Møder 2022

Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd

 

 

 

Referat

Ang.:

 

Forretningsudvalgsmøde

 

Mødested:

Vort mødelokale i Foreningernes Hus

Mødetid:

Onsdag, den 12. januar 2022

 

Næste møde(r):

 

FU-møde 15. februar 2022.

Se i øvrigt, pkt. 10., ”Kalenderen”.

 

Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB)

Per Bach (PB)

Hans Hansen (HH)

Henny Møller (HM)

Bernhard Nørgaard (BN)

Morten Sejersen (MS)

Børge Terkelsen (BT)

 

 

Fraværende:

Hans Oluf Schou (HOS)

 

 

Referent:

 

Dato:

 

Børge Terkelsen

 

14. januar 2022

 

Dagsorden/      Velkomst ved formanden
referat:            

                       

 1. Generalforsamling 2022.

Afholdes torsdag, den 24. marts 2022 på Malling Kro. Der er reserveret på kroen.

Det udsendte forslag til dagsorden blev gennemgået. HH og BN modtager ikke genvalg. Mulige kandidater blev bragt i forslag. JFB kontakter kandidat til dirigentrollen samt revisor om genvalg. De sidste detaljer aftales ved mødet i februar.

Dagsorden udsendes sammen med kontingentfakturaer sidst i januar måned. Der vedlægges det tidligere behandlede ændringsforslag til vedtægterne.

 

 1. Grundlovsfest – overvejelser om taler.

Der blev foreslået at få den nyvalgte rådmand for Teknik og Miljø som taler. JFB kontakter med henblik på en aftale

 

 1. Byudviklingsmøde.

Mødet planlægges afholdt den 6. eller 7. april. Det har ikke været muligt at få den lille sal på Malling Skole. Ref.bem.: Efterfølgende er reserveret Æsken i Efterskolen. Det aftaltes, at aftenens indlægsholder er Marianne Levinsen, der har reserveret de to nævnte datoer. Rådmanden for Teknik og Miljø inviteres også til at deltage. Yderligere planlægning aftales i et separat FU-møde, der afholdes snarest. Der laves en mulighed for skriftlige svar på de spørgsmål, der måtte komme.

 

 1. Fastlæggelse af FU-møder i 2022.

Hidtil er FU-møderne aftalt via Doogler. For 2022 forsøges at fastsætte hele det kommende års møder. Der udarbejdes en mødeplan for 2022. Planen indgår løbende under punktet ”Kalender” i dagsordenen for FU-møderne.

 

 1. Blomsterfrøpulje.

Der er fra AK modtaget melding om en blomsterfrøspulje. Når vi modtager yderligere formidles budskabet om blomsterfrøspuljen på vore FB-side, og evt. kan sendes direkte info til medlemmerne.

 

 1. Økonomi (BT)

Det udsendte årsregnskab blev godkendt og underskrevet. Vores administration af Foreningernes Hus/Kornbyen har givet anledning til lidt flere posteringer end tidligere år. Kontingentfakturaer udsendes som nævnt under pkt. 1 i slutningen af januar måned.

 

 

 1. Grøn Gruppe (MS)

Der har ikke været møde i Grøn Gruppe siden sidste FU-møde. Der er arbejdet videre med det tidligere omtalte stikort. Kortet er nu næsten færdigt.

I forbindelse med Moesgård Vildskov har der den 6. december været et møde i borgergruppen/lokalgruppen. Her er meddelt, at planerne om en vildskov ved Moesgård nu er opgivet. Der overvejes vildskov andre steder i kommunen. Der bliver ikke flere møder i gruppen.

Det nævntes, at den bålhytte, der skulle flyttes fra den gamle børnehave i Beder til Bymoseskoven, nu er under opførelse. Men tilsyneladende er det en helt ny hytte der opføres.

 

 1. Trafik (BN).

BN nævnte, at Bredgade nu er blevet 40 km zone, og at der er opsat skilte. Vi har også ønsket, at dette blev tilfældet med Malling Kirkevej. Imidlertid har politiet ikke ønsket dette. I hvert fald ikke før der er gennemført en hastighedsmåling. Det aftaltes, at målingen bør gennemføres ud for den tidligere Ølholm bygning.

