Møder 2017

Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd

 

 

 

Referat

Ang.:

 

Forretningsudvalgsmøde

 

Mødested:

Malling Plejehjem, FU mødelokale

 

Mødetid:

Onsdag, 11. januar 2017

 

 

Næste møde(r):

 

Onsdag, den 9. februar 2017, kl. 19.30, FU-møde, Malling Plejehjem, FU-mødelokale

Onsdag, den 8. marts 2017, kl. 19.30, generalforsamling, Malling Kro

Se i øvrigt pkt. 10, kalenderen.

 

Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB)

Per Bach (PB)

Jørgen Hesselbjerg (JH)

Helle Nielsen (HN)

Morten Sejersen (MS)

Børge Terkelsen (BT)

 

 

Afbud:

Mikkel Maltesen (MM)

 

 

Referent:

 

Dato:

 

Børge Terkelsen

16. januar 2017

 

 

Dagsorden/      Velkomst ved formanden
referat:            
 1. Kommuneplan – lokalsamfundsbeskrivelse (mail fra 9. dec., artikel i Fællesbladet)

  PFB refererede fra mødet den 29. november 2016 om den kommende kommuneplan. Ved mødet fremkom forslag/krav om, at fællesrådene udarbejder lokalsamfundsbeskrivelser efter model som anvendt for Mårslet, Tranbjerg og Lystrup. Disse eksempler er angiveligt baseret på digitale løsninger med mulighed for interaktiv brug. Man ønskede fra kommunens side lokalsamfundsbeskrivelserne med kort varsel, der dog efter massive protester blev forlænget.

  Indhold og form drøftedes, herunder hvorvidt der tages en positiv eller en mere negativ tilgang i beskrivelserne. Også anvendelse af billedmateriale drøftedes. Alle opfordres til at søge egnet materiale, når der første skitse til beskrivelse foreligger. PFB lave udkast på grundlag af det materiale, vi har fra møderne sidste vinter om plangrundlaget.

  Under dette punkt blev nævnt, at der mangler lys på/ved den nye rundkørsel ved Malling Syd. JH indrapporterer.

 

 1. Generalforsamling

  1. Indkaldelse (forslag udsendt med dagsorden)

   Forslag til dagsorden blev gennemgået.

   JFB spørger Karsten Tügel, om han har kandidat til den ledige post i FU. MS har også en mulig kandidat.

   JFB spørger MM og Ingrid Jespersen om de modtager genvalg.

   Som dirigent foreslås Niels Kjølhede. JFB spørge NK.

   Som referent foreslås BT.

    

  2. Kommissorium for Trafikgruppe (forslag udsendt med dagsorden)

   Færdiggørelse af trafikgruppen kommissorium udsættes til næste møde. Som paradigme kan bruges kommissoriet for grøn gruppe.

    

 2. Økonomi. (BT).

  1. Regnskab 2016 (sendt pr. e-mail 3. januar 2017)

   Regnskabet for 2016 blev godkendt og underskrevet. BT aftaler revision med revisorerne.

   Kassebeholdningen på mødedagen er kr. 90.440,79.

    

  2. Budget 2017 (nov. version tidligere udsendt og i øvrigt vedlagt dagsorden)

   Der er ikke ændringer til budgettet fra november 2016. Dette budget er anvendt ved ansøgning om tilskud fra Aarhus Kommune.

    

  3. Tilskud til flagallé

   Der foreligger ansøgning om årligt tilskud på kr. 500 fra flagalléen i Malling.

   Det besluttedes, at der fremover ydes et årligt tilskud på kr. 500 til såvel Malling som Beder. BT foranlediger overført de to tilskud.

    

  4. Ansøgning fra Egnsarkivet om 2.050 kr. til trykning af ”En tur rundt i Beder” og ”En tur rundt i Malling”. Modtaget af JFB på papir.

   Det besluttedes at imødekomme ansøgningen. BT foranlediger beløbet overført.

    

 3. Grøn gruppe (MS).

  MS meddelte, at der ikke har været aktiviteter i Grøn Gruppe siden seneste FU-møde. Etablering af stien mellem Beder og Fløjstrup går sin gang, og det forventes, at arbejdet iværksættes, når vejrforholdene tillader det.

  Der har været interesse for den nye hundeskov ved Egelund. Derfor må det formodes, at nogle af de interesserede også kunne tænkes at indgå i det kommende arbejde.

  Der var ikke noget svar på et spørgsmål fra JH om, om der er en afklaring af den fremtidige vedligeholdelse (græsslåning) ved Åle Katrines Hul.

   

 4. Trafik (MM). Bydelskommunikation (møde med Smart Mobilitet 19. dec.)

  Der er ikke aftalt nyt møde om Smart Mobilitet.

  JFB refererede fra mødet, hvor et at temaerne var info til nye borgere, velkomstpjece/-folder.

  Form og indhold drøftedes. Her blev bl.a. nævnt:

 • Nye borgere skal have noget fysisk i hånden.

