Møder 2016

Referat af generalforsamling i Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup torsdag den 10. marts 2016 kl. 19.30

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af nye medlemmer
 4. Beretning om forretningsudvalgets virke i den forløbne periode
 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent
 8. Valg af:
 9. Formand - lige år: Jørgen F. Bak (modtager genvalg)
 10. Kasserer - ulige år: Børge Terkelsen (ikke på valg)
 11. Forretningsudvalgets øvrige medlemmer - tre på ulige år, tre på lige år
  - Per Bach (modtager genvalg)
  - Jørgen Hesselbjerg (modtager genvalg)
  - Karsten Tügel (modtager genvalg)

- Mikkel Maltesen (ikke på valg)
- Helle Nielsen (ikke på valg)
- Morten Sejersen (ikke på valg)
2 revisorer - hvert andet år skiftevis samt en revisorsuppleant hvert år
- Henning Povlsen (modtager genvalg)
- Ingrid Jespersen (ikke på valg)
- Bent Oxvig (suppleant)

 1. Eventuelt

 

Deltagere:

I alt 36 personer repræsenterende 23 medlemmer af Fællesrådet var til stede.

Ad 1:

Carsten Schou blev valgt som dirigent.

Ad 2:

Morten Sejersen blev valgt som referent.

Ad 3:

Parcelforeningen Krekærlunds Allé og Glæd børnene havde søgt om at blive medlemmer af Fællesrådet. Begge blev godkendt.

Ad 4:

Jørgen Bak aflagde beretning om arbejdet i forretningsudvalget og omtalte følgende:

Lokale aktiviteter

12. marts: Generalforsamling

19. april: Hold-Rent-dag

30. maj: Indvielse af skov og stier ved Byagervej

5. juni: Grundlovsmøde

19. september: Udlægning af gydegrus

1. oktober: Halvårsmøde + ekstraord. Generalforsamling

24. oktober: Sti-indvielse

11. nov. / 19. nov. / 19. jan.: Planstrategi

8. februar: Trafikplan 2017

 

Løbende aktiviteter

 • Grøn Gruppe
 • Egelund BorgerCenter
 • Fællesbladet
 • Hjemmeside
 • Oddervej/Sandmosevej

 

Møder med politikere og embedsmænd

23. april: Trafikken på og om Oddervej

8. juni: Foretræde for Teknisk Udvalg: Oddervej

29. september: Vejplan 2016

30. september: Vejforbindelse til Moesgård

19. oktober: Magistraten for Teknik og Miljø

22. oktober: Smukkere vejarbejder

24. februar: Flygtninge på Malling Plejehjem

3. marts: Fællesrådsseminar

 

Udtalelser

1. maj: 4 svar på spørgsmål om Oddervej

12. maj: udtalelse om Oddervej

15. september: skilt på Oddervej

15. september: bevarelse af trinbrætter

11. oktober Kommentar til vejplan

6. november: udtalelse om Oddervej

9. februar: udtalelse om Planstrategi

28. februar: udtalelse om Trafikplan 2017

Vejprojekter

Højeste prioritet

 • Ajstrup Strandvej cykelsti til stranden
 • Kirkebakken, stianlæg
 • Norsmindevej, dobbeltrettet cykelsti ml. Storenor og Norsminde

 

Mellemprioritet

 • Sti gennem tunnelrør under Odderbanen i Malling
 • Byagervej, buslomme for rute 302
 • Hastighedsdæmpning på Ajstrupvej
 • Helle og fortov på Beder Landevej

Nye ønsker

 • Svingbane fra Holmskovvej ud på Oddervej
 • Fortov i Beder nord ud ad Beder Landevej

 

På venteliste

 • Tværgade, fortov
 • Fuldenvej, cykelsti
 • Holmskovvej, fortov
 • Byagervej, fartdæmpning

 

Afsluttede projekter

 • Oddervej/Bredgade, rundkørsel
 • Byagervej, buslomme

 

og så er der Bering-Beder-vejen!