BN og JFB har den 12. januar været til et møde med AK, hvor hovedtemaet var cykelstien mellem Beder og Malling (der etableres i forbindelse med Giber Ringvej). Her har man konstateret, at anlæggelsen vil blive væsentligt dyrere end tidligere estimeret (fra ca. 5 til 16 -17 mio. kr.). Løsningen omkring cyklisters krydsning af Beder Landevej ved Netto er heller ikke tilfredsstillende. Prisstigningen skal nu behandles i byrådet. Der var enighed om, at for at der fortsat skal kæmpes for at stien etableres. Ikke mindst fordi der efter åbningen af Giber Ringvej må forventes stærkt forøget trafik på Beder Landevej og Bredgade. Og småændringer i forhold til den eksisterende Egelundsti er ikke et realistisk alternativ.

Ved mødet blev også nævnt, at man er ved at gøre de indledende øvelser til at lave tegninger til stien til Ajstrup Strand.

 

 1. Egelund BorgerCenter (PB)

PB nævnte, at udbygningsprojektet nu deles, således at der bliver en biblioteksdel og en del der bliver BMIs udvidelse af Egelund. BMI-delen varetages af BMI selv. Det forventes fortsat at udbygningen kan tages i brug ultimo 2023

        

 1. Kalenderen.
 2. Tirsdag 15. februar 19.30. Fu-møde, Foreningernes Hus.
 3. Torsdag 24. marts 19.30. Generalforsamling, Malling Kro.
 4. 6. eller 7. april. Møde om byudvikling, Æsken Efterskolen.
 5. April. Hold-rent-dag.
 6. Søndag 5. juni (pinsedag). Grundlovsmøde.

 

 1. Eventuelt.

HM bemærkede omkring den tidligere omtalte landsbyfilm, at den bør optages i forårsmånederne. Det drøftedes, om optagelsen skulle afvente færdiggørelse af Giber Ringvej. Det aftaltes at filmen optages i foråret.

BorgerBazaren 2022 bliver ifølge HM slut april.

Der er indkommet et forslag fra et medlem om et fælles fyrværkeri nytårsaften. Der var i FU enighed om, at dette ikke er en ide/mulighed med de større områder, vi dækker og hvoraf i øvrigt nogle områder er med spredt bebyggelse.

 

Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd

 

 

 

Referat

Ang.:

 

Forretningsudvalgsmøde

 

Mødested:

Vort mødelokale i Foreningernes Hus

Mødetid:

Tirsdag, den 15. februar 2022

 

Næste møde(r):

 

Generalforsamling 24. marts 2022

FU-møde 21. april 2022.

Se i øvrigt, pkt. 8., ”Kalenderen”.

 

Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB)

Per Bach (PB)

Hans Hansen (HH)

Bernhard Nørgaard (BN)

Hans Oluf Schou (HOS)

Morten Sejersen (MS)

Børge Terkelsen (BT)

 

 

Fraværende:

Henny Møller (HM)

 

 

Referent:

 

Dato:

 

Børge Terkelsen

 

16. februar 2022

 

Dagsorden/      Velkomst ved formanden
referat:            

                       

 1. Generalforsamling.

Afholdes torsdag, den 24. marts 2022 på Malling Kro. Der er reserveret på kroen.

Der er modtaget ok fra dirigenten.

HM foreslås som referent.

Der er allerede en kandidat til en af de ledige poster i FU. Yderligere et par kandidater spørges.

Der er allerede indkommet tre forslag til behandling ved GF. Det ene omhandler et forslag om vedtægtsændring. Her kontakter JFB forslagsstiller. De øvrige to forslag omhandler en anden anvendelse af ”arven fra Malling borgerforening”, end det der oprindeligt blev valgt (fugletårn ved Egelund). Ved GF foreslås, at der efter formel kontakt til EBC, gennemføres en ny runde med indhentning af forslag til anvendelse af ”arven”.

 

 1. Fællesrådenes samarbejdsaftale med kommunen, jf. mail fra 1.2.

Samarbejdsaftalen skal sikre de generelle rammer for samarbejdet mellem Aarhus Kommune og fællesrådene.

JFB nævnte et par forhold, der kan bemærkes til aftalen:

 • Det synes, som om de respektive magistraters medarbejdere ikke kender til Fællesrådenes eksistens, således at der for ofte hænder, at der gennemføres projekter/tiltag, uden at Fællesrådene naturligt er blevet orienteret/hørt.
 • Der vil ikke kunne være et ligeværdigt forhold mellem Fællesrådene og Byrådet. Det er byrådets opgave og ansvar at ”stå på mål” for de beslutninger, der træffes, og de tiltag der gennemføres.

