henrik Olsen)

Forslagsstilleren var ikke til stede for at motivere sit forslag, hvorfor diskussionen alene skete på grundlag af det skriftlige forslag (se øverst i afsnittet). Der var kritiske bemærkninger/spørgsmål gående blandt andet på kontingentstørrelse, skal enkeltpersoner betale det samme som foreningsmedlemmer, og skal enkeltpersoner have samme stemmevægt som foreningsmedlemmer. På baggrund af de faldne bemærkninger og de nævnte uklarheder foreslog formanden, at generalforsamlingen ikke ved dette møde behandler dette forslag yderligere og heller ikke tager forslaget til afstemning ved generalforsamlingen i 2023. I stedet kan til næste generalforsamling fremlægges forslag, hvor de fremkomne uklarheder er behandlet. Dirigenten konstaterede herefter, at dette punkt ikke behandles yderligere på denne generalforsamling.

 1. Etablering af en lille bro i Egelund Søen (Lions Club Beder-Malling v/Sten Fryland)

Forslagsstilleren motiverede mundtligt forslaget. Det besluttedes at bede Forretningsudvalget om at arbejde videre med ideen.

 1. d.  Bidrag til Malling Bio (Malling Bios Venner v/Thyge Sandal) 

Ifølge forslaget skal Fællesrådet/Forretningsudvalget ”tilbagekalde” arven fra Malling Borgerforening (beløbet på 50.000 kr.), der i sin tid blev tildelt BMI/EBC til bygning af et udkigstårn. Formanden fandt, at fremgagsmåden bør være, at BMI/EBC meddeles, at hvis ikke projektet realiseres inden for given periode, vil det tildelte beløb gå tilbage til Forretningsudvalget, der herefter udskriver en generelt ny runde og efterspørger forslag til projekter/aktiviteter. Der blev fra Kirsten Williams anført, at midlerne ikke skal gives til driftstilskud. Denne fremgangsmåde blev besluttet.

Ad 7:

Børge Terkelsen fremlagde budgettet for 2022.

Her blev nævnt, at der i budgettet var forudset uændret kontingent, 450 kr. pr. år samt uændret tilskud fra Aarhus Kommune. Endvidere er forudsat 100 medlemmer. P.t. er 99 medlemmer af Fællesrådet incl. det nye medlem, der blev optaget tidligere i generalforsamlingen. Budgettet viser, at der forventes et budgetteret under skud på 7.000 kr. 

Ad 8:

Der var genvalg - med akklamation - til Jørgen F. Bak som formand. Per Bach var villig til genvalg, og derudover skulle vælges yderligere 3 medlemmer til Forretningsudvalget. Dirigenten valgte at indhente forslag til alle 4 ledige poster i Forretningsudvalget og via skriftlig afstemning vælge alle 4 i samme forløb. Det bemærkedes, at én af de ledige poster som medlem af Forretningsudvalget vælges for et år, medens de øvrige tre er for en sædvanlig 2 års periode. Efterfølgende vælges op til 2 suppleanter.

Følgende stillede sig til rådighed/blev opfordret:

-       Per Bach

-       Steen B. Andersen

-       Birgitte Skjøtt

-       Povl Nørgaard

-       Daniel Pedersson

Thomas Rasmussen og Ole Krabbe tilbød sig og blev godkendt som stemmetællere.

Efter den skriftlige afstemning fordelte stemmetallene sig som følger:

-       Steen B. Andersen         24 stemmer

-       Birgitte Skjøtt                22 stemmer

-       Povl Nørgaard               21 stemmer (foreslog selv at være valgt for et år)

-       Daniel Pedersson          19 stemmer

-       Per Bach                       15 stemmer                 

Dirigenten konstaterede, at med de afgivne stemmetal er de fire førstnævnte valgt til forretningsudvalget.

Per Bach accepterede på spørgsmål fra dirigenten at være suppleant. Der var ikke yderligere kandidater til en suppleantpost.

Med hensyn til valg af revisorer/revisorsuppleant genvalgtes Bent Oxvig til revisor og Bodil Rasmussen genvalgtes til revisorsuppleant..

Ad 9:

Fra eventuelt kan blandt andet nævnes:

-     Malling Varmeværk opfordrede forbrugere til at deltage i generalforsamling den 30. marts.

-     Ole Mouritsen opfordrede til at besøge det nye vandværk i Beder.

-     Jesper Albertsen til at ”få orden på” vedtægterne.

-     Formanden fremsatte forslag om, at vedtægterne blev sendt i udvalg for en generel kvalitetssikring og opgradering. Udvalget er åben for mellemmer.


Dirigenten Niels Kjølhede kunne hermed afslutte generalforsamlingen og gav ordet til formanden.

Formanden Jørgen Bak uddelte vingaver til de afgående forretningsudvalgsmedlemmer med stor tak for indsatsen og afsluttede et langt møde med tak til deltagerne for fremmødet. 

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 23.15.

Som dirigent

Niels Kjølhede, den              april  2022

-  Morten Sejersen (ikke på valg)

Ad 4:

Aktiviteter i 2022

 • Affaldsindsamling 2. april   Der blev opfordret til at deltage
 • 5. juni: Grundlovsmøde
 • Borgermøde om byudvikling efter sommerferien
 • Halvårsmøde til efteråret

Nyeste kommentarer