Møder 2020

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Malling Plejehjem, vort mødelokale


Mødetid:

Tirsdag, 21. januar 2020


Næste møde(r):

Tirsdag, 28. januar kl. 16.30: Nyt skov- naturområde i Beder-Malling, Eskegården Lørdag, 1. februar kl. 14.00: Bydels radio og TV, Aarhus Global Media (mail fra 8. januar) Torsdag, 6. februar kl. 19.30: FU-møde, Malling Plejehjem Se i øvrigt herunder, pkt. 10., ”Kalenderen”.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Hans Hansen (HH) Helle Nielsen (HN) Bernhard Nørgaard (BN) Hans Oluf Schou (HOS) Morten Sejersen (MS) Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Henny Møller (HM)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   28. januar 2020


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

Generalforsamling.

Afholdes torsdag, den 12. marts 2020, kl. 19.30 på Malling Kro

Vedtægter.

Ved det foregående møde blev foreslået, at optage Malling Kro som medlem. Dette gav anledning til et spørgsmål om, om der er behov for justering af vedtægterne. Der var enighed om, at have dette in mente, men ikke igangsætte arbejdet endnu. Følgende emner sættes på ”huskeliste”: indekseringen af kontingentet, mere beskrivelse af, hvem der kan optages som mellemmer samt størrelsen af forretningsudvalget. Det aftaltes, at Malling Kro kan optages som medlem inden for de nuværende vedtægters bestemmelser.

Indkaldelse.

Indkaldelse annonceres i Fællesbladet ligesom indkaldelse/dagsorden udsendes til medlemmerne sammen med kontingentfaktura ultimo januar.

Det udsendte forslag blev gennemgået. JFB færdiggør.

JFB spørger tidligere dirigent om igen at varetage dirigentrollen.

Øvrige detaljer aftales ved februar-mødet.

Grundlovsfest (indbydelse med i næste nummer af Fællesbladet d. 18. marts).

Grundlovstaler.

Forslag til emner drøftedes. HOS undersøger to muligheder. Beslutning træffes ved næste møde.

Underholdning.

Der er truffet aftale med Coritma korene. PB får bekræftet aftalen.

Beder-Malling Bibliotek.

Borgermødet den 16. januar drøftedes kort. Der var enighed om, at det havde været et godt møde med fint fremmøde (91 deltagere).

BorgerBazaren.

Afholdes lørdag, den 18. april. Der var fortsat enighed om, at Fællesrådet skal deltage/være til stede. Ved mødet i november aftaltes, at der laves ”muleposer” til uddeling. HM arbejder videre med forslag til udseende/tryk m.m.

Ideer fra Beder elevråd (mail fra 17. januar).

Der er fra Christine Winding-Lauritzen (CWL) modtaget nogle forslag til Fællesrådet fra Beder elevråd. FU ser positivt på de modtagne forslag, hvoraf nogle tages under behandling af Grøn Gruppe. FU forventer, at der afholdes tilsvarende møde med Malling elevråd. FU forudsætter også, at kontakten til elevrådene sker vi CWL. JFB svarer CWL og takker for de gode forslag, og opfordrer elevrådene til at arbejde videre med forslagene.

Økonomi (BT). Forslag til årsregnskab for 2019, dateret 020120 var udsendt til mødet.

BT meddelte, at kassebeholdning pr. den 20. januar udgør 158.334,12 kr. Dertil kommer værdien af aktiebeholdningen, der pr. 2. januar 2020 en kursværdi på 11.035 kr.

Årsregnskab.

Det udsendte forslag til årsregnskab blev godkendt og underskrevet.

Budget 2020.

Årsregnskabet indeholder også en kolonne med budget 2020. Det samme budget, FU godkendte i november 2019, blot i en lidt anden opstilling.

Flagalle Malling (mail fra d. 20. januar).

Der er modtaget to henvendelser fra Lions ang. flagalleen i Malling. Det første spørgsmål var, om der kunne fås adgang til Fællerådets medlemsliste incl. kontaktdata. Der var i FU enighed om, at der ikke kan udleveres kontaktdata. Spørgeren henvises til medlemslisten på hjemmesiden samt at der evt. kan laves et indlæg til Fællesbladet, hvor bidragydere til flagalleen opfordres til at fremsende kontaktdata.