Alle i FU opfordres til at komme med input til svar om samarbejdsaftalen (skal afgives inden 1. marts 2022).

 

 1. Byudviklingsmøde.

Mødet var oprindeligt planlagt afholdt den 6. eller 7. april.

Det konstateres nu, at vi ikke kan nå at få etableret en robust dagsorden til den termin. Mødet foreslås udsat til afholdelse i september. I stedet søges afholdt sonderende møder med rådmanden for M&T samt med det nyvalgte byrådsmedlem Jesper Kjeldsen. JFB kontakter de to med henblik på aftale. JFB kontakter endvidere Efterskolen og annullerer aftale om lokaleleje. MS meddeler udsættelse til Marianne Levinsen.

 

 

 1. Økonomi (BT)

JFB havde forud for mødet udsendt ansøgning om tilskud (fra Aarhus Kommune). Der var ikke bemærkninger til ansøgningen, der fremsendes til AAK.

BT nævnte, at der er udsendt kontingentfakturaer (100 medlemmer). Der er indtil nu modtaget betaling på 39 af disse. Betalingsfristen er inden den 1. marts 2022. Kassebeholdningen pr. mødedatoen er 181.983,71 kr. Hertil kommer aktiebeholdninger, der pr. 3. januar havde en kursværdi på 11.440,00 kr.

 

 1. Grøn Gruppe (MS)

Der var ifølge MS ikke nyt fra Grøn Gruppe.

 

 1. Trafik (BN).

BN nævnte, at der nu er bestilt en trafikmåling/hastighedsmåling på Kirkevej. Der kan imidlertid gå lang tid, før den gennemføres Der er modtaget resultater af en tilsvarende måling på Byagervej. Her var resultaterne, at der blev målt gennemsnitshastigheder på 50 – 51 km/t på både den indre og den ydre del. 85%-fraktilen lå på 58 – 59 km/t. Disse tal har givet anledning til at spørge, om der ikke bør gøres noget.

På Kirkebakken foreligger der tal fra 2018. Der bliver formentligt gennemført en ny måling.

I Fulden er planlagt yderligere bump, men realisering er udsat, idet der ikke er fundet passende placeringer.

BN og JFB har deltaget i et møde arrangeret uden for Fællesrådets regi. Her var hastigheder umiddelbart ved byskiltene et væsentligt tema.

 

 1. Egelund BorgerCenter (PB)

Der var ifølge PB ikke nyt fra EBC.

 

 1. Kalenderen.
  1. torsdag d. 24. marts 16-18 JFB deltager i FR-formandsmøde, Aarhus Rådhus
  2. torsdag d. 24. marts 19:30 Generalforsamling, Malling Kro
  3. lørdag 2. april HoldRent dag
  4. ? april Borgerbazar?
  5. torsdag d. 21. april kl. 19:30 FU
  6. torsdag d. 19. maj kl. 19:30 FU
  7. søndag 5. juni kl. 14 Grundlovsmøde
  8. torsdag d. 16. juni kl. 19:30 FU
  9. torsdag d. 25. august kl. 19:30 FU
  10. september møde om byudvikling ?
  11. torsdag d. 22. september kl. 19:30 FU
  12. torsdag d. 20. oktober kl. 19:30 FU
  13. torsdag d. 17. november kl. 19:30 FU

 

 1. Eventuelt.

Umiddelbart før mødet er modtaget info (distribueret til FU) om en sag, hvor der er forslag om, at havneudvidelsen i Aarhus vil medføre dumpning af store mængde slam ud for Fløjstrup/Mariendal Strand. Når vi ved mere, skal vi give vores mening til kende.

 

 

Referat fra forretningsudvalgsmøde 7. april 2022 i Foreningernes Hus i Malling

Deltagere: Jørgen Friis Bak, Morten Sejersen, Hans Oluf Schou, Børge Terkelsen, Steen Bording Andersen, Povl Nørgaard, Daniel Pedersson og Birgitte Skjøtt.