 • Aarhus Kommune må ”holde øje med”, når der kommer nye borgere.

 • Kan tages med i Fællesbladet

 • Kan være sammen med annoncerne bag i Fællesbladet

 • For at have værdi skal en sådan pjece/folder opdateres mindst en gang årligt

 • Skal indeholde både praktiske og kulturelle ting.

  JFB tager sagen med til redaktionen for Fællesbladet.

   

 1. Grundlovsfest

  1. Forslag til taler

   Direktøren for Den Gamle By, Thomas Bloch Ravn blev bragt i forslag. JFB kontakter og undersøger, om det er en mulighed.

   Omkring underholdning konstateredes, at Elever fra Efterskolen ikke en mulighed i år, hvor grundlovsdag falder på 2. pinsedag. HN overvejer andre muligheder.

  2. Skal vi have lavet bannere?

   Det har tidligere været bragt i forslag at få lavet bannere, der ved indfaldsvejene kan orientere om grundlovsfesten. Der blev ikke besluttet om anskaffelse af bannere. Vurderes endnu en gang til næste møde. JH har en kontakt om fremstilling af bannere. Kan ikke spørge på priser, før vi ved mere om størrelse og påtryk.

    

 2. Linje 302 Kystruten, forslag og indlæg om ruteændring udsendt til mødet.

  Midttrafik har fremsat forslag om at omlægge ruten for bus 302, således at den ikke længere kører ad Kirkebakken og igennem Fløjstrup. Der er underskriftsindsamling i gang i Fløjstrup. JFB omtaler sagen på Facebook og beder om kommentarer og input. MS laver udkast til høringssvar på vegne af Fællesrådet/FU.

   

 3. Idé-café: Nyt liv på Bredgade (mail fra 6. januar)

  Der er indbudt til møde om/i Ide-caféen den 25. januar 2017, kl. 19.00. Uheldigvis samme tidspunkt, som der er arrangeret møde om i Egelund om EBC. Ved mødet blev foreslået, at en fra Trafikgruppen (MM) deltog.    

   

 4. Egelund BorgerCenter (PB) Skitseprojekt for Egelund (mail fra 22. dec. og artikel i Fællesbladet)

  PB gennemgik det udarbejdede forslag med mulighed for etapevis etablering, og hvor første etape (til ca. 10 mio. kr.) rummer bibliotek på en meget central placering samt en førstesal med foredragssal. Der var enighed om, at der var tale om et flot skitseforslag. I forbindelse med gennemgangen kom man ind på, at det er halfonden, der skal stå som bygherre, men at det for FU er uklart, hvem halfonden er, og hvorledes de økonomiske forpligtelser her er. Også i tilfælde med budgetoverskridelser.

  Planerne vil som omtalt andetsteds blive gennemgået ved orienteringsmøde i Egelund den 25. januar 2017.

  Fællesrådet/FU kan efter forslag fra EBC-gruppen indgå i et ”Brugerråd”, men kan ikke være repræsenteret i ”Halfonden”. JFB svarer EBC-gruppen.

   

 5. Kalenderen.

         Se de førstkommende møder på forsiden.

         Onsdag, den 25. januar 2017. kl. 19.00. Ide-cafe, Det kreative værksted. MM deltager

         Onsdag, den 25. januar 2017, kl. 19.00. Skitseprojekt for Egelund, Egelund. JFB deltager; og andre kan deltage

         Torsdag, den 9. februar 2017, kl. 19.30. Forretningsudvalgsmøde, Malling Plejehjem

         Onsdag, den 22. feb. 2017 15.0016.30. Børn og Unge (område Oddervej).
  Grøndalsvej 2, Lokale 1128.
  HN deltager.

         Torsdag, den 2. marts 2017, kl. 17.00?-22.00. Fællesrådsseminar, Aarhus Rådhus. Nærmere følger. JFB deltager; og andre kan deltage.

         Onsdag, den 8. marts 2017, kl. 19.30. Generalforsamling, Malling Kro

   

 6. Eventuelt.

  Ikke noget til punktet.

 

 

Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd

 

 

 

Referat

Ang.:

 

Forretningsudvalgsmøde

 

Mødested:

Malling Plejehjem, FU mødelokale

 

Mødetid:

Torsdag, 9. februar 2017

 

 

Næste møde(r):

 

Onsdag, den 8. marts 2017, kl. 19.30, generalforsamling, Malling Kro. FU-medlemmer mødes kl. 19.00

Se i øvrigt pkt. 10, kalenderen.

 

Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB)

Mikkel Maltesen (MM)

Helle Nielsen (HN)

Morten Sejersen (MS)

Børge Terkelsen (BT)

 

 

Afbud:

Per Bach (PB)

Jørgen Hesselbjerg (JH)

 

 

Referent:

 

Dato:

 

Børge Terkelsen

10. februar 2017

 

 

Dagsorden/      Velkomst ved formanden
referat:            
 1. Kommuneplan – lokalsamfundsbeskrivelse.