Det andet spørgsmål var, om Fællesrådet kan yde et bidrag til flagalleen i Malling til anskaffelse af anden trailer, nogle stænger samt nogle flag. Efter drøftelse stiller FU sig positivt til at yde et bidrag af størrelsesorden 10.000 kr. Lions anmodes om yderligere ansøgning/faktura etc. BT svarer på henvendelsen.

                                                                                                    Grøn Gruppe (MS)

MS meddelte, at Grøn Gruppe har haft møde i december 2019 og skal igen have møde i februar 2020. Man er opmærksomme på det nye skovområde, der ”pludseligt” blev annonceret. Har undret sig over forløbet og den manglende involvering af Grøn Gruppe. Grøn Gruppe deltager i mødet den 28. januar på Eskegården. Her håber man at blive lidt klogere på forløbet m.m. 

Trafik (BN).

BN meddelte, at der ikke var noget nyt at berette om. Afventer kommunens planer for Bredgade.

Egelund BorgerCenter (PB)

PB fandt, at der ikke for nuværende var yderligere at tilføje i forhold til borgermødet om biblioteket, og det der blev nævnt tidligere under punkt 3.

Under dette punkt blev foreslået at der holdes (den 10. juni) en genforeningsfest i Egelund (ved mindestenen). Der kan endvidere være lejlighed til at markere 50 året for Fællerådets oprettelse. Der arbejdes videre med ideerne ved næste møde.

Kalenderen.

Se de førstkommende møder på forsiden.

 1. tirsdag d. 28. januar kl 16:30 Nyt skov-og naturområde i Beder-Malling, Eskegården
 2. lørdag d. 1. februar kl. 14 Bydels radio og TV, Aarhus Global Media (mail fra 8. januar)
 3. torsdag d. 6. februar kl. 19:30 FU, Malling Plejehjem
 4. tirsdag d. 18. februar kl 16:00-18:00 Arkitektur og bykvalitet, Dokk1
 5. torsdag d. 20. februar kl 19:00(?) Oplandsudvalget, Rådhuset
 6. onsdag d. 26. februar kl 16:00-17:30 Vejharmonisering, Rådhuset
 7. torsdag d. 12. marts kl. 19:30 Generalforsamling, Malling Kro
 8. mandag d. 16. marts kl 17:00-21:30 Fællesrådsseminar, Rådhushallen
 9. lørdag d. 18. april Borgerbazar, Egelund.

Eventuelt.

BT havde set en henvendelse på Facebook om manglende lysmarkeringer på cyklestien mellem Beder og Aarhus. JFB opfordrer spørgeren til at bruge Aarhus Kommunes app til indrapportering af sådanne/lignende forhold. Der laves også en kort notits til Fællesbladet om app-en og dens brug.

BT fandt i øvrigt at artiklen i seneste nummer af Fællesbladet om vejharmonisering var lidt for ”snæver”, idet også mange andre områder i Beder og Malling ser ind i tilsvarende udfordringer.

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Malling Plejehjem, vort mødelokale


Mødetid:

Torsdag, 6. februar 2020


Næste møde(r):

Tirsdag, 18. februar kl. 16.00 – 18.00 Arkitektur og bykvalitet, DOKK1. Torsdag, 20. februar kl. 16.00 – 18.00 Oplandsudvalget, Lokalcenter Næshøj i Harlev. Se i øvrigt herunder, pkt. 12., ”Kalenderen”.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Hans Hansen (HH) Henny Møller (HM) Bernhard Nørgaard (BN) Hans Oluf Schou (HOS) Morten Sejersen (MS) Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Per Bach (PB) Helle Nielsen (HN)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   7. februar 2020


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

Generalforsamling.

Afholdes torsdag, den 12. marts 2020, kl. 19.30 på Malling Kro.

                               JFB spørger tidligere dirigent om igen at varetage dirigentrollen.

                               JFB spørger Malling Kro om forstærkeranlæg i store sal.

                               BT er referent.