Forretningsudvalget har fået fire nye medlemmer: Steen Bording Andersen (S), Povl Nørgaard (Fulden borgerforening), Daniel Pedersson (K) og Birgitte Skjøtt (Rent drikkevand). Mødet startede med en præsentationsrunde.

1.Generalforsamling og evaluering
Der var flot fremmøde og stor spørgelyst og debat på generalforsamlingen. Der er behov for at få opdateret vedtægterne, så de bliver klare og entydige, og Daniel Pedersson meldte sig til at lave et udkast til nye vedtægter, der skal debatteres i forretningsudvalget, tilrettes og herefter fremlægges på general-forsamlingen næste år.  Jørgen Friis Bak kan i 2023 fejre 20 års jubilæum som formand og opfordrede til, at  ny(e) melder sig som formandskandidat(er).
På generalforsamlingen blev der stillet forslag om, at enkeltpersoner også skal kunne være medlem af Fællesrådet. Et nuværende medlem var imod forslaget, for det er ikke rimeligt, at en enkelt persons stemme kan veje lige så tungt som en, der repræsenterer en forening med mange medlemmer.

2. Konstituering og introduktion til forretningsudvalgsarbejdet
Formand og kasserer blev valgt på generalforsamlingen. På mødet blev Birgitte Skjøtt valgt som referent, og det blev besluttet, at FU-medlemmerne har en uge til at kommentere indholdet, inden det eventuelt justeres og lægges på hjemmesiden www.bma.dk  (Kirsten Bruun er webmaster og sørger for det).
FU-medlemmerne fordelte sig i arbejdsgrupperne på denne måde:

 • Grøn gruppe: Morten Sejersen (tovholder), Povl Nørgaard og Birgitte Skjøtt. Næste møde holdes 21. april.
 • EBC (Egelund Borger Center): Steen Bording Andersen (tovholder), Hans Oluf Schou (og lederen af Fælles Fritid, Birgit Christensen, skal spørges).
 • Trafik: Daniel Pedersson (tovholder), Steen Bording Andersen og Jørgen Friis Bak. Næste møde holdes 9. maj.
 • Byudvikling: Steen Bording Andersen (tovholder), Daniel Pedersson og Jørgen Friis Bak.

Jørgen Friis Bak understregede, at Fællesrådet ikke arbejder partipolitisk, men har til formål at støtte lokalområdets interesser og være i dialog med både embedsmænd og politikere i byrådet. To gange om året (forår/sommer og efterår) holdes fællesmøde på Rådhuset for alle fællesråd i Aarhus Kommune, næste gang i juni.

Børge Terkelsen oplyste, at Foreningernes Hus foreløbig er til rådighed i et år. 10 foreninger og 10 hold under Fælles fritid benytter faciliteterne. Daniel Pedersson sidder i repræsentantskabet for DOMI, som ejer huset, og han vil lægge et godt ord ind for, at foreninger i lokalområdet  fortsat kan benytte huset.

Forretningsudvalgets medlemmer får tilsendt alle de mails, der sendes til bedermallingajstrup@gmail.com men skal kun reagere på de mails, der er relevante (fx hvis man er tovholder for området). Resten tager formanden sig af.

Henvendelser fra hjemmesiden www.bma.dk  går til Børge Terkelsen. Principielle spørgsmålet vendes på et FU-møde, inden der kan afgives et svar.

3. Grundlovsmøde
Forslag til talere blev drøftet. Første prioritet er det lokale byrådsmedlem Jesper Kjeldsen (der efterfølgende har sagt ja tak til at holde Grundlovstalen 5. juni). Hans Oluf kontakter Malling-koret Coritma og hører, om de vil medvirke på mødet, der ligger i pinsen.

4. Byudvikling – møde i september
Der skal snarest findes en dato for et borgermøde – gerne med deltagelse af rådmanden. Inden mødet skal FU drøfte ønsker til udviklingen i lokalområdet og masterplan for Malling. Det blev foreslået at invitere fremtidsforsker Marianne Levinsen til at holde oplæg på borgermødet.
FU skal lave en pulje over de projekter, det er vigtigst at prioritere i lokalområdet herunder en 2-1 vej i Fulden.

5. Biografreklame
Det blev besluttet at annoncere i Malling Bio ved alle forestillinger. Reklamen vil handle om Fællesbladet, de 6 gange om året, bladet udkommer. Resten af tiden vises korte omtaler af Fællesrådet. 
Fællesbladet er et vigtigt medie, der skaber sammenhold og orienterer om vigtige begivenheder i lokalområdet. Bladet kan afhentes på biblioteket af dem, der ikke får det direkte i postkassen.

