Halvårsmøde 2023

Referat fra Fællesrådets halvårsmøde
den 12. oktober 2023 i Beder Sognegård


Fra forretningsudvalget deltog Jørgen Friis Bak, Steen Bording Andersen, Børge Terkelsen, Povl Nørgaard, Erik Moes, Hans Oluf Schou og Birgitte Skjøtt. Afbud fra Daniel Pedersson.


Nye naturlandskaber
Jørgen Friis Bak orienterede om projektet, hvor der skal etableres 300 hektar ny natur på kommunal jord ved hhv. Vilhelmsborg, Moesgård og Mariendal nord for Ajstrup. Aarhus kommune ønsker en høj grad af borgerinddragelse og har etableret tingsteder med informationstavler i de tre områder og har inviteret til markvandringer i september og oktober. I november afholdes borgermøder:

 • 15/11: Vilhelmsborg
 • 22/11: Moesgård
 • 29/11: Mariendal. Mødet foregår på Børnenes Kontors feriekoloni.

Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup har ansvaret for mødet 29/11, mens Fællesrådet i Mårslet står for mødet 15/11 og Fællesrådet i Holme, Højbjerg og Skåde står for mødet 22/11. Medarbejdere fra Aarhus kommune deltager på alle møder, og programmer vil blive offentliggjort på projektets hjemmeside:  https://aarhus.dk/demokrati/projekter-og-samarbejder/natur-og-miljoe/300-hektar-ny-natur

Erik Moes oplyste, at processen strækker sig over 2½ år, og der er god mulighed for at påvirke, hvilken natur og biodiversitet, der skal etableres i områderne. Det er vigtigt, at der ikke kun plantes skov. For eksempel er det vigtigt at bevare udsigten over havet fra marken ved Mariendal.


Det er også vigtigt at respektere fredningen ved herregårdslandskabet ved Moesgård og at kombinere naturindsatsen med beskyttelse af grundvandet.


Povl Nørgaard oplyste, at projektet indgår som en del af den grønne ring, som kommunen vil etablere. Der er behov for at beskytte 8000 hektar for at sikre grundvandet og den fremtidige forsyning med drikkevand. Projektet i vores område skal kun være natur, der øger biodiversitet. Der kan fx ikke etableres kolonihaver.

Processen med borgerinddragelse strækker sig frem til 2025, hvor udviklingsplanen skal besluttes.


Se oversigt over aktiviteter her: https://aarhus.dk/media/ktynk50u/udkast-til-inddragelsesproces.png

Forretningsudvalget opfordrede alle til at deltage i borgermøderne, så de lokale borgere kan være med til at beslutte, hvor stierne skal anlægges og sikre gode adgangsforhold til de nye naturområder.


Sprøjtefri haver
Povl Nørgaard fortalte om Grøn Gruppes kampagne, der er gennemført i samarbejde med vandværkerne (VPU). Formålet er både at beskytte grundvandet og at øge biodiversiteten ved at opfordre til at blive mere Vild med vilje. Han oplyste, at det fra 1/1 2024 er forbudt for private at bruge sprøjtemidler på fliser og andre befæstede arealer.


Kampagnen har bestået af følgende elementer:

 • Uddeling af foldere til grundejerforeninger sammen med et klistermærke til at sætte på postkassen.
 • Etablering af hjemmesiden www. sprojtefri-haver.dk
 • Artikler i hvert nummer af Fællesbladet
 • Stand på byfesten i Egelund
 • Åbent hus på Malling vandværk
 • Skilte ved indfaldsvejene til Beder, Malling og Ajstrup

Birgitte Skjøtt oplyste, at vinderen i konkurrencen om flest sprøjtefri haver er Midgården i Beder. Desværre var der ikke en repræsentant fra grundejerforeningen til stede på mødet, så prisen og diplomet overrækkes på et senere tidspunkt.


Det blev foreslået, at grøn gruppe fortsætter kampagnen næste år og skriver ud til alle grundejerforeninger inden deres generalforsamlinger i marts.


Vi bor ovenpå vores drikkevand, og det er vigtigt at beskytte både de boringsnære områder og de større grundvandsdannende områder.