  Der er i forbindelse med den kommende kommuneplan fremkommet ønske om, at der laves lokalsamfundsbeskrivelser. JFB er i færd med at lave udkast på grundlag af det materiale, vi har fra møderne sidste vinter om plangrundlaget. Der vil ifølge JFB også – efter aflevering - være muligt at lave tilføjelser/korrektioner til beskrivelserne.

   

 2. Generalforsamling.

  1. Indkaldelse (er udsendt til alle medlemmer sammen med faktura for kontingent 2017).

   JFB har fået tilsagn fra Niels Kjølhede om varetagelse af dirigenthvervet.

   JFB spørger Karsten Tügel, om han har kandidat til den ledige post i FU. MS har også en mulig kandidat.

  2. Kommissorium for Trafikgruppe (forslag udsendt med dagsorden)

   Færdiggørelse af trafikgruppens kommissorium sker via e-mail kommunikation. Som paradigme kan bruges kommissoriet for grøn gruppe.

  3. JFB har til generalforsamlingen modtaget et forslag om at flytte opslagstavlen ved Beder Torv til en anden placering. Der var i FU enighed om, at forslaget ikke egnede sig til en generalforsamlingsbeslutning, og at JFB derfor svarer forslagsstilleren, at FU vil vurdere, om standeren overhovedet kan holde til en flytning, og spørge handelsforeningen om mulighederne for at finde anden placering.

                              

 1. Taler til grundlovsfest.

  JFB har endnu ikke haft kontakt med direktøren for Den Gamle By, Thomas Bloch Ravn, for at undersøge om han kan/vil være taler.

  Omkring underholdning blev foreslået Lisa Kock Nielsen. HN kontakter LKN.

   

 2. Kloakeringsarbejde i Beder.

  Der er via hjemmesiden modtaget en kommentar fra en borger, der mener at reetableringen efter kloakeringsarbejdet går for langsomt. JFB svarer vedkommende, at vi jfr. melding fra Aarhus Vand afventer foråret for at få bedre betingelser for reetablering.

   

 3. Økonomi. (BT)

Årsregnskabet for 2016 er revideret og godkendt den 2. februar 2017.

Der er pr. den 8. februar 2017 modtaget betaling fra 27 af foreningens 98 medlemmer. Betalingsfristen er udgangen af februar 2107.

Kassebeholdningen pr. 8. februar 2017 er kr. 97.225.99.

 

 1. Grøn gruppe (MS).

  1. Hundeskov (mail fra J. Fjord 3. feb.)

   Der er jfr. mail fra J. Fjord etableret selvstændig arbejdsgruppe vedrørende hundeskov. Kontakten til Fællesrådet og FU kan være f.eks. en halvårlig kontakt.

  2. Vilhelmsborgsøen (mail fra J. Fjord 6. feb.)

   Sagen hører egentlig til Mårslet Fællesråd, men BMA Fællesrådet/FU vil følge

   sagen og evt. kommentere, når løsningsforslaget sendes i høring inden længe.

  3. Møde om rent drikkevand den 21. februar 2017

   JFB har modtaget invitation til møde om rent drikkevand (mail af 7. feb.). FU medlemmer kan deltage, hvis muligt.

   MS oplyste, at der ikke er nyt om etablering af stien mellem Beder og Fløjstrup, men at det fortsat forventes, at arbejdet iværksættes, når vejrforholdene tillader det.

    

 2. Trafik (MM).

  Indledningsvis orienterede MS om, at der med hensyn til forslaget om ændring af rute 302 er fremsendt indsigelse på vegne af fællesrådet, og at der er protesteret med en underskriftsindsamling fra det berørte område med mere end 600 underskrifter.

  MM henvendte sig i september til Aarhus Kommune omkring mobilitet/helhedsplan med ønsket om at en plan for området samt for at få en belysning af, hvorledes samarbejdet mellem trafikgruppen og de kommunale instanser bedst kan fungere. Derefter er der rykket for svar ca. en gang om måneden. Først nu er det lykkedes at få et møde i stand til den 28. februar 2017, kl. 9.00. Trafikgruppen står derfor lidt i stampe og afventer bl.a. skolevejsanalysen. Sammen med de kommunale instanser skal forsøges afklaret den bedste arbejdsform. Også problemstillingerne omkring Bredgade skal inddrages, og her kan det også spille ind, at Aarhus Vand i 2018 gennemfører kloakeringsprojekt i Bredgade.