Grundlovsfest (indbydelse med i næste nummer af Fællesbladet d. 18. marts).

Grundlovstaler.

HOS har undersøgt to muligheder. Begge er optaget af egne grundlovsarrangementer. Andre kandidater blev foreslået/drøftet. HOS kontakter og aftaler med mulig kandidat og melder snarest tilbage til JFB (af hensyn til FB).

Oplandsudvalget (forb. til møde).

JFB og BT deltager. Det synes ikke helt klart, hvad Byrådets hensigt er med det nedsatte udvalg. Der fås forhåbentligt en mere klar forståelse efter mødet.

Harmonisering af veje (forb. til møde).

JFB og BT deltager. FU konstaterer, at byrådet i sagen har truffet en beslutning, der ikke – som der hævdes fra nogle FR – er ulovlig. Vi søger at få et så godt samarbejde som muligt i den givne situation.

BorgerBazaren.

Afholdes lørdag, den 18. april. Der var fortsat enighed om, at Fællesrådet skal deltage/være til stede. Det besluttedes, at der indkøbes 500 ”muleposer” af god kvalitet (30 – 35 kr. pr. stk.). HM sørger for indkøb. JFB sender BMA logo til HM. P.t ser det ud til at JFB, HOS, BN og BT kan deltage.

Fællesrådets deltagelse på BorgerBazaren skal også bruges til at udbrede kendskabet til Fællesrådet og dets virke. Bl.a. kan laves en brugerundersøgelse med nogle få spørgsmål. HM foreslog lavet en introvideo. HM kommer med oplæg til næste møde.

Genforeningsfest.

Ved mødet i januar foreslog JFB, at der i anledning af 100 året for genforeningen arrangereres en Genforeningsfest i Egelund, hvor også Genforeningsstenen står. HOS har haft kontakt med Egnsarkivet, det har materiale til at lave en udstilling i forbindelse med arrangementet. Ligeledes laves en artikel til FB,

Der var enighed om at arbejde videre med ideerne.

                                          Møde med repræsentanter fra Uganda (mail fra 3. januar).

HM svarer på henvendelsen og afklarer det videre engagement.

Økonomi (BT).

BT meddelte, at kassebeholdning pr. den 6. februar udgør 188.234,12 kr. Dertil kommer værdien af aktiebeholdningen, der pr. 2. januar 2020 havde en kursværdi på 11.035 kr.

Der er udsendt fakturaer og indbydelse/dagsorden til 101 medlemmer. Der er pr. d.d. modtaget indbetaling fra 22 medlemmer.

                                                                                                    Grøn Gruppe (MS)

MS meddelte, at Grøn Gruppe har haft møde den 5. februar. Mødet blev afholdt i samarbejde med Mårslet FR. Ved mødet blev planlagt det påtænkte borgermøde om vildskov planlagt. Mødet er den 28. april 2020 kl, 19.30 i Beder Sognegård. Her skal redegøres for planer og overvejelser. Der inviteres forvaltning, politikere og brugere af skoven. Der er tilsyneladende ikke konsistens omkring de påtænkte ideer om vildskov. Bl.a. er der kun bevilget halvdelen af de estimerede omkostninger til etablering og drift.

Der laves artikel til FB.

Grøn gruppe arbejder også med det nye stikort, der vil blive lavet på grundlag af Aarhus Kommunes grundkort. I første omgang i form af fysisk kort. Senere også i en digital udgave.

MS omtalte også det lidt mærkelige (pludselige) forløb omkring etablering den Blå Skov.

HM omtalte her mødet den 15, april, hvor også indvielsen af den Blå Skov skal finde sted.

Trafik (BN).

BN sagde følgende: Efter i weekenden at have læst artikel i stiften om beder- beringvejen, om evt. at droppe stykket mellem oddervej og beder landevej, har jeg haft kontakt til Steen B. Andersen, vi blev enig om at hvis stykket mellem oddervej og bederlandevej ikke bliver anlagt giver det store problemer med trafikken fra både beder og malling til beder-beringvejen, Steen lovede at tage det med til socialdemokraties gruppemøde tirsdag. På byrådsmødet onsdag sagde Ango Winther(soc. ordfører), ”at det vil være helt hen i skoven at bruge 470 millioner på en ny vej, hvis borgerne i beder og malling ikke kan komme på den på en fornuftig måde”. JFB anmoder om foretræde for Teknisk Udvalg i sagen. Ref.bem.: Anmodning sendt og bekræftet den 7. februar 2020.

