Generalforsamling

Generalforsamlingen

Onsdag den 8. marts 2017 kl 19:30 på Malling Kro

Dagsorden efter vedtægterne:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Godkendelse af nye medlemmer

 4. Beretning om forretningsudvalgets virke i den forløbne periode

 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

 6. Indkomne forslag

  1. Kommisorium for trafikgruppe

 7. Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

 8. Valg af:

  1. Formand - lige år: Jørgen F. Bak (ikke på valg)

  2. Kasserer - ulige år: Børge Terkelsen (modtager genvalg)

  3. Forretningsudvalgets øvrige medlemmer - tre på ulige år, tre på lige år

   1. Mikkel Maltesen (modtager genvalg)

   2. Helle Nielsen (modtager genvalg)

   3. Morten Sejersen (modtager genvalg)

   4. (ledig plads)

   5. Per Bach (ikke på valg)

   6. Jørgen Hesselbjerg (ikke på valg)

  4. 2 revisorer - hvert andet år skiftevis samt en revisorsuppleant hvert år

   1. Henning Povlsen (ikke på valg)

   2. Ingrid Jespersen (modtager genvalg)

   3. Bent Oxvig (suppleant)

 9. Eventuelt

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal uanset det mødte antal medlemmer. Hver medlemsorganisation har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved personvalg skal afstemningen være skriftlig, såfremt én af fællesrådets medlemmer kræver det.

 

 

Referat af generalforsamling i Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.30 på Malling Kro

 

 

 

Dagsorden:

 Valg af dirigent

 1. Valg af referent
 2. Godkendelse af nye medlemmer
 3. Beretning om forretningsudvalgets virke i den forløbne periode
 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag

 

a. Kommissorium for trafikgruppe

 

 1. Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent
 2. Valg af:
 3. Formand - lige år: Jørgen F. Bak (ikke på valg)
 4. Kasserer - ulige år: Børge Terkelsen (modtager genvalg)
 5. Forretningsudvalgets øvrige medlemmer - tre på ulige år, tre på lige år
  - Mikkel Maltesen (modtager genvalg)

 -  Helle Nielsen (modtager genvalg)   

 -  Morten Sejersen (modtager genvalg)

 -  (ledig plads)

 -  Per Bach (ikke på valg)

 -  Jørgen Hesselbjerg (ikke på valg)

 d. 2 revisorer - hvert andet år skiftevis samt en revisorsuppleant hvert år 

- Henning Povlsen (ikke på valg)
- Ingrid Jespersen (modtager genvalg)
- Bent Oxvig (suppleant)

 Eventuelt

 

 Deltagere:

 I alt 31 personer (incl. 7 medlemmer af Forretningsudvalget) repræsenterende 23 medlemmer af Fællesrådet.

 Ad 1:

 Niels Kjølhede blev valgt som dirigent. Han konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet (skal ske med mindst 14 dages varsel). Generalforsamlingen blev varslet i januarudgaven af Fællesbladet, og dagsorden udsendt til alle medlemmer i forbindelse med kontingentopkrævning ultimo januar 2017.

 Ad 2:

 Børge Terkelsen blev valgt som referent.

 Ad 3:

 Grundejerforeningen Mariendal Havbakker har søgt om at blive medlem af Fællesrådet. Foreningen har tidligere været medlem af Fællesrådet.

 Ansøgning om medlemskab blev godkendt.

 Ad 4:

 Formanden Jørgen Bak indledte med at mindes to aktive medlemmer, Mogens Brøchner Nielsen og Poul Lorenzen, der afgik ved døden i 2016 henholdsvis i starten af det nye år.