  JFB supplerede med orientering fra mødet om ”Liv i Bredgade”. Arrangeret af det Kreative Værksted. Der var omkring 30 deltagere, og der fremkom en række forslag, der nu er ved at blive samlet og bearbejdet

   

 3. Egelund BorgerCenter (PB).

  Ved PBs fravær orienterede MM fra orienteringsmødet om EBC, den 25. januar 2017, hvor MM og JH fra FU deltog. Der var kun få deltagere ud over EBC-gruppen og FU deltagere. Der præsenteredes en flot skitse, hvorefter der arbejdes videre med at skaffe midler samt at få involveret biblioteket i højere grad. Der sigtes efter at realisere den ”lille plan”, der er estimeret til ca. 5 mio. kr.

   

 4. Møder om ”En god start i lokalområdet”.

  JFB havde deltaget i de to møder, der havde været afholdt i området, om et integrationsprojekt (2018-20), der skal medvirke til at give flygtninge, det netop har fået opholdstilladelse, bedre integration i lokalområderne. Fra begge møderne var budskabet, at de berørte flygtninge skal have deres hverdag (skoler, børneinstitutioner, sprogundervisning) i lokalområderne, så de ikke bruger al deres fritid på transport.

  JFB nævnte muligheden for at opdatere en tidligere brochure/folder. Efter drøftelse i redaktionen for Fællesbladet konstateres, at Fællesbladet ikke det rette forum for sådanne informationer.

   

 5. Kalenderen.

         Se de førstkommende møder på forsiden.

         Onsdag, den 22. feb. 2017 15.0016.30. Børn og Unge (område Oddervej).
  Grøndalsvej 2, Lokale 1128. HN deltager.

         Torsdag, den 2. marts 2017, kl. 17.00?-22.00. Fællesrådsseminar, Aarhus Rådhus. Nærmere følger. JFB deltager; og andre kan deltage.

         Onsdag, den 8. marts 2017, kl. 19.30. Generalforsamling, Malling Kro

   

 6. Eventuelt.

  Ikke noget til punktet.

 

 

Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd

 

 

 

Referat

Ang.:

 

Forretningsudvalgsmøde

 

Mødested:

Malling Plejehjem, FU mødelokale

 

Mødetid:

Torsdag, 20. april 2017

 

 

Næste møde(r):

 

Mandag, den 5. juni 2017, kl. 14.00, grundlovsfest, Egelund

Der udsendes Doodler for møder i maj og juni.

Se i øvrigt pkt. 9, kalenderen.

 

Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB)

Per Bach (PB)

Jørgen Hesselbjerg (JH)

Mikkel Maltesen (MM)

Helle Nielsen (HN) (alene vedr. pkt. 3.)

Bernhard Nørgaard (BN)

Morten Sejersen (MS)

Børge Terkelsen (BT)

 

 

Afbud:

Ingen

 

Referent:

 

Dato:

 

Børge Terkelsen

24. april 2017

 

 

Dagsorden/      Velkomst ved formanden
referat:            
 1. Velkommen til Bernhard, introduktion til FU.

  JFB bød velkommen til BN og gav en bred info om arbejdet i FU, og de ”gamle” medlemmer af FU gav en kort præsentation af hver især. Ligeledes fortalte BN ligeledes kort om sine interesser. JFB henviste til Aarhus Kommunes hjemmeside om samarbejdet med fællesrådene. Link til siden er vist herefter http://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Faellesraad-for-borgere/Faellesraadsportalen.aspx

   

 2. Generalforsamling – godkendelse af referat

  Det noteredes, at referatet er godkendt og underskrevet af dirigenten.

                              

 1. Grundlovsfest.

  Vedrørende grundlovsfest aftaltes følgende:

 • Der er modtaget tilsagn fra museumsinspektør Søren Tange Rasmussen, Den Gamle By, om at holde grundlovstalen. JFB bekræfter med Søren Tange Rasmussen.

 • Som musikalsk underholdning blev foreslået Lisa Koch Nielsen. PB kontakter for aftale.

 • Det blev drøftet kandidater til at modtage Fællesrådsprisen 2017. Forskellige muligheder blev nævnt, men der var enighed om, hvem der er årets kandidat. Det sikres at kandidaten kommer til grundlovsmødet.

 • MS kontakter spejderne med henblik på flytning af borde/bænke samt for at erindre om deres salg af kage/kaffe samt sodavand og øl. Der var ikke øl ved sidste års møde, men det efterspurgtes. Spejderne opfordres til at sætte priserne op i forhold til tidligere år.

 • HN sørger for talerstol

 • PB og JH medbringer flag.

 • Ang. skilte/bannere undersøger JH priser for sådanne med en tekst som Husk grundlovsmøde Egelund.

   

 1. Kommuneplan.

  JFB orienterede om forløbet omkring kommuneplanen, der i år også indeholder lokalsamfundsbeskrivelser. Disse er ifg. JFB baseret på tre forsøgsområder, hvorefter de øvrige områder har fået en – for kort – tid til at udarbejde tilsvarende. Resultatet er ifg. JFB, at beskrivelserne ”stritter til alle sider”. Det tidsmæssige forløb er, at planen har været behandlet på byrådets møde den 4. april. Link til byrådet behandling er vist herunder http://www.aarhus.dk/da/politik/byraadet/byraadsmoeder/tidligere-moeder/2017/2017-04-05/dagsorden-77e4/forslag-til-kommuneplan-2017-offentlig.aspx

  Planen sendes i høring (8 ugers frist) med svarfrist sandsynligvis i august 2017.