Erik Moes oplyste, at der nu sælges et nyt sprøjtemiddel, der hedder Roundup, men er uden Glyphosat. Povl Nørgaard tilføjede, at det er svidemidler i produktet, der er de aktive stoffer. Ingen ved, om disse stoffer også er giftige og kan udgøre en trussel for grundvandet.


Jørgen Friis Bak understregede, at der sker større nedsivning ved brug af gift i haver, hvor det er amatører, der doserer, i forhold til landbruget, som er uddannet til kun at dosere i små mængder.

EU vil godkende, at landbruget stadig kan bruge Roundup med Glyphosat de næste 10 år.


Planstrategi – fremtiden i Beder, Malling og Ajstrup
Steen Bording Andersen præsenterede kommunens udspil ”Netværk og nærvær”, hvor der er 6 fokus-områder:

 • Aarhus som vækstmotor for Østjylland
 • Stærke lokalområder (og adgang til alt indenfor 15 minutter på cykel)
 • Effektivt og bæredygtigt mobilitetssystem
 • Fokuseret byvækst
 • Helheder i det åbne land
 • Udvikling med afsæt i landskab, natur og vand

Steen Bording Andersen er tilfreds med, at der i planstrategien lægges op til, at der laves en indsats på lavbundsjorde i ådalene for at reducere udledningen af kvælstof til Aarhus Bugt og Kattegat.

Byrådet skal godkende planstrategien i november. Den danner grundlaget for den nye Kommuneplan, der skal vedtages i 2025, som danner rammerne for helhedsplaner, lokalplaner og byggetilladelser.

I vores område er der kun udpeget områder til byudvikling ved Malling.


Forretningsudvalget har indsendt et høringssvar, som kan læses i Fællesbladet.

Vi mangler et letbane-stop ved Malling Syd, og vi ønsker at letbanen kører hvert kvarter, så flere vil benytte sig af det kollektive transportmiddel.


Vi ønsker ikke, at strækningen langs Giber Ringvej plastres til med industribygninger. En del af strækningen ligger op ad det nye naturområde, der skal etableres ved Vilhelmsborg.

Christine Winding-Lauritzen understregede, at det er vigtigt, at faciliteterne kan følge med byudviklingen, så der er nok daginstitutioner og idrætsfaciliteter og plads på skolerne.


Jørgen Friis Bak oplyste i den forbindelse, at kommunens prognoser bygger på en systemfejl, hvor der ikke tages hensyn til børnenes alder. Det er baggrunden for, at der ofte opleves mangel på daginstitutions-pladser.


Der blev spurgt til, om arealanvendelsen kan kombineres, så der fx laves VE-anlæg samtidig med, at grundvandet beskyttes. Jan Brink fra Malling Varmeværk oplyste, at der arbejdes på et etablere en solcellepark på et sårbart område, hvor der både kan sikres grundvandsbeskyttelse og øget biodiversitet.


Byudvikling
Steen Bording Andersen har i forlængelse af de to borgermøder fået etableret en arbejdsgruppe, der arbejder med byudvikling. Gruppen har følgende medlemmer:

 • Christina Bennedbæk
 • Troels Brandt
 • Mads Nørgaard
 • Ole Krabbe
 • Simon Herup Nielsen
 • Henrik Olsen
 • Peter Bruun Hjort
 • Ib Stoustrup Jeppesen
 • Jørgen Friis Bak
 • Steen Bording Andersen

Der er flere arkitekter i gruppen, der holder møde en gang om måneden. Arbejdet skal forhåbentlig munde ud i en helhedsplan for vores område og give input til den nye kommuneplan.


Der arbejdes bl.a. med at gøre torvet i Beder endnu mere attraktivt og at etablere et bycenter i Malling fx i forbindelse med Dampmøllen og Kornbyen. Måske kan der også etableres et bycenter ved Egelund for alle.