Egelund BorgerCenter (PB)

Ikke noget til punktet.

Kalenderen.

Se de førstkommende møder på forsiden.

 1. tirsdag d. 18. februar kl 16:00-18:00 Arkitektur og bykvalitet, Dokk1.
 1. torsdag d. 20. februar kl 16:00-18:00 Oplandsudvalget, Lokalcenter Næshøj i Harlev.
 2. tirsdag d. 25. februar kl. 19:00 Formøde om vejharmonisering, Lokal centeret i Tranbjerg.
 3. onsdag d. 26. februar kl 16:00-18:00 Harmonisering af veje, Rådhuset
 4. torsdag d. 12. marts kl. 19:30 Generalforsamling, Malling Kro
 5. mandag d. 16. marts kl 17:00-21:30 Fællesrådsseminar, Rådhushallen
 6. lørdag d. 18. april Borgerbazar, Egelund
 7. torsdag d. 21. april: Uganda-møde
 8. fredag d. 5. juni kl. 14:00 Grundlovsmøde, Egelund
 9. fredag d. 10. juli Genforeningsfest, Egelund

Eventuelt.

BT bad på vegne af webmaster FU om at sende portrætfotos til webmaster til brug for præsentation af FU på hjemmesiden.

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Videomøde via Google Hangout


Mødetid:

Mandag, 27. april 2020


Næste møde(r):

Alle møder er aflyst. FU møder som videomøder. Se i øvrigt herunder, pkt. 9., ”Kalenderen”.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Hans Hansen (HH) Henny Møller (HM) Bernhard Nørgaard (BN) Morten Sejersen (MS) Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Hans Oluf Schou (HOS) KUNNE IKKE FÅ FORBINDELSE Helle Nielsen (HN)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   28. april 2020


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

 1. Grundlovsfest – beslutning om afholdelse.

På grund af den fortsatte usikkerhed omkring corona-situationen besluttedes at aflyse grundlovsfesten i år.

 1. Kommunens affaldsplan jf. mail fra 20. april.

Mailen drejer sig om borgerinddragelse omkring affaldsplan 2021 – 2026.

FU foretager sig ikke noget i sagen.

Link til sagen sættes på vores hjemmeside og på Facebook-siden (JFB).

 1. Området mellem Beder og Malling.

FU har tidligere fået forelagt planer om bygning af ældreboliger, hvor Beder-Bering vejen skal gå til Beder Landevej.  FU kunne ikke anbefale planerne. Der er nu kommet en fornyet henvendelse. Der er enighed om, at FU fortsat ikke ønsker dette byggeri. JFB tager evt. møde med projektkontakten.

 1. Sag om mobilmast.

FU har fået en henvendelse om en mobilmast. JFB har svaret på henvendelsen. FU forholder sig kun til det principielle i sagen og ikke det konkrete sagsforløb. Sagen kan give anledning til i højere grad at følge med på kommunens høringsportal https://deltag.aarhus.dk/hoering og at kommunen ved lejlighed skal anmodes og at formidle sådanne sager til os til høring.

 1. Økonomi (BT).

BT meddelte, at kassebeholdning pr. den 27. april udgør 201.184,12 kr. Dertil kommer værdien af aktiebeholdningen, der pr. 1. april 2020 havde en kursværdi på 7.402 kr.

Der ultimo mart modtaget kontingentindbetalinger fra alle 101 medlemmer. Der har i forløbet som sædvanlig været ca. 10 % af medlemmerne, der har skiftet kontaktperson/mailadresse. Ligeledes har et antal måttet rykkes for betaling. Det aftalte tilskud til Malling flagalle er udbetalt

 1.                                                                                                     Grøn Gruppe (MS)

MS meddelte, at Grøn Gruppe - som situationen er nu – ikke har haft møde.