  FU drøfter kommuneplanen igen i maj mødet.

   

 2. Økonomi. (BT)

BT meddelte, at der på mødedagen kun resterer betaling fra ét medlem, som der har været telefonisk kontakt med. Det formodes således, at betalingen sker inden længe.

Efter kontingentopkrævning/-indbetaling er der d.d. 97 medlemmer af Fællesrådet. Det er fragået 2 medlemmer og tilkommet et nyt medlem. Opdateret medlemsliste er sendt til webmaster samt fællesbladet.

Kassebeholdningen pr. 20. april 2017 er kr. 132.101.99.

 

 1. Grøn gruppe (MS).

  MS meddelte, at Grøn Gruppe havde haft møde den 21. marts 2017. Der fik man desværre udmelding af to medlemmer af Grøn Gruppe. Dette betyder, at man må aflyse Skovens Dag samt støtte til etablering af bålhytte i Bymoseskoven. I øvrigt er den afdeling hos Friluftsrådet, der giver tilskud til en bålhytte, nedlagt, hvorved de økonomiske betingelser for etablering kompliceres. I tilknytning til spørgsmålet om en bålhytte blev spurgt, om en bålhytte, der står på den nedlagte børnehave på Byagervej evt. kan flyttes og bruges. Grøn Gruppe undersøger.

  I Grøn Gruppe er også – efter et spørgsmål ved generalforsamlingen – set lidt på Beder Gl. Krohave. Idet det er et kommunalt areal, er rettet henvendelse til Aarhus Kommune for at få info om kommunens tanker og planer for området. I tilknytning hertil blev i mødet spurgt om arealet ved Beder branddam. Grøn Gruppe medtager spørgsmålet i sit arbejde.

  Ved FU-mødet drøftedes også hvad der skal ske med Åle-Katrines hul. MS konstaterede, at der er behov for en oprydning/græsslåning. MS nævnte mulighed for at opsætte et skilt med info om stedets historie. Der arbejdes videre med sagen.

  MS nævnte også, at dele af stierne i Engdalsgårdsparken og Skoleparken efter kloakeringsarbejdet er blevet belagt med almindelig asfalt. Dette vil senere blive skiftet ud med en belægning, som der oprindeligt var.

  Der afholdes nyt møde i Grøn Gruppe i juni måned.

  I øvrigt oplyste MS, at stiarbejdet mellem Beder og Fløjstrup angiveligt igangsættes i løbet af et par uger. Som et led i stiarbejdet laves også hastighedsdæmpende foranstaltninger i Fløjstrup. Omkring ændring af rute for bus 302 må konstateres, at den varsledes ændring iværksættes og vore indsigelser ikke er taget til følge.

   

 2. Trafik (MM).

  MM orienterede om møde om mobilitet/helhedsplan med bl.a. Jesper Frandsen fra Aarhus Kommune for at drøfte, hvad der er vigtigt for området. MM stillede i den forbindelse spørgsmålet om, hvad der skal satses på: et enkelt (synligt) projekt eller flere projekter?

  MM forsøger at få et møde med lokalpolitikerne Sten B. Andersen og Hans Schou i næste uge (uge 17).

  MM har endnu ikke modtaget skolevejsanalysen, hvorpå mange forhold angiveligt er linket op.

  MM fandt, at et projekt om Bredgade i forbindelse med den renovering, der skal ske efter kloakeringsarbejdet, kan være interessant. Ligeledes kan stiprojektet fra rundkørslen til Ajstrup være interessant. MM har også haft kontakt med Aarhus Vand i forbindelse med Bredgade projektet. Der har også været kontakt m.h.t. kommende kloakeringsarbejde i Ajstrup.

  Trafikgruppen planlægger at holde fire faste møder om året, og vil så vidt muligt søge at holde møde inden møder med Aarhus Kommune.

  MM arbejder på at lave skitsemæssige kort over veje/stier i området.

   

 3. Egelund BorgerCenter (PB).

  PB nævnte indledningsvis, at planer og tegninger blev præsenteret omkring årsskiftet. Der var i januar et møde med biblioteket. Dette har betydet ændringer af planerne, idet biblioteket ønskede, at biblioteksdelen kan lukkes af. De reviderede planer foreligger nu og er godkendt af biblioteket.

  Der arbejdes på finansieringsdelen bl.a. at få andel af en pulje på 10 mio. kr. i Aarhus Kommune. Derfra forventes svar inden sommerferien. Derudover søges/skal søges midler fra fonde, bl.a. Sallingfonden.

  Fra FU blev spurgt, hvem der bliver bygherre, og hvem der står med det økonomiske ansvar herunder også ved evt. budgetoverskridelser.