 Jørgen Bak omtalte i sin beretning følgende om beretningsåret 2016 samt for det kommende år 2017:

 Lokale aktiviteter

 10. marts: Generalforsamling

 • 17. april: Affaldsindsamling
 • 1. maj: Skovens dag - stiindvielse
 • 5. juni: Grundlovsmøde 
 • 29. september: Halvårsmøde
 • Grøn Gruppe
 • Trafikgruppe
 • Egelund Borger Center
 • Fællesbladet
 • Hjemmeside
 • 6. juni: Foretræde for Teknisk Udvalg: Bering-Bedervej (sammen med øvrige fællesråd fra syd)
 • 29. august: cykelhandlingsplan
 • 1. september: Trafik & Veje, anlægsprogram
 • 6. september: Møde om Oddervej
 • 12. september: Foretræde for Teknisk Udvalg: Trinbrættet ved Egelund
 • 4. oktober: Magistraten for Teknik og Miljø
 • 26. oktober: Magistraten for børn og unge (annulleret)
 • 29. november: Temamøde om kommuneplanen
 • 19. december: Møde om velkomst af nye borgere
 • 31. januar: En god start i lokalområdet
 • 7. februar: En god start i lokalområdet
 • 2. marts: Fællesrådsseminar
 • 17. august: Kommentar til vejplan
 • 22. januar: protest mod omlægning af rute 302
 • 27. februar: lokalsamfundsbeskrivelse til kommuneplanen

 Løbende aktiviteter

 Møder med politikere og embedsmænd

 Udtalelser

 Vejprojekter

Særlig indsatsområde: Bredgade og Bering-Beder vejen

 Højeste prioritet

 Ajstrup Strandvej, cykelsti til stranden

 • Kirkebakken, stianlæg
 • Norsmindevej, dobbeltrettet cykelsti ml. Storenor og Norsminde

 Mellemprioritet

 Sti gennem tunnelrør under Odderbanen i Malling

 • Hastighedsdæmpning på Ajstrupvej
 • Helle og fortov på Beder Landevej
 • Svingbane fra Holmskovvej ud på Oddervej

 På venteliste

 Fortov i Beder nord ud ad Beder Landevej

 • Tværgade, fortov
  • Fuldenvej, cykelsti
  • Holmskovvej, fortov
  • Byagervej, fartdæmpning

 Lokalplaner

 Kommuneplan 2017

 Lokalplan 923 (Wixor-grund) i gang – på 12. år...

 • Lokalplan 1028 Starupvej 13 A og 13 B (Landbrugsskolen nord)
 • Lokalplan 1015 Starupvej og Grenå-Odderbanen (Landbrugsskolen syd)
 • Lokalplan 1020 Boliger i Malling Syd (Syd for Krekærlundsvej)
 • Malling Foderstof

  Aktiviteter i 2017

 8. marts: Generalforsamling

 • 2. april: Affaldsindsamling 2. april
 • 5. juni: Grundlovsmøde
 • Halvårsmøde til efteråret

Løbende aktiviteter i 2017

 Grøn Gruppe

 • Trafikgruppe
 • Egelund BorgerCenter
 • Fællesbladet
 • Hjemmeside

 I forbindelse med formandens beretning blev også givet en mere detaljeret beretning fra Grøn Gruppe henholdsvis Trafikgruppen.

 Grøn gruppe

 Morten Sejersen kom i sin orientering fra Grøn gruppe ind på følgende:

 Skovens dag 1. maj 2016

 Navnekonkurrence skov

 • Indvielse Bymoseskoven (officiel indvielse)
 • Nogle andre forskellige aktiviteter
 • Etablering af skoven gennem et godt samarbejde med Aarhus Kommune
 • Arrangementet var godt besøgt

 Afslutning af sti/rute projekt

 • Indvielse af sidste af i alt fire stier/ruter som med udgangspunkt i Egelund giver mulighed for ture på 3,8 km, 5,8 km, 7,0 km eller 11,3 km på Skovens Dag
 • Folder (primusmotor Jørgen Fjord) udgivet med støtte fra Lions Beder-Malling
 • Også afslutning på projekt med Friluftsrådet

 Vilhelmsborg (Mårslet)

 Søen fjernes, dæmningen og vejen (Hovstien) bevares.

 • Sti langs åen sikrer sammenhæng mellem Rød rute (den lange rute), som passerer Vilhelmsborg og stisystemet i Mårslet.