Der er ikke nyt om Moesgaard Vildskov eller den Blå Skov

Der er lavet skitseprojekt til ridestien fra Vilhelmsborg til Fløjstrup. Projektet er i høring.

Der har været en henvendelse fra Inge Temple fra Ung Uden Mobning om samarbejde om etablering af shelters m.m.

Under dette punkt nævntes også etablering af regnvandsbassinger i Malling Syd.

JFB opfordrede Grøn Gruppe til at se nærmere på bymiljøet. Der nævntes at en rågekoloni ved Beder Skole. Dette taget med på næste møde i Grøn Gruppe.

 1. Trafik (BN).

BN meddelte, at der ikke var nyt at berette om.

MS har haft kontakt med en ny tilflyttet til Fløjstrup. Vedkommende vil gerne deltage i Trafikgruppen.

 1. Egelund BorgerCenter (PB)

Ikke noget til punktet. Der afventes en udmelding fra Rådmanden.

Kalenderen.

 1. Grundlovsfest. AFLYST.
 2. Generalforsamling. UDSAT TIL SENERE.
 3. Affaldsindsamling. UDSAT TIL EFTERÅRET.
 4. Møde om Moesgaard Vildskov. UDSAT TIL SENERE.
 1. Eventuelt.

HM nævnte følgende:

-       Møde med repræsentanter fra Uganda udsat.

-       Ungerådet med repræsentanter fra Beder og Malling Skole søger kontakt med Fællesrådet. HM er kontakt.

-       Der er modtaget henvendelse om fremstilling af en reklamefilm for området. HM har kontakten og vil informere yderligere, når der er nyt.

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Elkærgård


Mødetid:

Torsdag, 18. juni 2020


Næste møde(r):

Der er udsendt Doodle for august mødet. Se i øvrigt herunder, pkt. 8., ”Kalenderen”.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Hans Hansen (HH) Helle Nielsen (HN) Bernhard Nørgaard (BN) Morten Sejersen (MS) Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Hans Oluf Schou (HOS) Henny Møller (HM) HM havde fremsendt videoklip til punkt 7.


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   24. juni 2020


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

 1. Generalforsamling/halvårsmøde.

Det aftaltes at holde den fra marts udsatte generalforsamling sammen med halvårsmødet. Mødet planlægges afholdt primo oktober. JFB undersøger, hvornår Malling Kro og dirigenten kan. Herefter udsendes Doodle for datoen. Mødet annonceres i august udgaven af Fællesbladet.

Orientering om byggeplaner.

 1. Området mellem Beder og Malling

JFB har deltaget i møde om ideer til et omfattende byggeri mellem Beder og Malling. Fællesrådet har tidligere forholdt sig afvisende til et sådant byggeri. JFB fastholdt i mødet denne holdning.

 1. Malling Foderstof

JFB har også deltaget i møde om byggeplaner ved Malling Foderstof. Der arbejdes med at tage tidligere planer om boligbyggeri op igen. Fællesrådet tager initiativ til et borgermøde om sagen. Mødet planlægges til en gang i efteråret og annonceres i Fællesbladet.

 1. Økonomi (BT).

BT meddelte, at det har været en meget stille periode. Kassebeholdning pr. mødedatoen udgør 201.184,12 kr. Dertil kommer værdien af aktiebeholdningen, der pr. 12. juni 2020 havde en kursværdi på 9.027 kr.

Der er ultimo marts modtaget kontingentindbetalinger fra alle 101 medlemmer.

 1.                                                                                                     Grøn Gruppe (MS)

MS havde følgende meddelelser:

-       Der er søgt om blomsterløg, men vi har fået afslag. Der søges igen, men det synes som om tildelingen går efter tur.

-       Mødet om Moesgård Vildskov holdes efter ferien. Det aftaltes, at Grøn Gruppe finder en dato, der så annonceres i august nummeret af FB.

-       Der er p.t. ingen planlagte møder i Grøn Gruppe

-       Der har været høring omkring det planlagte ridespor gennem Skoleparken og frem til Fuldenvej. Anlægsaktiviteterne forventes at gå i gang i august måned.