   

 4. Kalenderen.

  Se de førstkommende møder på forsiden.

         Mandag, den 5. juni 2017, kl. 14.00.rundlovsmøde i Egelund.

   

 5. Eventuelt.

  JFB omtalte ”Landsbymødet 180 grader" i Råsted/Idum den 29. april 2017.

   

  FU har tidligere fået en henvendelse fra Beder Menighedsråd/Aktivitetsudvalg om flytning af opslagsstanderen ved Beder Torv, og der blev spurgt til sagen ved generalforsamlingen. Det aftaltes, at BT retter henvendelse til Handelsforeningen ved Beder Butikstorv for at høre deres syn på en flytning.

   

  Ved et møde i februar på JU om rent vand blev angiveligt omtalt en maskine, der kan bekæmpe ukrudt med kogende vand. En maskine, der efter det oplyste koster 25.000 – 30.000 kr. Efter mødet har BT fået en henvendelse om, om Fællesrådet vil anskaffe en sådan maskine og udleje til interesserede grundejerforeninger og andre. FU fandt ikke, at FU/Fællesrådet kan påtage sig en sådan opgave med de deraf afledede drifts- og ansvarsmæssige forhold.

   

  Områdekort i stort format. Det har tidligere været drøftet/ønsket med sådanne områdekort. MS kontakter Aarhus Kommune desangående.

   

  Aarhus Kommune spørges i løbet af foråret om muligheden for at komme i betragtning ved uddeling af blomsterløg.

 

 

Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd

 

 

 

Referat

Ang.:

 

Forretningsudvalgsmøde

 

Mødested:

Malling Plejehjem, FU mødelokale

 

Mødetid:

Torsdag, 17. maj 2017

 

 

Næste møde(r):

 

Mandag, den 5. juni 2017, kl. 14.00, grundlovsfest, Egelund

Forretningsudvalgsmøde, mandag, den 19. juni 2017, kl. 19.30

Der udsendes Doodle for august mødet, der planlægges afholdt hos BT

 

Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB)

Jørgen Hesselbjerg (JH)

Mikkel Maltesen (MM)

Helle Nielsen (HN) (alene vedr. pkt. 1.)

Børge Terkelsen (BT)

 

 

Afbud:

Per Bach (PB)

Bernhard Nørgaard (BN)

Morten Sejersen (MS)

 

 

Referent:

 

Dato:

 

Børge Terkelsen

23. maj 2017

 

 

Dagsorden/      Velkomst ved formanden
referat:            
 1. Grundlovsfest.

  Til mødet var udsendt ”Opskrift på Grundlovsfest 2017” (vedlagt som bilag). Listen blev gennemgået og suppleret/kommenteret som følger:

 • Det skulle være sikret, at den nominerede prismodtager kommer til grundlovsmødet.

 • Ifølge meddelelse fra MS er aftalen med spejderne på plads.

 • HN sørger for gave til prismodtager.

 • HN sørger for buketter til prismodtager, taler og solist.

 • Aftale med smed skulle være ok. BT sørger for betaling (kr. 500) til JFB inden mødet.

 • JH køber bannere. Der har været lidt problemer med logoet. MM kan evt. være behjælpelig på dette punkt.

   

 1. Kommuneplan

  Kommuneplanen kommer angiveligt til behandling i byrådet primo juli 2017, og derefter i høring hen over sommeren. Vi afgiver skriftligt svar til høringen (kan evt. afvente august mødet).

  JFB opfordrede FU-medlemmerne til at gennemse materialet.

                              

 1. Forårsløg – ansøgningsfrist 6. juni

  Med den korte frist til ansøgning om løg, er det ikke muligt at finde grupper/interessenter, der vil være interesserede samt påtage sig opgaven med at få lagt løgene. Derfor besluttedes, at omtale mulighederne for at søge om forårsløg i Fællesbladet senere med henblik på at søge næste år, når der er mulighed for det.

   

 2.                                                                                                            Økonomi (BT)

  BT meddelte, at der nu er betalt fra alle 97 medlemmer.

  Kassebeholdningen pr. 27. april 2017 er 132.431,99 kr.

  BT oplyste i øvrigt om, at der er udfyldt et omfattende spørgeskema fra Nordea.

   

 3.                                                                                                     Grøn Gruppe (MS)

  MS deltog ikke i mødet, men havde forud fremsendt følgende orientering:

  Jeg har skrevet til Susanne Dyrlund fra Aarhus Kommune vedr. et kort over vort område, men endnu ikke fået svar. Vedrørende grøn gruppe har vi planlagt et møde i begyndelsen af juni (dato endnu ikke fastlagt). Mødet er henlagt til Beder Krohave, hvor vi vil drøfte mulighederne for en konkurrence, som i givet fald skal i Fællesbladet med deadline 19/6. Vedrørende cykelstien mellem Beder og Fløjstrup er entreprenøren ved at gøre klar (og er måske allerede begyndt). Desværre har han været udsat for tyveri af ca. 2.000 l dieselolie :-(

  Ref. bem: Efterfølgende har MS oplyst, at Susanne Dyrlund fra Aarhus Kommune har meddelt MS, at der er lavet kort som MS afhenter i uge 23.