6. Økonomi
Børge Terkelsen oplyste, at der blev udsendt fakturaer i januar, og efter udsendelse af rykkere er 98 ud af 99 indbetalinger er i hus. Fællesrådet har en kassebeholdning på 207.000 kr. Der er reserveret 50.000 kr. til et fugletårn. Det skal undersøges, om EBC stadig er interesseret i at etablere det.
Banken skal have tilsendt digital information om forretningsudvalgets medlemmer.

7. Grøn gruppe
Morten Sejersen orienterede om gruppens aktiviteter, herunder skovrejsning og etablering af stier. Der laves et nyt stikort over lokalområdet i samarbejde med Fællesrådet i Mårslet. Det er på tide at lave en ny kampagne om sprøjtefri haver.
Steen Bording Andersen oplyste, at Aarhus Kommune har pligt til at vedligeholde Bymosen, der har behov for opgravning af slam, så den ikke bliver til en mose, men fortsat kan have et vandspejl. Det er dyrt at komme af med slammet, og derfor har kommunen udskudt opgaven. Grøn gruppe bør presse på for, at det sker noget.

8. Trafik
Bernhard skal inviteres til næste møde og overdrage arbejdet til den nye gruppe. Steen Bording Andersen kontakter Freja fra Krydsfelt Norsminde vedr. cykelsti.
Aarhus Kommune har afsat penge til en cykelsti mellem Malling og Beder, og Steen Bording Andersen understregede, at det er vigtigt at holde fast i det, så pengene ikke forsvinder.
Oplægget fra Aarhus Kommune om en sikker cykelforbindelse til Ajstrup Strand blev drøftet. Forretningsudvalget er enig om, at stien bør gå helt ned til stranden.

Jørgen Friis Bak har deltager i møde med Teknik og Miljø og skolebestyrelsen om sikker skolevej i Beder. Der er udpeget tre problematiske steder: Overgangen på Kirkebakken ved bækken, tunnelen mellem skolen og parken (mange cykler ned ad rampen og kommer til skade) samt krydset Fuldenvej-Kirkebakken, hvor der er dårlige oversigtsforhold.  Det koster flere millioner at udbedre alle forholdene, men det vil være nemt og billigt at fjerne hækken ved Fuldenvej. Senere skal der laves en gennemgang ved Malling skole.

9. Kalenderen
Det blev besluttet at holde møder på følgende datoer i Foreningernes Hus i Malling kl. 19.30:

 • 19. maj (afbud fra Daniel)
 • 16. juni
 • 25. august (vedtægtsforslag skal drøftes)
 • 22. september (afbud fra Daniel)
 • 20. oktober
 • 17. november

På næste møde skal det bl.a. drøftes, hvordan Fællesrådet kan være med i processen om ny forbedret rolle ift. Aarhus Kommune. Lokalområdets ønsker skal indsendes til kommunen via Fællesrådet. 

10. Eventuelt
Henvendelse fra Ole Krabbe Olsen blev drøftet, og det blev besluttet, at formanden sender et skriftligt svar. (Det er efterfølgende afsendt).

Det blev besluttet, at der fremover skal være forplejning til møderne med vand og kaffe/te samt kage, frugt eller andre snacks. Det blev besluttet at lave en turnus-ordning, så man på skift er ansvarlig for et møde. Steen Bording Andersen meldte sig til at sørge for både vådt og tørt til det kommende møde 19. maj.

 

30.04.2022/BS

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.06 | 17:11

Se Fællesbladet.dk eller i det trykte blad side 2

...
10.06 | 23:55

Hvornår er sidste indlevering til næste nr?

...
10.06 | 10:11

Kære Helga Voigt
Du kan finde dem på Fællesbladets hjemmeside under "Arkiv" https://www.faellesbladet.dk/arkiv.
Mvh
Børge Terkelsen, kasserer i Fællesrådet.

...
09.06 | 19:07

Stisystemet lavet I Bymose skovens indhegning ødelægger hundepoter p.gr.a. spidse træstubbe.
Hvordan du får vi kommunen til at udbedre stierne?

...
Du kan lide denne side