Lokalplaner

 • Lokalplan 923 (Wixor-grund) i gang – på 11. år...
 • Lokalplan 1028 Starupvej 13 A og 13 B (Landbrugsskolen nord)
 • Lokalplan 1015 Starupvej og Grenå-Odderbanen (Landbrugsskolen syd)
 • Lokalplan 1020 Boliger i Malling Syd (Syd for Krekærlundsvej)
 • Boligbebyggelse ved Norsmindevej
 • Malling Foderstof

Planstrategi 2015 for Aarhus Kommune

Kommuneplan 2017

Aktiviteter i 2016

 • Generalforsamling 10. marts
 • Affaldsindsamling 17. april
 • Skovens dag 1. maj - stiindvielse
 • Grundlovsmøde 5. juni
 • Halvårsmøde til efteråret
 • Grøn Gruppe
 • Egelund Borger Center
 • Fællesbladet
 • Hjemmeside

 

Beretningen gav anledning til en del kommentarer og spørgsmål:

 • Er der udsigt til at få lavet cykelsti langs Kirkebakken i Beder fra Gartnergården til Biblioteket i den nærmeste fremtid? Jørgen Bak: Næppe
 • Det blev foreslået at lave en rundkørsel i stedet for lysregulering i Beder (Kirkebakken-Beder Landevej – Damgårds Allé)
 • Byudvikling i Beder? Jørgen Bak nævnte tankerne i den nye kommuneplan om fortætning af bebyggelser, også i stationsbyer samt grundvandsinteresserne i området.
 • Egelund Borgercenter. Der blev opfordret til at få sat fart i processen. Per Bach orienterede om arbejdet.
 • Malling Plejehjem. Carsten Schou orienterede om at der for en periode af foreløbig to år skal indkvarteres flygtninge, i starten 40 unge mænd fra Syrien og Eritrea, i en del af Malling Plejehjem. Den midterste bygning kan fortsat bruges som aktivitetshus for lokale foreninger mm.
 • Fortove. Der blev spurgt til fortove i Beder Landevejs nordlige del samt Bækvej/Bredgade i Malling. Jørgen Bak opfordrede interesserede til at lave en gruppe for en nærmere analyse af problemområderne.

Beretningen blev herefter godkendt med applaus.

Ad 5:

Børge Terkelsen fremlagde regnskabet for Fællesrådet og Poul Lorenzen for Fællesbladet.

Der blev spurgt, om der er planer for brug af den opsamlede formue i Fællesrådet. Jørgen Bak fortalte, at der ikke er konkrete planer.

Begge regnskaber blev godkendt.

 

Ad 6:

Der var ikke indkommet forslag.

Ad 7:

Børge Terkelsen fremlagde budgettet for det kommende år.

Kommentarer:

 • Der var forslag om at bruge penge til Egelund Borgercenter (EBC) og til en halvprofessionel til at arbejde med hjemmesiden.
 • Per Bach forklarede, at de 18.000 kr. i budgettet til EBC er til en udsmykning i atriumgården
 • Kim Sundmark nævnte, at kommunen har givet 3 mill. kr. til anlæg i EBC, og at der mangler 7 mill. kr. til de ønskede faciliteter. Efter en længere debat enedes generalforsamlingen om at opfordre forretningsudvalget til at bevilge flere midler til EBC.
 • Der var ros til Fællesbladet og forretningsudvalget.
 • Børge Terkelsen nævnte, at 68 ud af 97 medlemmer har betalt kontingent. Han sender en reminder til de øvrige.

Herefter blev budgettet godkendt.

Ad 8:

Der var genvalg til Jørgen Bak som formand, Per Bach,  Jørgen Hesselbjerg og Karsten Tügel som forretningsudvalgsmedlemmer, Henning Povlsen som revisor og Bent Oxvig som revisorsuppleant.

Ad 9:

Lene Sepstrup orienterede om arbejdet med SOS cykelstien mellem Solbjerg og Malling, som nu realiseres. Forventet indvielse i september 2017.

Jørgen Fjord omtalte arbejdet i stigruppen under Grøn gruppe, der den 1. maj i år indvier det sidste af de planlagte fire stiforløb, nemlig en sti på 11,3 km. Han roste samarbejdet med Aarhus Kommune. Der udarbejdes en stifolder, der udsendes med Fællesbladet i maj i år. Lions Club Beder-Malling har støttet trykning af folderen, der også kan fås på bibliotek mm.

Jørgen Bak nævnte, at Aarhus Kommune efterlyste reaktioner på de nye LED belysninger i gadelamper. Nogle mente, at de lyser for meget. Energiforbruget reduceres med 90-95 % i forhold til de nuværende pærer. Jørgen Bak orienterer kommunen.

Til slut takkede Jørgen Bak deltagerne for fremmødet og Carsten Schou for god ledelse af generalforsamlingen. Carsten Schou takkede for god ro og orden.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.30

Nyeste kommentarer