Halvårsmøde

Referat af halvårsmøde i Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup onsdag den 4. oktober 2017 kl. 19.30 på Malling Plejehjem

Dagsorden:

I Fællesbladet nr. 5 fra september 2017 stod om Fællesrådets halvårsmøde:

Kom og hør nyt om vort lokalområde og deltag i debatten om de forskellige emner:

Muligheder for fritidsaktiviteter

Nye råd for lokalcentre?

Lokaleoversigt i lokalområdet

Veje og stier i vort område.

Diskussion med deltagelse af nogle byrådskandidater

Deltagere:

Ca. 60 personer (inkl. 7 medlemmer af Forretningsudvalget) deltog i mødet, hvor der også var repræsentation af 5 kandidater til byrådsvalget, Steen B. Andersen (S), Hans Schou (V), Marc Perrera Christensen (K), Keld Hvalsø (EL) samt Kåre Sørensen (R).

Formanden for Fællesrådet Jørgen F. Bak bød velkommen til mødet og gav straks ordet medlem af Fællesrådet Forretningsudvalg Bernhard Nørgaard.

Nye råd for lokalcentre:

Bernhard Nørgaard gav ordet til Carsten Schou (CS), formand for brugerrådet på Eskegården.

CS redegjorde for, at brugerrådet udgør et bindeled mellem lokalområdet og byrådet, og at der nu fra Aarhus Kommunes Sundhed & Omsorg er varslet ny struktur. Man vil så at sige tilbage til strukturen, som den så ud for 30 år siden, hvor tanken var, at lokalcentrene var en slags ”forsamlingshuse”, hvor alle aldre kunne være til aktiviteter af forskellig art. Og låne lokaler på lokalcentrene.

Brugerrådene i den nuværende form nedlægges og ved det kommende valg (i oktober måned) til de nye brugerråd, kan alle over 18 år stille op. Det er tanken, at det brugerråd, der vælges nu, bruger 2018 som et forsøgsår, hvor det afprøves, hvorledes den nye struktur virker, og hvad der måske skal tilpasses.

Lokaleoversigt:

CS fandt, at det ville være godt med en samlet oversigt over lokaler i lokalområdet, der kan låne/lejes af interesserede foreninger/organisationer/private, og på hvilke betingelser. Der findes en tidligere udarbejdet version i området. Der tænkes taget afsæt i dette materiale. Brugerrådet vil gerne stå for koordinering, men kan ikke stå for opgave, Efterlyser derfor personer, der vil hjælpe.

Freja Laustsen fra Krydsfelt Norsminde tilbød at hjælpe.

Spørgsmål og debat:

Efter indlæg fra CS var der et spørgsmål, om ikke også de forventede nye lokaliteter ved EBC kommer i betragtning? Jo, det gør de.

Et spørgsmål gik på rygterne om lukning af Malling Plejehjem for de nuværende mange brugere (ca. 350 om ugen). CS mente at Malling Plejehjem forventes solgt som et led i finansieringen af de nye (35) plejeboliger, der efter det skitserede opføres i Beder. Ifølge CS kan Malling Plejehjem forventes lukket for brugerne medio 2018. Det koster ifølge CS ca. 1,5 mio. kr. om året at drive Malling Plejehjem i den nuværende form.

Der var stærkt kritiske røster om lukningen.

Kan det i det mindste ikke afvente afklaring af salg/alternativ brug?

Endvidere blev der udtrykt megen kritik af placering af de kommende plejeboliger i Beder. De burde efter kritikken ligge i Malling. Steen B. Andersen fandt, at de kommende boliger bør ligge ved Egelund.

Veje og stier i vort område/cykleturen

Ordstyrer Bernhard Nørgaard takkede CS for indlægget og gav herefter ordet til Mikkel Maltesen (MM), der er medlem af Fællesrådet Forretningsudvalg og drivkraft i trafikgruppen, der har stået for cykelturen i starten af september måned.

MM resumerede fra cykelturen, der trods silende regn havde rigtig god tilslutning og mange deltagere ved ”stoppestederne”, der omtales nærmere herunder.

Ved JU blev blandt andet udtrykt ønsker til stiforbindelser ved Beder Syd. Stiforbindelser til ”Netto” samt cykelrute Aarhus-Odder.

Ved Sydmalling omtaltes Bredgade, sikker skolevej, stiforbindelse Bækvej-Starupvej, Bredgade reorganiseres efter Aarhus Vands kloakeringsarbejder, der formentligt starter i 2018.

Ved Ajstrup G. Skole omtaltes cyklesti fra rundkørsel til stranden. Cykelsti fra Solbjerg skal ikke ”ende” i Ajstrup rundkørslen. Trampestier. Er sandsynligvis billigere end asfalterede stier.

Ved ”posterne” var der flere steder mødt nogen op med forfriskninger. Tak for det.

Flere steder blev henvist til Aarhus Kommunes cykelhandlingsplan og blandt andet påpeget, at den er i for stor udstrækning tager hensyn city-områderne.