 Hundeskov ved Egelund

 Møde 2. februar 2017

 • Arbejdsgruppe nedsat som arbejder videre med idéen. Grøn gruppe er ”fødselshjælper”, back up og støtte sammen med EBC gruppen.

 På vej:

Cykelsti Beder – Fløjstrup

 • Etableres i foråret 2017 på Kirkebakken på strækningen fra Beder byskilt til Fløjstrup byskilt.
 • Løsningen bliver en dobbeltrettet asfaltbelagt cykelsti
 • Pudebump etableres i Fløjstrup By som fartdæmpende foranstaltning

 Bymoseskoven

 • Der søges etableret en bålhytte
 • Volde mellem træer fjernes

Skovens dag 2017

 Afholdes 7. maj

 • Indhold endnu ikke planlagt

Åle-Katrines hul

 Renovering

Trafikgruppen (se også dagsordenens punkt 6.)

 Mikkel Maltesen kom i orientering fra Trafikgruppen ind på følgende:

 Trafikgruppen er endnu ikke formelt etableret (forventes at ske under punkt 6 på dagsordenen).

 

Gruppens sammensætning og arbejdsform ligger derfor endnu ikke fast. Sammensætningen kan være dynamisk og personer med interesse og/eller et aktuelt behov kan deltage. Der er p.t. flest deltagere fra Malling. Deltagerne i gruppen er uerfarne m.h.t kommunikation med myndigheder o.a.

 

 • Gruppen skal tjene til at få udvekslet mere info om ønsker og behov
 • Vil søge klare udmeldinger, og ved endnu ikke om der skal satses på én eller flere mærkesager
 • Bløde trafikkanter prioriteres højt
 • Der arbejdes både med et fritidsperspektiv og et arbejdslivsperspektiv
 • Der er fremsat mange ønsker til gruppen om hastighedsnedsættelser. Der skeles til et testprojekt i Mårslet
 • Man vil kæmpe for stien fra Ajstrup (rundkørslen) til stranden. Man vil bruge SOS cykelsti som ”løftestang”
 • En anden vigtig sag er Bredgade/Beder Landevej
 • Der forestår et møde med Aarhus Vand om den kommende kloakering i Malling (Bredgade m.m.)

 Beretningen(erne) gav anledning til en del kommentarer og spørgsmål:

 Der blev udtrykt stor beklagelse over nedlæggelse af stoppestedet ved Egelund. Men det konstateredes, at beslutningen tilsyneladende var truffet og ikke kunne påvirkes af argumenter om, at mange brugere af Egelund benytter banen, at det vil være stedet hvor Beder-Bering tilkobles, at det ikke er togstop, men skift tog/bus der tager passagernes tid, og andre efter vor mening gode argumenter.

 • Hvad skal ske med Wixor –grunden? En lokalplan har indtil nu været 12 år undervejs, og planerne var angiveligt en gentænkning af landsbyen med byggeri i op til tre etager. Det vides ikke hvornår der sker yderligere.
 • Der blev gjort opmærksom på, at legepladsen ved Svendgården er i dårlig stand. Forretningsudvalget tager dette med i arbejdet.
 • Hvad sker der med hensyn til vej- og stiplaner ved den nye bebyggelse i Beder-syd? Der etableres angiveligt et helleanlæg og stiadgang til stien fra Byagervej til Amalieparken. Der blev udtrykt frygt for, at folk alligevel vil benytte en ”mere usikker” vej langs med landevejen. Trafikgruppen har sagen med i sine betragtninger om Beder Landevej.
 • Hvorfor mangler der ”et stykke” af stierne syd for Byagervej og tilsyneladende fortsætter stien på den anden side af en mark? På det tidspunkt, hvor stierne blev anlagt, var den pågældende lodsejer ikke indstillet på at sælge til stiformålet. Det videre forløb med færdiggørelse af stien ligger hos Aarhus Kommune.
 • Der har været et møde med Center for Byens Anvendelse om at få noget gjort for at få ryddet op i den gamle krohave i Beder. Området er kommunalt ejet. Der kommer et udspil fra Aarhus Kommune. Egnsarkivet kommer omkring den gamle krohave ved ”historiske byvandringer” i Beder.
 • Er de tidligere planer om skovrejsning i området stadig gældende? Disse planer er stadig gældende, men er afhængig af, i hvilket omfang de private lodsejere er indstillet på at gennemføre en skovrejsning.
 • Fra Agerly er Aarhus Vand opfordret til at sætte skilte op ved den nye regnvandssø. Og der bør arbejdes med at udbrede kendskabet til søens funktion, så man måske kan undgå, at der kastes ting/sten o.a. i søen.