Det blev foreslået, at der ved de forskellige træplantninger, der er sket gennem tiderne, opsættes skilte, der fortæller om baggrund o.a. MS bringer dette forslag til Grøn Gruppe.

 1. Trafik (BN).

BN meddelte, at der har været holdt mød med Aarhus Kommune om primært Bredgade, men også med andre ting inddraget, både i Malling Syd og mod nord til cykelstien, der etableres i forbindelse med Beder-Bering vejen. BN gav en detaljeret redegørelse for de mange forskellige forhold, der ses nærmere på. Når planerne bliver mere konkrete, redegøres der for dem i FB ligesom der tænkes afholdt et borgermøde om planerne.

I forbindelse med dette punkt blev foreslået, at der arbejdes på at får opsat flere fartmålere, idet disse synes at have en effekt med hensyn til at minde bilisterne om for høj fart.

 1. Egelund BorgerCenter (PB)

PB konstaterede, at den officielle udmelding fra Rådmanden nu er kommet. Og at biblioteket flyttes til Egelund, og borgercenterprojektet nu realiseres. Deadline for afslutning af projektet er udgangen af 2022.

 1. Forslag om introvideo om området (HM).

Til mødet forelå der fra HM et eksempel på en video fra Unik Media med forslag om, at der laves en introvideo, der kan udbrede kendskabet til Beder-Malling-Ajstrup området og til Fællesrådet. Produktionsprisen er angiveligt 10.000 kr.

FU aftalte, at HM arbejder videre med at definere målgruppe, indhold m.m. frem til august mødet, hvor der så kan træffes endelig beslutning. Hvis det besluttes at lade en video lave, skal den finansieres alene af Fællesrådet. Dette for at undgå, at nogle erhvervsdrivende måske føler sig pressede til at deltage. Hvis det besluttes at lave en video, skal det opfattes som et forsøg, idet FU forudser, at det bliver nødvendigt med jævnlige nye versioner for fortsat at holde aktualiteten.                                                                                                                                                              

Kalenderen.

 1. August 2020, FU-møde. Doodle er udsendt.
 2. Søndag, den 6. september 2020, kl. 10.00 – 15.00. Hyggemarked på Elkærgård.
 3. Lørdag, den 19. september 2020, kl. 9.30 – 16.00. Affaldsindsamling.
 4. Generalforsamling/halvårsmøde. Doodle udsendes.
 5. Møde om Moesgård Vildskov. Dato fastsættes til efter ferien.
 6. Onsdag, 21. oktober 2020, kl. 17.00 – 21.30. Fællesrådsseminar, Rådhushallen.
 1. Eventuelt.

Omkring vejharmonisering nævnte BT at have deltaget i et møde umiddelbart før DK lukkede ned. Her arbejder 5 – 6 grundejerforeninger omkring Agernvej/Agernvænget/Vilhelmsborgvej/Digevænget på at etablere fælles vejlav. Der var tilsyneladende ikke interesse for samarbejde. Der har også siden åbningen af samfundet efter corona-pausen været sporadisk kontakt til Teknik og Miljø.

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Hos JFB (årets FU-møde med spisning)


Mødetid:

Onsdag, 19. august 2020


Næste møde(r):

Der udsendes Doodler for de kommende FU-møder. Se i øvrigt herunder, pkt. 8., ”Kalenderen”.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Henny Møller (HM) Helle Nielsen (HN) Bernhard Nørgaard (BN) Hans Oluf Schou (HOS) Morten Sejersen (MS) Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Hans Hansen (HH)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   24. august 2020


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

 1. Generalforsamling/halvårsmøde.

Afholdes 1. oktober 2020, kl. 19.3 på Malling Kro. FU-medlemmer mødes kl. 19.00. JFB havde tilrettet den tidligere udsendte indkaldelse/dagsorden. Denne blev gennemgået, og BT udsender til medlemmerne.

Der kan måske ved generalforsamlingen i den mundlige redegørelse nævnes, at det kan blive aktuelt at se på, om vedtægterne trænger til en revision.

Der er endnu ikke modtaget endeligt tilsagn fra FUs forslag til dirigent.

