Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen 2019

Dagsordner og referater fra Fællesrådets møder

Fællesrådet afholder generalforsamling for medlemmerne i marts måned og et orienteringsmøde - halvårsmødet - omkring 1. oktober. Fællesrådets forretningsudvalg mødes cirka en gang om måneden. Møderne afholdes på Malling Aktivitetshus " tidligere Malling Plejehjem" kl 19.30

Referat af generalforsamling i Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup onsdag den 6. marts 2019 kl. 19.30 på Malling Kro

Dagsorden:

 1.   Valg af dirigent

 2.   Valg af referent

 3.   Godkendelse af nye medlemmer

 4.   Beretning om forretningsudvalgets virke i den forløbne periode

 5.   Forelæggelse af regnskab til godkendelse

 6.   Indkomne forslag

 7.   Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

 8.   Valg af:

  1.   Formand - lige år: Jørgen F. Bak (ikke på valg)

  2.   Kasserer - ulige år: Børge Terkelsen (modtager genvalg)

  3.   Forretningsudvalgets øvrige medlemmer - tre på ulige år, tre på lige år
   - Mikkel Maltesen (modtager ikke genvalg)

 • Helle Nielsen (modtager genvalg)

 • Morten Sejersen (modtager genvalg)

 • Per Bach (ikke på valg)

 • Hans Hansen (ikke på valg)            

 • Bernhard Nørgaard (ikke på valg)

  1. 2 revisorer - hvert andet år skiftevis samt en revisorsuppleant hvert år
   - Henning Povlsen (ikke på valg)
   - Ingrid Jespersen (modtager genvalg)
   - Bent Oxvig (suppleant)

 1.   Eventuelt

 

 

Velkomst:

Formanden for Fællesrådets Forretningsudvalg Jørgen F. Bak bød velkommen til årets generalforsamling.

 

 

Deltagere:

I alt 38 personer (inkl. 7 medlemmer af Forretningsudvalget) repræsenterende 24 medlemmer af Fællesrådet.

 

Ad 1:

Niels Kølhede blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet (skal ske med mindst 14 dages varsel).

 

Ad 2:

Børge Terkelsen blev valgt som referent.

 

Ad 3:

Der forelå anmodning om medlemskab fra:

 • Beder-Malling Vinterbadeklub

 • Malling Bio

 • Beder-Malling Bridgeklub

 • Rent drikkevand i Beder Malling

 • Malling Dampmølle.

Alle fem blev godkendt som nye medlemmer og budt velkommen i Fællesrådet.

 

Ad 4:

Beretningen vil ved denne generalforsamling blive aflagt i fire dele ved:

 • Formanden
 • Grøn gruppe
 • Trafikgruppen
 • Egelund Borgercenter.

 

I sin del af beretningen kom formanden (i stikordsform) ind på:

Lokale aktiviteter

 • 8. marts: Generalforsamling
 • 22. april: Affaldsindsamling
 • 5. juni: Grundlovsmøde 
 • 4. oktober: Halvårsmøde
 • 24. oktober: Borgermøde om Bering-Beder vejen
 • 5. marts: Borgermøde om Bering-Beder vejen

Løbende aktiviteter

 • Grøn Gruppe
 • Trafikgruppe
 • Egelund BorgerCenter
 • Fællesbladet
 • Hjemmeside

 

Møder med politikere og embedsmænd

 • 30. august: møde om Bering-Beder vejen
 • 9. oktober: Møde med Teknik og Miljø
 • 10. oktober: møde om Malling Plejehjem
 • 24. januar: møde om Bering-Beder vejen
 • 24. januar: møde om ældre- og plejeboliger
 • 27. februar: Harmonisering af veje
 • 4. marts: Fællesrådsseminar

 

Vi har arvet

 • Malling Borgerforening 1897-2001
 • Fællesrådet modtager ca. 50.000 kr.
 • Indkaldelse ansøgninger – frist 31. dec. 2018
 • 15 forslag fra 11 personer til anvendelsen af arven
 1. Byfest
 2. Byskilte ved indkørslerne til Malling
 3. Donation til Café Klubånd
 4. Forskønnelse af Bredgade
 5. Fugletårn/udsigtstårn ved Egelundsøen
 6. Gratis biografbillet til alle i Beder-Malling
 7. Infotavle ved mindesten
 8. Istandsættelse af Malling Bio
 9. LEDskilt ved indkørslen til Malling
 10. Ny legeplads i Malling
 11. Opslagstavle i Beder
 12. Renovering af flagallé i Malling
 13. Renovering af legeplads ved Nyløkkevej
 14. Støtte til Malling Bio
 15. Tårnur til Malling Kirke

 

Valg af projekt for ”Arven”

         1. Et fugletårn/udsigtstårn ved Egelundsøen.

 1. Der er mange, der går tur ved denne sø, så vi forudser at dette tårn vil blive velbesøgt. Samtidig vil etableringen af tårnet passe med det beløb, der er til rådighed.