Korte indlæg fra politikerne

Ordstyreren gav herefter ordet til politikerne for hver et 5-minutters indlæg. Indlæggene refereres i det efterfølgende alene i stikordsform:

Keld Hvalsø (EL):

Var glad for at have været med på cykelturen

Glædeligt at der var børn med på turen

Cykelhandlingsplanen er ikke finansieret

Der er megen ”politisk klynkeri” om budgetterne.

Marc Perrera Christensen (K):

Var glad for at være med på cykelturen; kendte ikke området – på denne måde – i forvejen

Behovene er mange; generelt i hele Aarhus på cyklistområdet

Sikring af skolevej er vigtig

Trafikdæmpning er et evigt stridsspørgsmål

Så gerne mere 40 km zone

På turen så vi problemer med stiforløb på anden mands grund

Kommer gerne på besøg oftere end hvert 4. år.

Steen B. Andersen (S):

Tager udgangspunkt i lokalsamfundet

Nu er Beder-Bering vejen på anlægsprogrammet

Så gerne hastighedsdæmpning flere steder, f.eks. mellem Beder og Malling

Ang., renovering af Bredgade; man kan måske her plante nogen af de 10.000 træer, der er planer om

Skolevejsanalysen; opfordrede Forretningsudvalget til at være opmærksom på denne. Formanden for Forretningsudvalget Jørgen Bak svarede på dette med at påpege, at analyserapporten var et mangelfuldt produkt fra embedsværket. Flere af de tilstedeværende politikere fandt også, at materialet var mangelfuldt og ikke var dækkende nok.

Hvad angår prioritering af hensynet til cyklister gælder, at de fleste ressourcer gives til områder med flest cyklister; derfor kan fordelingen se ud som et ”udkantsproblem”

Talte for et nyt lokalcenter ved Egelund; også med henvisning til de kommende nye boliger.

Hans Schou (V):

Var med på cykleturen

Cyklehandlingsplanen gælder også for sydbyen

Der er også afsat penge til ”fodgængerprojekter”.

Kåre Sørensen (R):

Deltog i cykelturen; ros til arrangementet

Opfordrede Forretningsudvalget til se i B&U politikkerne

Talte for at oprette et letbanestoppested i Malling Syd.

Talte for oprettelse af flere trampestier.

Der var en kort pause med forfriskninger.

Debat

Ordstyreren Bernhard Nørgaard gav herefter ordet frit til en debat om aktuelle emner i lokalområdet. Debatten refereres alene i stikordsform omkring nogle hovedpunkter.

Letbanen

Stor togfrekvens er vigtig. Mindst 4 afgange i timen

God tilgængelighed er vigtig

Kort rejsetid. Der bør være både lyn- og bumletog

Det er ikke godt at stoppestedet ved Egelund er nedlagt.

De kommunale budgetter/aktiviteter

Budgetterne kommer helt ud i yderområderne

Samme service overalt.

Cykelhandlingsplanen

Gælder også sydbyen

-   45 mio. kr. afsat til cykelplanen.

Skolevejsanalysen

Der enighed om, at planen er mangelfuld

Angiveligt afsat 48 mio. kr. til planen.

Stisystemer

Det er vigtigt at sikre stisystemer før nogen kommer til skade

Stien fra rundkørslen til stranden i Ajstrup er vigtig og hænger sammen med den sti, der nu etableres fra Solbjerg til Malling

Stisystemer og hastighedsdæmpning hænger sammen.

Bredgade

Budskabet om Bredgade er vist forstået blandt politikerne

Idrætsfaciliteter

Der skal sikres idrætsfaciliteter

Nyt lokalcenter/nye boliger

Spændende ide med nyt lokalcenter/nye boliger ved Egelund

Nye boliger bør ligge i Malling. Så har beboerne mulighed for bl.a. at købe ind selv

Alléen til Vilhelmsborg

Er for smal til de mange store biler

Problemet forventes løst med anlæggelse af Beder-Bering vejen

Lukning af Malling Plejehjem

Den planlagte lukning er stærkt problematisk for mange brugere

Der var applaus til Mikkel Maltesen for initiativet med cykelturen og indsatsen i trafikgruppen. Herefter kunne ordstyreren Bernhard Nørgaard afslutte sit hverv med tak for god ro og orden.

Formanden for Fællesrådets Forretningsudvalg Jørgen F. Bak afsluttede halvårsmødet med en tak til alle de fremmødte og til politikerne for at deltage og mange gode indlæg i debatten.

Nyeste kommentarer

17.11 | 13:39

Se venligst på hjemmesiden under Trafikgruppen Dagsorden http://...

17.11 | 11:37

Er der en dagsorden til mødet i trafikgruppen på mandag?

15.06 | 15:11

Se Fællesbladet.dk eller i det trykte blad side 2

10.06 | 21:55

Hvornår er sidste indlevering til næste nr?