Trafikgruppen Mødereferater 2022/2023

Mødereferater fra Trafikgruppen 

Trafikgruppens møde 21. november 2022 kl. 19.30-21.00

Tilstede er: Daniel Pedersson (DP) fra Fællesrådet, 1 repræsentant for Krydsfelt Norsminde/Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening samt 2 repræsentanter for Trafikgruppen Mariendal Havbakker. Fremmødet var desværre meget lavt, hvor flere tilmeldte ikke dukkede op.


1.Tema: Opsamling på borgermødets emner vedrørende trafik, prioritering og videre forløb
På borgermødet var der et stort fremmøde af deltagere, men pga sygdom opstod der et akut mandefald fra Fællesrådets side. Dette betød, at bordene med bl.a. trafik ikke havde ordstyrer eller referent tilstede. Følgende pointer er noteret fra borgermødet:

Bløde trafikanter
⦁Flere cykelstier ønskes til at binde området mere sammen, herunder på Ajstrup Strandvej, Elmosevej og Kirkebakken gennem Beder.
⦁Der er behov for at få prioriteret cykelstien til Ajstrup Strand
⦁Der er behov for at få prioriteret cykelstien mellem Beder og Malling
⦁Der skal etableres flere cykelsti inde i både Beder og Malling
⦁Sikre skoleveje er et problem. I Beder og Malling er der behov for at sikre skolevejene, særligt i Malling er der mange forældre, som kører børnene.
⦁Sænkning af hastighed på villaveje og bygader

Kollektiv trafik
⦁Park and Ride anlæg kunne etableres langs Oddervej, eksempelvis ind mod Højbjerg, ved letbanens stop i Beder, eller ved krydsningen mellem Giber Ringvej og Oddervej/Beder Landevej
⦁Behov for både at have godt kollektivt netværk af busser og letbane til Aarhus

Grøn bilisme
⦁Mulighed for samkørsel via faste opsamlingssteder og tilmelding via app
⦁Lokale elbiler til leje i Beder og Malling
⦁Etablering af mulighed for samkørsel og delebiler i Fulden
⦁Delebiler i Ajstrup, hvor der lige nu er mangelfuld infrastruktur


Til mødet i Trafikgruppen var der forberedt følgende emner, for at udbygge de indkomne input fra borgermødet:
⦁Kollektiv trafik om 5-10 år?
⦁Bæredygtige løsninger på trafikområdet
⦁Fremtidens behov for bløde trafikanter
⦁Tilgængelighed og fremkommelighed på vej og stinet
Som følge af det lave fremmøde blev emnerne ikke drøftet. I stedet vil disse indgå som del af kommende temaer på trafikgruppens møder.


2.Orientering og drøftelse af byrådets prioritering af midler til cykelstier
⦁På Teknisk Udvalgs møde den 31. oktober 2022, blev prioritering af midlet til cykelstiprojekter drøftet og afsluttet. Konklusionen fra mødet er dog ikke gjort offentlig endnu. Punktet blev derfor udskudt til næste møde i trafikgruppen.


3.Input på andre sager fra arbejdsgruppens deltagere
⦁Gruppen diskuterede udfordringerne med adgang til Fløjstrup og Mariendal Strands områder. Emnet har tidligere været forbi Grøn Gruppe og vil, for vejforbindelsernes vedkommende, atter indgå i drøftelser på trafikgruppens område. Der blev drøftet muligheden for at lukke Ørnevænget nord for Mariendal Strand og i stedet åbne op til Fløjstrup Strand via Poppelvænget. Det blev også drøftet at omlægge trafikken i Fløjstrup, ved at ændre vejnettet og aflaste krydset Elmosevej/Bispelundvej. Dette vil blive drøftet med MTM og de lokale beboere, før et konkret ønske fremsættes.
⦁Gruppen diskuterede behovet for en bedre trafikafvikling til Vilhelmsborg. I dag er trafikken meget presset, med smalle vejforhold, ingen plads til bløde trafikanter og svære udkørselsforhold til Oddervej. Det blev drøftet, om der skulle være en ekstra vejbane og muligheden for en rundkørsel ved Damgårds Allé. Området ligger under Mårslet Fællesråd og de givne input vil blive taget med til tværgående møder med disse.


4.Eventuelt
⦁Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening har arbejdet med forbindelser og adgang til rekreative arealer i deres lokalområder. Materialer på dette vil blive sendt til Fællesrådet, for senere dialog og inddragelse.


Mødereferat - Trafikgruppen, 15. august 2022 kl. 19.30-21.00
Tilstede er: Daniel Pedersson (DP) fra Fællesrådet. Pga det store fremmøde blev der ikke udført en præsentationsrunde hos deltagerne. 

1.  Tema: Hastigheder og trafikdæmpende foranstaltninger
DP præsenterede en visuel oversigt af de konkrete forslag borgere allerede er kommet med til Fællesrådet. Herefter kom gruppen med yderligere input og diskuterede både eksisterende og nye forslag til hastigheder og trafikdæmpning.  