 

 1. Trafik (MM)

  1. Anlægsprogram (se mails fra 26. april og 8. maj)

   MM påpeger at skolevejsanalysen, der er central, endnu ikke er modtaget.

   JFB og MM laver udkast til svar. Udkastet rundsendes til FU til evt. kommentarer. I svaret medtages såvel Bredgadeprojektet som stisystemerne og skolevejsanalysen.

   MM arbejder med ideer om møde(r) med politikere (Steen B. Andersen og Hans Schou) og evt. embedsmænd og måske med cykeltur i området. MM forestiller sig også en Facebook-kampagne. Trafikgruppen vil fokusere på færdiggørelse af en række delprojekter.

   Også projektet med udstykning syd for Malling blev berørt i drøftelserne. Der fremkommer senere en lokalplan, vi kan kommentere på. Ref.bem: Lokalplanforslaget er udsendt i høring den 18. maj 2017.

  2. Omklassifikation af veje til private fællesveje (14 stk. i Beder) - se http://www.aarhus.dk/harmoniseringafveje

   Det konstateredes, at det drejer sig om næsten alle veje i Beder. Forholdene belyses med en artikel i august-udgave af Fællesbladet for derved bedst muligt at orientere medmedlemmerne om sagen. JFB laver forslag til artikel, der rundsendes til FU for evt. kommentarer. Artiklen må gerne udtrykke, at FU/Fællesrådet principielt ikke er begejstret for den igangsatte privatiseringsproces.

 

 1. Egelund BorgerCenter (PB)

PB deltog ikke i mødet, hvorfor orientering/drøftelse udsættes til næste møde.

 

 1. Kalenderen.

  Se de førstkommende møder på forsiden.

         Mandag, den 5. juni 2017, kl. 14.00. Grundlovsmøde i Egelund.

         Tirsdag d. 30. maj kl. 18.00-20.00. Tryghedsnetværksmøde, Godsbanen. Interesserede fra FU kan deltage.

         Mandag d. 19. juni 19.30. FU, Malling Plejehjem.

         Tirsdag den 15. august 2017 kl. 15.00-17.00. Trafik og veje, anlægsprogram, Kalkværksvej 10. Mødelokale, 0.302 i stueetagen. JFB, PB og MM deltager.

         Tirsdag, den 29. august kl. 17.00-19.00. (formanden) møde om samarbejdsaftale med kommunen. JFB deltager.

   

 2. Eventuelt.

  FU har tidligere fået en henvendelse fra Beder Menighedsråd/Aktivitetsudvalg om flytning af opslagsstanderen ved Beder Torv, og der blev spurgt til sagen ved generalforsamlingen. BT har rettet henvendelse til Handelsforeningen (formand og kasserer) ved Beder Butikstorv for at høre deres syn på en flytning. Der har efterfølgende været kontakt med formanden, der umiddelbart ikke tror på en flytning af standeren. I hvert fald ikke i den nuværende form. Det er aftalt, at Handelsstandsforeningen giver os et svar på den fremsendte e-mail.

 

 

Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd

 

 

 

Referat

Ang.:

 

Forretningsudvalgsmøde

 

Mødested:

Stenrosevej 59, Beder (i forbindelse med årlig middag)

 

Mødetid:

Onsdag, 9. august 2017

 

 

Næste møde(r):

 

Der er udsendt Doodle for september-mødet. Dato er endnu ikke fastsat. Se i øvrigt herunder, Pkt. 8., ”Kalenderen”.

 

Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB)

Jørgen Hesselbjerg (JH)

Mikkel Maltesen (MM)

Helle Nielsen (HN)

Børge Terkelsen (BT)

Per Bach (PB)

Bernhard Nørgaard (BN)

 

 

Afbud:

Morten Sejersen (MS)

 

 

Referent:

 

Dato:

 

Børge Terkelsen

11. august 2017

 

 

Dagsorden/      Velkomst ved formanden
referat:            
 1. Halvårsmøde.

  Halvårsmødet afholdes den 4. oktober 2017 på Malling Plejehjem. Hovedtemaet vil være trafik (MM). Der følges op på drøftelser og oplevelser på den planlagte cykeltur, den 6. september. Desuden vil der være indlæg fra brugerrådsformand Carsten Schou om de nye tiltag på frivilliglederområdet.

  Den mere detaljerede planlægning af halvårsmødet sker ved FU-mødet i september.

   

 2. Kommuneplan 2017. Se https://aarhuskommuneplan2017.dk/
  JFB skriver på høringssvar. Frist start september. JFB sender link til dokumentet, som alle opfordres til at bidrage til. I svaret inkluderes også kommentarer til den varslede yderligere beskæring af busdriften for linje 300/302.