Vinderen af et projekt i Malling
Jørgen Friis Bak oplyste, at Fællesrådet i 2017 arvede 50.000 kr. fra den nedlagte Malling Borgerforening. Forslaget om at bruge pengene til et udsigtstårnet ved Egelundsøen er ikke realiseret, og derfor blev der lavet en ny ansøgningsrunde. Forretningsudvalget modtog 9 forslag:

 • Amfiteater ved Egelund
 • Bro ved Egelundsøen
 • Flytning af Giberstenen
 • Kunst ved indfaldsvejene
 • LED-tavle
 • Legeplads ved Eghovedvej (renovering)
 • Minigolfbane
 • Mobil sauna
 • Møbler til Malling Plejehjem

Forretningsudvalget  drøftede forslagene og blev enige om, at pengene skal gå til etablering af en LED-tavle, som kan informere om aktiviteter i vores lokalområde. Forslagsstilleren Tue Aagaard var til stede ved mødet og oplyste, at en gruppe er klar til at løfte opgaven. Det er endnu ikke afklaret, hvor tavlen skal stilles op. Driften af tavlen skal sikres gennem annoncer fra lokale virksomheder – ligesom i Fællesbladet - og Fællesrådet og Fællesbladet og andre lokale aktører fx BMI skal sørge for input til tavlen.


EBC
Foreningsudvikler Christine Winding-Lauritzen oplyste, at Aarhus Kommune er i gang med at ansætte en ny projektleder til byggeriet. Hun håber, at byggeriet af Egelund Borger Center kan gå i gang om et par år. Projektet har fået 5 mio. kr. fra Salling Fonden, og der er gode lokale kræfter, der bakker op om projektet.

Hun takkede for opbakningen til byfesten og oplyste, at en frivillig gruppe, der er åben for flere nye medlemmer, er i gang med at planlægge både byfest og Borgerbazar næste år. Måske vil byfesten i 2024 strække sig over to dage.

Christine Winding-Lauritzen oplyste også, at hun stopper som foreningsudvikler ved årets udgang. Der er søgt om midler fra oplandspuljen til at ansætte en ny foreningsudviklinger næste år.


Trafik
Tovholderen fra trafikgruppen deltog ikke i mødet, og derfor blev der ikke lavet en præsentation af arbejdsgruppens arbejde. Men der blev drøftet følgende emner:

 • Ønsker om kvartersdrift på letbanen og stoppested i Malling Syd
 • Cykelsti mellem Beder og Malling: Egelundsstien opgraderes
 • Ny cykelsti fra Malling centrum til Egelund
 • Cykelstien ved Giber Ringvej er markeret med blåt, men den burde være lavet anderledes, men den løsning blev alt for dyr.

Jørgen Friis Bak har foreslået, at der etableres lyskryds på Kirkebakken, hvor cykelstien ender, samt etableres en ny sti gennem parken over til Beder Landevej, hvorfra der er cykelsti ind til Aarhus.

Der etableres fortov på Beder Landevej og fra Bredgade til Nyvej.


Eventuelt
Åse Schmidt ønsker, at beboere på landet også får Fællesbladet leveret i postkassen. Jørgen Friis Bak oplyste, at Fællesrådet betaler for, at bladet uddeles i hele vores område – dog ikke til de husstande, der både har sagt nej tak til reklamer OG ugeaviser. Hvis man har sagt nej tak til ugeaviser må bladet heller ikke leveres. Men det kan afhentes på biblioteket, i Egelund og i visse butikker.


En deltager opfordrede til, at der laves en kampagne mod bilvask i indkørslen. I vores separat-kloakerede område vil vaskevandet gå direkte i regnvandssystemet, og vandet med rester af bremsestøv, miljø-fremmede stoffer og mikroplast vil havne i vandløbene til skade for vandmiljøet. Det blev foreslået at lave en kampagne om dette problem.

 

 13.10.2023/BS

 

 

 

 

 

Lukning af Malling Plejehjem

Den planlagte lukning er stærkt problematisk for mange brugere

Der var applaus til Mikkel Maltesen for initiativet med cykelturen og indsatsen i trafikgruppen. Herefter kunne ordstyreren Bernhard Nørgaard afslutte sit hverv med tak for god ro og orden.

Formanden for Fællesrådets Forretningsudvalg Jørgen F. Bak afsluttede halvårsmødet med en tak til alle de fremmødte og til politikerne for at deltage og mange gode indlæg i debatten.

Nyeste kommentarer