-       Krydsfelt Norsminde havde udarbejdet en vision for Ajstrup Strandvej og Norsmindevej. Visionen indeholdt bl.a hastighedsnedsættelser på de to strækninger samt pudebump. Der blev også ønsket opgradering af kryds ved Ørnevænget og Engbovej ift. udsyn for bilister. Endeligt blev ønsket om at lægge udfordringer med trafik ved Ørnevænget i Trafikgruppen. Dette vil blive drøftet med grøn gruppe og fulgt op på. Seneste måling på Ajstrup Strandvej var i 2021 og viste gns. hastighed på 57 km/t i 80-zone og 2500 biler i døgnet. Målingen blev dog foretaget uden for højsæson. Ved Norsmindevej er seneste måling fra 2021 i Norsminde by, hvor gns. hastighed var 49 km/t og 2000 biler i døgnet. Den samlede vision indeholdt et oversigtskort, som kan sendes ved anmodning til DP eller Krydsfelt Norsminde. 

-       Tværgade har haft en trafiktælling, som viste hastigheden ikke overskrides nok til at udløse krav om hastighedsdæmpende tiltag. Der er dog ønske om at få øget trygheden i form af bump, chikaner e.l. Vejen har to børnehaver. Sidst tjekket i 2021 med trafiktal på 700 i døgnet og en gns. hastighed på 36 km/t

-       Nyløkkevej oplever problemer med standsning og parkering nær udkørslen til Fløjstrupvej. Ønske om et standsningsforbud nær udkørslen samt bump for at nedsætte hastigheden på vejen. Nyløkkevej er p.t. ved at blive omdannet fra offentlig vej til privat fællesvej. Det vil blive afklaret med kommunen, om de foreslåede ønsker derfor skal løftes af grundejerforening/vejlaug. 

-       Fløjstrupvej ønskes trafikdæmpet inden for Malling byzone, af hensyn til bløde trafikanter og skolebørn. Sidste hastighedsmåling var i 2020 og viste gns. hastighed på 44 km/t. Sidste trafiktælling er fra 2016 med trafiktal på 2400 biler i døgnet. 

-       Bredgade ønskes trafikdæmpet med flere pudebump nord og syd for den renoverede bymidte. Oprindeligt var der tale om hævede krydsflader, men disse blev droppet af hensyn til busdriften. Strækningen oplever dog stadig ræsende biler i ydertimerne og hurtig kørsel syd for bymidten. Der bedes også om ny hastighedsmåling. Sidste måling var i 2015. Som følge af Giber Ringvej bliver der ikke udført nye målinger før det nye trafikmønster har stabiliseret sig. Følges op på med forvaltningen i 2024. 

-       Afslutninger for cykelsti på Bredgade nord for bymidten er farlige for cyklister. der sker brat stop for både nord og sydlig trafik, hvor cyklister tvinges ud mellem bilerne, som ikke er opmærksomme på dette skift. Allerede været flere tilfælde tæt på at være en ulykke. Mod nord afventer cykelstien en afklaring om fortsættelse til Beder, mod syd er stien afsluttet. Det er rejst for forvaltningen og undersøges p.t. for den sydlige afslutning. 

-       Ved udkørslen fra Veilgårdsparken til Bredgade er der en chikane for bløde trafikanter, til krydsning af Bredgade. Der opleves dog en høj hastighed forbi chikanerne og det kan være utrygt at skulle over. Forventes at blive værre efter åbning af Giber Ringvej. Ønske om pudebump eller fodgængerovergang. 

-       Forholdene er ikke gode for de bløde trafikanter til og fra BMI. Der er kun græsrabat for gående og kørsel på vejen for cyklister. Området ønskes generelt forbedret for de bløde trafikanter. Fortov fra Malling ud til BMI. Cykelsti afventer politisk behandling, men ønskes også. Sikker krydsning for trafikanter fra skoven mod vest og busstoppet. Kunne være chikane, lyskryds eller anden løsning. Hastighedsnedsættelse til 60 km/t, gerne 50. 

-       Ved udkørslen til Oddervej fra Holmskovvej er der tilladt 80 km/t på Oddervej. Ved stort set alle andre større tilkoblinger på Oddervej er der en 60 km/t zone omkring udkørslerne. Ønske om at få dette etableret, for lettere trafikafvikling. 

-       Ønske om trafikdæmpning på Starupvej inden for byzonen. Dette er muligvis en del af kommende lokalplan 1015 for Efterskolen m.m. og vil blive fulgt op på med forvaltningen. 