 

Beretningen(erne) blev herefter godkendt med applaus.

 Ad 5:

 Børge Terkelsen fremlagde regnskabet for Fællesrådet og Thomas Rasmussen for Fællesbladet.

 Der blev spurgt om, om formuen kan anvendes til et projekt ved Eskegården. Jørgen Bak anbefalede at sende en ansøgning til behandling i Forretningsudvalget.

 Der blev opfordret til fortsat at støtte EBC.

 Bee regnskaber blev godkendt.

 Ad 6:

 Forretningsudvalget fremsatte forslag om at etablere en trafikgruppe. Se også tidligere under orientering om trafikgruppe. Der var en kort drøftelse af, hvor dynamisk gruppen kan besættes.

 Det besluttedes at nedsætte trafikgruppen under Forretningsudvalget.

 Ad 7:

Børge Terkelsen fremlagde budgettet for det kommende år.

 Kommentarer:

 Per Bach forklarede, at de 18.000 kr. i budgettet til EBC er til en udsmykning i atriumgården. Tilskuddet var også med i budget 2016, men har endnu ikke kunnet udnyttes.

 • Børge Terkelsen nævnte, at lidt over 20 medlemmer endnu mangler at betale kontingent. Han sender en reminder til de manglende.

 Herefter blev budgettet godkendt.

 Ad 8:

 Der var genvalg til Børge Terkelsen som kasserer, Mikkel Maltesen, Helle Nielsen, Morten Sejersen som forretningsudvalgsmedlemmer, Henning Povlsen som revisor og Bent Oxvig som revisorsuppleant. Nyvalgt til Forretningsudvalget blev Bernhard Nørgaard.

  Ad 9:

 Lis Lønborg orienterede om Agerlys aktiviteter ved den nye regnvandssø ved Agernvænget. Opfordrede til at gå en tur ved søen.

 Orienterede ligeledes om et par møder, der har været afholdt om rent drikkevand, heraf en på JU med omkring 60 deltagere. Der er etableret en vandgruppe med Beder-borgere. Opfordrede flere til at deltage om arbejdet med SOS cykelsti. I gruppen vil man arbejde for dialog i stedet for konflikt omkring det at skabe forståelse for sprøjtefrit område.

 Per Bach takkede på vegne af EBC for Fællesrådets støtte til skitseprojektet for EBC.

 Helga Voigt foreslog flytning af opslagsstanderen ved Beder torv til en mere fremtrædende placering. Fra forretningsudvalget blev svaret, at man arbejder med sagen.

 Henning Povlsen udtrykte en stor tak til Forretningsudvalget og især formanden Jørgen Bak for den meget store indsats, han yder.

 Til slut takkede Jørgen Bak deltagerne for fremmødet og Niels Kjølhede for god ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 22.00

 

 

 

 

 

 

 

Som dirigent

 

Niels Kjølhede, den          .marts 2017

 

 

 

Beder, den 14. marts 2017

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

11.02 | 16:55

høj barnestol m bord fra ikea.

kontant 75 kr.

...
31.12 | 14:38

Hvor finder jeg, på hjemmesiden, hvor jeg kan komme ind og betale kontingent til fitness?

...
05.10 | 09:28

Hej Erik! Fællesbladet har sin egen hjemmeside. www.faellesbladet.dk
Ekstra blade ligger på Biblioteket, Egelund, Sognegårdene, Eskegården, Brugserne.

...
29.09 | 13:53

Bladet desværre ikke modtaget i september, er der et sted, hvor det kan hentes?

...
Du kan lide denne side