 2. Forslag fra Egelund BorgerCenter.

 3.  

   

   

  Aktiviteter i 2019

 • 6. marts: Generalforsamling
 • 31. marts: Affaldsindsamling
 • 5. juni: Grundlovsmøde
 • Borgermøde om Bering-Beder vejen
 • Halvårsmøde til efteråret

Denne del af beretningen gav anledning til nogle kommentarer og spørgsmål:

 • Der blev fra et par sider i salen anført, at fuglene var forsvundet fra Egelundsøen, og det blev antydet, at dette kunne skyldes forurening. Det bemærkedes, at søen er et teknisk anlæg til overfladevand. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om der på dette grundlag var det rigtige projekt at støtte eller et andet burde tilgodeses samt om ikke der burde ske en nøjere undersøgelse af, om der er forurening. Formanden svarede, at Forretningsudvalget ikke havde noget kendskab til en forurening og at EgelundBorgerCenter får pengene under forudsætning af, at der kan opnås tilladelse til etablering af tårnet. Her kan så logisk tilføjes, at der undersøges, om der er noget om forureningspåstanden. Her skal spørges Aarhus Kommunes Teknik & Miljø, der har ansvaret for søen.

Dirigenten konkluderede på punktet med at konstatere, at det er Forretningsudvalget, der har ansvaret for udpegning af det projekt, der skal have støtte, og derfor naturligvis også har ansvaret for opfølgning, herunder også hvilke konsekvenser de nye oplysninger om en mulig forurening kan have for tårnprojektet.

 • Der blev fra salen spurgt til Fællerådets holdning til den igangværende vejharmonisering. Formanden svarede, at Fællesrådet ser den igangværende proces, der baseres på en byrådsbeslutning fra 2017, som en meget kompliceret sag, der involverer mange mennesker og områder og giver anledning til stærke følelser. Fællesrådet har deltaget i mange møder og fulgt sagen tæt og der konstateret et lidt vanskeligt samarbejde med de kontaktpersoner/sagsbehandler, vi har mødt. Efter information om et dårligt info-møde ved Agernvej/Agernvænget (dette blev bekræftet af en deltager fra området) har Fællesrådet formået at få en deltager fra Forretningsudvalget med til de info-møder, der fremover afholdes. Umiddelbart tegner det til, at vi kan få bedre muligheder for at gøre embedsværket opmærksom på de problemstillinger vi møder. Fællesrådet følger udviklingen med den største opmærksomhed.

På et spørgsmål fra salen om, om det vil være et pressionsmiddel, om alle der skal overtage veje blot ”satte sig og gjorde ingenting”, svarede formanden, at dette ikke er en gangbar vej, idet kommunen som vejmyndighed – når vejen når en dårlig tilstand, så kan træffe beslutning om vejistandsættelse på grundejernes regning. Dette er en meget dyr løsning.

 

 

I sin del af beretningen fra Grøn Gruppe kom Jørgen Fjord (i kort form) ind på:

 

 1. Det har været et lidt mere stille år, hvor vi har arbejdet videre med eller færdiggjort et par projekter. Og så er vi netop gået i gang med et nyt projekt. Desuden har Fællesrådet haft møder omkring den nye Bering-Beder vej.

   

  Bålhytte

 2. Det første projekt er bålhytte ved den tidligere børnehave på Byvej i Beder. Vi har fået lovning på, at den kan flyttes til en placering i den nye skov ved Bymosen sydøst for Hovedgrøften. Det er ikke sket endnu, men når der skal arbejdes på ny anvendelse af børnehavegrunden er det planen, at det sker. Vi holder øje.

   

  Krohaven

 3. Det andet projekt er Krohaven i Beder. Der er nu ryddet op. Træer og buskads er fældet, og de bestående træer er klassificeret, og Aarhus Kommune holder øje med tilstanden. Der er lagt lidt flis på en rundtur og der er placeret 3 bord-bænkesæt. Nu mangler vi blot, at brugerne tager det i deres besiddelse til en kop kaffe og en mad, eller at skolerne og børnehaverne bruger den som lokalt udflugtsmål. Der er lavet en lille video fra stedet omhandlende, hvordan samarbejdet mellem kommune og borgere kan fungere. Se Aarhus kommunes hjemmeside.