                              

 1. Sundhed & Omsorgs Boligplan 2017 (der er udsendt mail af 22. juni 2017; svarfrist 14. august 2017). Der skitseres 38 pladser i Beder-Malling - de foreslås at være i Beder. Vil det ikke være bedre i Malling? En placering ved Egelund er tilsyneladende også i spil.

Efter drøftelse var der i FU enighed om at pege på en placering i Malling (ved Malling Plejehjem). Herved opnås mulighed for brugerne kan blive i lokalområdet. JFB laver høringssvar.

                                                                                                                               

 1.                                                                                                            Økonomi (BT)

  BT meddelte, at det har været en stille periode med kun få transaktioner.

  Kassebeholdningen pr. 9. august 2017 er 127.409,49 kr.

  Der mangler endnu betaling af nogle udlæg for udgifter til grundlovsfesten ligesom JH varslede en betaling for hjemmesiden. Betaling sker, når bilag foreligger.

  Under dette punkt drøftedes, hvilke større udgiftsposter vi kan forvente i indeværende år.

  Ligeledes meddeltes under dette punkt også, at vi har modtaget anmodning om medlemskab af Fællesrådet fra Andelsboligforeningen Fiskbæk. BT meddeler ansøgeren, at vi fra FU byder velkommen som medlem, men at de formelt skal godkendes på generalforsamlingen i marts 2018, og at kontingent først opkræves for 2018.

   

 2.                                                                                                     Grøn Gruppe (MS)

  MS deltog ikke i mødet, men havde forud fremsendt følgende orientering:

Cykelstien mellem Beder og Fløjstrup indvies som det fremgår onsdag den 16. august kl. 07.30, hvor medlemmer af Teknisk Udvalg kommer og uddeler trafikveste. Erik Moes kommer med sin harmonika, Jørgen Bak vil sige et par ord, og så er der ellers ikke planlagt det store. Jeg er i kontakt med kommunen mht kaffe/vand til de fremmødte og andre praktiske spørgsmål.

 

Der er offentlig høring af reviderede vandløbsregulativer for bl.a. Hovedgrøften. Høringsfristen er 18. september.

 

http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/teknik-og-miljoe/annoncer/2017/3-kvartal/10-07-2017-Offentlig-hoering-af-forslag-til-reviderede-vandloebsregulativer.aspx?page=2

 

Vi regner med at skal have et møde i Grøn Gruppe i begyndelsen af september for bl.a. at diskutere forslag til anvendelsen af krohaven i Beder. Her kan vi også se på regulativet for Hovedgrøften.

 

JFB kontakter Aarhus Vand for at få dem til at levere drikkedunke til arrangementet. Efterskolen kontaktes med henblik på at få deltagere til arrangementet. HN kontakter.

 

 1. Trafik (MM).

  MM orienterede her om den planlagte cykeltur, den 6. september. Der er modtaget tilsagn fra lokalpolitikere fra venstre og socialdemokratiet. Der mangler fortsat svar fra  radikale og SF. MM håber, at mange vil møde op og give udtryk for de holdninger, der måske fremkommer som ”sure” opstød. Arrangementet promoveres også på Facebook, ligesom der fremkom forslag om at invitere lokalpressen. Som et af indsatspunkterne nævntes Krekærområdet. Ved arrangementet skal også ”gøres reklame” for det kommende halvårsmøde (4. oktober)

  Der er varslet yderligere besparelser på busbetjeningen med linje 102 og 302. JFB laver høringssvar fra FU

 

 1. Egelund BorgerCenter (PB)

PB orienterede om møde med biblioteksfolkene, der havde taget godt imod det ændrede forslag til indretning. Her var taget hensyn til deres fremsatte ønsker.

De igangværende aktiviteter går på at skaffe midler.

PB anmodede FU om at medvirke med promovering af EBC og den foreliggende helhedsplan.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.10 | 09:28

Hej Erik! Fællesbladet har sin egen hjemmeside. www.faellesbladet.dk
Ekstra blade ligger på Biblioteket, Egelund, Sognegårdene, Eskegården, Brugserne.

...
29.09 | 13:53

Bladet desværre ikke modtaget i september, er der et sted, hvor det kan hentes?

...
18.09 | 12:07

Er det muligt, at i kan svare mig på hvordan
det går med etablering af cykelsti fra rundkørslen
Ajstrup Strandvej til Ajstrup Strand? Vh. Karen Gravesen.

...
09.08 | 11:36

Så er den nye cykelsti mellem Beder og Fløjstrup taget i brug. Vi indvier cykelstien officielt onsdag den 16. august klokken 7:30, hvor medlemmer af Teknisk Udvalg kommer og deler trafikveste ud. Mødestedet bliver krydset ved Kirkebakken/Ballevej.

...
Du kan lide denne side