JFB er fortsat villig til genvalg, hvis der ikke kan findes en anden kandidat. JFB gav udtryk for, at den kommende valgperiode under alle omstændigheder vil være den sidste.

 1. Signalklokker ved letbanen i Malling (mail fra 17. aug.)

Der er via hjemmesiden modtaget en klage over gener fra signalklokkerne ved banens krydsning af Bredgade.

HM svarer på henvendelsen og får klager til yderligere at underbygge sagen yderligere. Endvidere tages kontakt til Risskov (Fællesråd), hvor man angiveligt har mindre larmende signalklokker.

 1. Råger i Beder (mail fra 5. aug.)

Der er modtaget en anmodning om Fællesrådet hjælp til bekæmpelse af råger, der udgør en plage for området omkring skolen og dele af Skoleparken deromkring. FU gav tilsagn om hjælp. En bekæmpelse kræver tilsagn fra berørte lodsejere herunder Beder Skole. Der skal indhentes tilladelse til nedskydning, og der skal laves aftaler med Jægere.

JFB laver artikel til det kommende nummer af FB.

 1. Økonomi (BT).

BT meddelte, at det har været en meget stille periode. Kassebeholdning pr. mødedatoen udgør 201.084,12 kr. Dertil kommer værdien af aktiebeholdningen, der pr. 30. juni 2020 havde en kursværdi på 8.828 kr.

 1.                                                                                                     Grøn Gruppe (MS)

MS havde følgende meddelelser:

-       Det udsatte møde om Moesgård Vildskov er nu fastlagt til den 15. september kl. 19.30 på Eskegården. Grøn Gruppe planlægger mødet den 1. september. Der forventes stor interesse for mødet.

-       Det planlagte ridespor gennem Skoleparken og frem til Fuldenvej forventes etableret i indeværende år.

-       Aarhus Kommune har meddelt, at den planlagte indvielse og fejring af den nye skov mellem Beder og Malling på grund af corona-situationen er udsat til foråret 2021.

 1. Trafik (BN).

BN meddelte, at der berammet Trafikmøde den 5. oktober 2020, kl. 19.30 i Egelund primært om Bredgade. Der forventes stor interesse og mange deltagere til mødet. BN har lavet oplæg sagen til det kommende nummer af FB. Heri indgår noget af det materiale, der er modtaget i sagen fra Aarhus Kommune. BN havde håbet på mere, men dette er endnu ikke modtaget.

BN nævnte også, at sagen om stien ved Starupvej kommer i høring den 26. august. Her skal vi være opmærksomme på, hvorledes krydsningen med Starupvej tænkes udført (sikkerhed).

Aarhus Kommune har afslået at stille fartmålere til rådighed, idet kommunen ikke længere vil anvende sådanne.

 1. Egelund BorgerCenter (PB)

PB nævnte, at projektet nu er i gang, og at der nu er tilknyttet en projektleder fra Aarhus Kommune.

Alle EBC-gruppens kræfter vil i den kommende tid blive brugt på dette store projekt, således at det ikke før senere vil blive kræfter til det påtænkte fugletårn.                                                                  

Kalenderen.

 1. Søndag, den 6. september 2020, kl. 10.00 – 15.00. Hyggemarked på Elkærgård.
 2. Tirsdag, den 15. september 2020, kl. 19.30. Møde om Moesgård Vildskov. Eskegården.
 3. Lørdag, den 19. september 2020, kl. 9.30 – 16.00. Affaldsindsamling.
 4. Torsdag, den 1. oktober 2020, kl. 1930, generalforsamling/halvårsmøde. Malling Kro.
 5. Mandag, den 5. oktober 2020, kl. 19.30, Trafikmøde om Bredgade. Egelund.
 6. Onsdag, 21. oktober 2020, kl. 17.00 – 21.30. Fællesrådsseminar, Rådhushallen.
 7. Tirsdag, den 17. november 2020, kl. 19.00 til ca. 21.30. Årligt møde med Teknik og Miljø. Blixens, Karen Blixens Boulevard 7.
 1. Eventuelt.

Ikke noget til punktet.

Nyeste kommentarer