   

  Nyt kortmateriale

 4. Det nye projekt som Fællesrådet har bevilget en sum penge til - tusind tak for det - er så småt i gang. Vi har holdt første møde og har besluttet at samarbejde med Aarhus Kommune og Mårslet stigruppe om at designe nyt kortmateriale. I morgen - den 7. marts - har vi et fælles møde for parterne, hvor vi vil forsøge at afgrænse opgaven og se, hvor vi har fælles interesser og kan hjælpe hinanden, så det nye kortmateriale bliver sammenhængende. Vi forventer os meget af samarbejdet.

   

  Stier ved Beder Bering vejen

 5. Og endelig projekter omkring stier i forbindelse med den nye vej. Vi har erfaret, at Fællesrådet har deltaget i møde desangående. Som stigruppe har vi ikke været involveret, så måske kan Kristian eller en anden sige noget om det. Vi er dog nysgerrige på, hvordan trafiksikringen af vejen mellem Beder og Malling tænkes. Den benyttes i høj grad som en del af supercykelstien til Aarhus. Vi forventer større og mere kompliceret trafikmængde på vejen. Og vi ved, at cyklisterne på længere ture benytter vejen og ikke Egelundstien.

 6.  

 7. Til sidst vil jeg opfordre forsamlingen til at komme med ideer til projekter, som vi på sigt kan arbejde med.

   

  Denne del af beretningen gav anledning til en enkelt kommentar:

  Fra salen blev spurgt til sten fra Malling til Solbjerg, og om der kommer asfaltbelægning på den? Jørgen Fjord svarede, at det vist oprindeligt var planen, at stien skulle have stenmelsbelægning, men at det vist nu bliver en asfaltbelægning. Jørgen Fjord gjorde i den forbindelse opmærksom på, at Grøn Gruppe primært tager sig af naturstierne, og at Trafikgruppen tager sig af de andre stier (til færdselsformål).

   

   

  I sin del af beretningen fra Trafikgruppen kom Bernhard Nørgaard ind på:

  Beder Bering vejen

  Ved Tofteparken; vejen rykkes, så der bliver plads til støjafskærmning. Ved Oddervej bliver der et lyskryds for at sikre udkørsel fra Beder Bering vejen og undgå blokering fra trafikken på Oddervej.  Nymarksvej bliver kort før Mårslet lukket for gennemkørsel for biler. Der kommer en cykel/gangbro over Beder Bering vejen og sikring af krydsning af Bredgade ved Egelund/Nymarksvej.

  Cykelsti mellem Beder og Malling

   Vedr. Cykelstien mellem Beder og Malling har vi fået følgende svar fra kommunens mobilitetsafdeling:

   I udmøntningsplan for cykelhandlingsplan 2017, er et projekt der med et projekt ”Cykelstier på Bredgade mellem Beder og Malling samt hastighedsdæmpning”. Strækningen er i Cykelhandlingsplanen udpeget som en primær trafikrute. Der er ingen cykelfaciliteter på strækningen som forbinder de to byer. Med projektet etableres bl.a. hastighedsdæmpende foranstaltninger i byområderne gennem Beder og Malling, mens der på den åbne strækning mellem byerne etableres en 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti. Der er sat 4.350.000 kr. af til den i 2020/2021.

  Bredgade/Malling Syd

  Ved et møde i Malling kort før jul taltes om, at der skal sikres, at der bliver en naturlig sammenhæng med projektet midt på Bredgade samt fremtidige cykelfaciliteter på den sydlige del af Bredgade i Malling. Dette ønske er videregivet til Kommunens Mobilitetsafdeling. Der kan komme yderligere info senere.

  Cyklesti fra rundkørslen til Ajstrup Strand

  Mht. forbedring af forholdene for cyklister til Ajstrup Strand arbejder vi videre med muligheden for en 2-1 vej, Men før vi kan træffe endelig beslutning om dette, er vi nødt til at afvente, at Aarhus Kommune i løbet af foråret 2019 får evalueret de 2-1 veje, der er anlagt. Man vil derved sikre at disse bliver anlagt på de rigtige strækninger og på den bedst mulige måde. Mere info kommer senere.

  Cykelsti under banen ved Bækvej

  Melding er her, at man forventer at få den godkendt til sommerferien. (Lidt ligesom man sagde for et år siden).

  Denne del af beretningen gav anledning til nogle kommentarer og spørgsmål:

 • Til et spørgsmål om, hvornår den nævnte evaluering finder sted var svaret, at det forventes at ske i 2019.
 • Der var et spørgsmål om, hvordan Beder Bering vejen skal krydse banen? Svaret var, at vejen vil blive ført under banen.
 • Der var et spørgsmål fra salen om, hvorfor Beder Bering Vejen kommer så tæt på Tofteparken? Her var svaret, at begrundelsen er, at det her terrænmæssigt er mest hensigtsmæssigt at krydse banen.
 • Der var fra salen kommentarer gående på, at der som alternativ til et lyskryds ved Beder Bering vejens krydsning med Oddervej kunne bruge ”hængsler” som det der kendes fra Damgårdsalle.
 • Der var også fra salen en kommentar, der fandt at stiafslutningen i Fløjstrup (Beder Fløjstrup stien) var uhensigtsmæssig med ikke gode oversigtsforhold og krydsning af vejen for trafikanter der skal mod Ajstrup.
 • Fra salen blev foreslået, at der i krydset Oddervej/Damgårdsalle etableres en højresvingsbane, når man kommer fra Malling-siden.

 

I sin del af beretningen fra EBC kom Per Bach (i stikordsform) ind på:

 • Ideen om EBC har efterhånden været flere år under vejs.

 • Grundtanken har været at skabe et fælles mødested med bibliotek for Beder og Malling, sådan lidt som DOKK1

 • Der er i arbejdet besøgt og set på rigtig mange biblioteker

 • Procespenge er konverteret til byggepenge, således at der er bevilget 4 mio. kr. til bibliotek og BMI

 • Der er kommet ny kontakt/sagsbehandler. Dette har givet langsommere sagsbehandling og forsinket projektet

 • Der er søgt og søges fonde. Salling Fonden har givet afslag

 • Beder Bibliotek skønnes at være et at de dårligst tilgængelige i kommunen.

 • Der er planlagt møde den 18. marts 2019 med ny chef i biblioteksvæsenet.

 

Ad 5:

Børge Terkelsen fremlagde regnskabet for Fællesrådet og Thomas Rasmussen for Fællesbladet.

Begge regnskaber blev godkendt.

Der fremkom fra salen et par forslag til opstilling af Fællerådets regnskab. Bl.a. blev foreslået, at de tilhørende budgetter også vises i regnskabsopstillingen.

 

Ad 6:

Der er ikke indkommet forslag.

 

 

Ad 7:

Børge Terkelsen fremlagde budgettet for 2019.

Her blev nævnt, at der i budgettet var forudset uændret kontingent, 450 kr. pr. år samt uændret tilskud fra Aarhus Kommune. Der er endvidere i budgettet anført nogle beløb, der skyldes tilsagn om støtte, der endnu ikke er udbetalt. Derved fremkommer et kalkulatorisk underskud for 2019.

Budgettet blev godkendt.

 

Ad 8:

Der var genvalg til Børge Terkelsen som kasserer, Helle Nielsen og Morten Sejersen som forretningsudvalgsmedlemmer, Ingrid Jespersen som revisor og Bent Oxvig som revisorsuppleant. Der var ikke nogen kandidater til den ledige post som medlem af Forretningsudvalget. Formanden Jørgen Friis Bak opfordrede interesserede til at kontakte Fællesrådet ved Borger Bazaren den 30. marts 2019 i Egelund.

 

Ad 9:

Formanden Jørgen Friis Bak gjorde opmærksom på, at der mangler et par ”tovholdere” til ”Hold Rent Dagen” Opfordrede interesserede til tage kontakt.

 

Kassereren gjorde opmærksom på, at der endnu udestår kontingentbetaling fra 24 medlemmer, heraf også nogle repræsenteret ved generalforsamlingen. Der udsendes rykkere i uge 11.

 

Dirigenten Niels Kjølhede kunne hermed afslutte generalforsamlingen og gav ordet til formanden, der overrakte en vingave til dirigenten med tak for god ledelse af generalforsamlingen.

                                  

Til slut takkede Jørgen Bak deltagerne for fremmødet.

 

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21.45.

Som dirigent

Niels Kjølhede, den              marts 2019

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

18.09 | 09:43

Tak for dit forslag, som Forretningsudvalget behandlede ved møde aftes den 17. september. Vi kontakter Aarhus Kommune. Har du forslag til placering?

...
02.09 | 17:50

Kan man få Aarhus kommune til at opstille nogle bænke forskellige steder i Beder til de gangbesværede gamle. Det koster da ikke meget pr bænk (1000 kr ?)

...
23.08 | 00:23

Hvad sker der med trafikken på Beder Kirkesti. Der var sat bum op som er fjernet igen? Stadig en del trafik trods skilte!!

...
06.03 | 11:48

Vi spørger efter en løsning ang bænk på møde med AaRhus Kommune
Stigruppen

...
Du kan lide denne side