-       I forbindelse med den kommende udvikling af Malling midtby, herunder Kornbyen og Dampmølleværket, ønskes der et fokus på de bløde trafikanter. Det gælder bl.a. cykelforbindelser, fortov og sikker krydsning af Holmskovvej. Lokalplan X143 og X056 er stadig under afklaring, men vil komme til at håndtere de trafikale forhold. Lokalplan 1174 omhandler også Holmskovvej og vil blive sendt til byrådet i løbet af efteråret. Fællesrådet følger op løbende. 

-       Forslag om at oprette et letbanestop i Serinedalen, for at servicere de mange nye beboere i den sydlige del af Malling. 

-       Generelt ønske om at få sikre skoleveje opdateret og prioriteret. Forvaltning har oplyst, at der snarligt skulle være en opdatering på vej til behandling. 

-       Generelt ønske om at få Beder og Malling omdannet til 40 km/t zone inden for byskiltene. 

Det blev understreget, at alle input vil blive noteret og taget med i det videre arbejde, herunder borgermødet i oktober og løbende drøftelser med borgere og forvaltning. Det er dog i sidste ende kommunen og byrådet, der afvejer alle hensyn og tager beslutningerne, så alle ønsker kan ikke loves gennemført. Alle ønsker noteres i en intern grafisk oversigt for trafikgruppen og kan rekvireres ved anmodning til DP. 

 2.  Drøftelse af den halvårlige orientering vedr. mobilitetsudfordringer i BMA
Fællesrådet modtager to orienteringer årligt omhandlende kommunens planlagte projekter i lokalområdet. DP præsenterede de aktuelle projekter samt deres status, Fællesrådets input og den videre proces fra Teknik og Miljø. Undervejs drøftede gruppen de enkelte punkter og gav stilte spørgsmål til projekterne.  

-       Kun ét projekt er sat i bero i området, som følge af prisstigninger. 2-1 vej på elmosevej inden for byzonen. Efter mødet med forvaltning blev det dog informeret, at projektet er sat i gang igen, til udførelse sidst i 2022. 

-       Flere cykelstier er med på listen, men ikke alle er finansieret endnu. Cykelsti til Ajstrup Strand og mellem Beder og Malling afventer økonomisk prioritering. Det resterende cykelsti på Bredgade, fra Stationspladsen ned til Banevolden, forventes etableret i 2023-24 

-       Enkelte fortovsprojekter er også med på listen. Fortov på vestsiden af Beder Landevej, fra nr. 22 til Vilhelmsborgvænget, forventes etableret i 2023. Fortov fra Tofteparken til Beder Landevej 78 og på Nyvej i Malling afventer en økonomisk prioritering. 

-       Kun ét projekt vedrørende hastighedsdæmpning var på listen. Fartdæmpning på Kystvejen gennem Norsminde afventer økonomisk prioritering. 

-       Kun ét projekt vedrørende trafikafvikling var på listen. Udkørslen på Krekærlundsvej til Bredgade er meget belastet i morgentimerne, som følge af den voldsomme udbyggelse af området i Malling Syd. Der er et arbejde i gang med at finde en løsning, men intet er fastlagt endnu. Tilslutning af området til Synnedrupvej er med i overvejelserne. 

-       Forvaltningen har oplyst, at den planlagte sti fra Malling Syd til Malling midtby, via tunnel under letbanen, er sat i bero. Dette skyldes lokalplanen er sat på pause. Fællesrådet arbejder på en kommentar fra projektansvarlige.  

-       Fællesrådet har modtaget flere ønsker på særligt hastighedsreduktioner og trafikdæmpende tiltag. Forvaltningen oplyste, at Aarhus Kommune er med i forsøget om 40 km/t i byzoner og der er en forventning om, at både Beder og Malling inden for en årrække vil blive en del af dette. Taget med på listen. 

-       Bump på Byagervej afvises for nu, da strækningen er blevet udpeget som en del af et nyt forsøg med 40 km/t strækninger. Forsøget vil arbejde med andre tiltag for at holde farten nede, hvor bump ikke indgår. 

-       Kirkebakken er en optimal strækning for at få flere chikaner, bump og hævede overgange for bløde trafikanter. Taget med på listen. 

-       Der blev drøftet en rundkørsel til at koble Holmskovvej, Oddervej og Tisetvej bedre, da en stor del af den trafikale udfordring på strækningen skyldes venstresving mod syd og særligt til Tisetvej. Forvaltningen noterer ønsket, men vil afvente, hvordan Giber Ringvej påvirker trafikmønstret i Malling. 

-       Lukning af Ørnevænget blev nævnt, men MTM afventer en dybere beskrivelse af forslaget fra de involverede borgere, før der foretages yderligere. 

De konkrete projekter er indarbejdet i en grafisk oversigt, som kan rekvireres ved anmodning til DP. 

3.    Åben drøftelse om andre problemstillinger
-       Der blev spurgt ind til status for cykelstien mellem Beder og Malling. DP oplyste, at der ikke er sket noget nyt siden sidste møde i Trafikgruppen. Der afventes en politisk prioritering af midler i afsatte puljer, som forventes at blive afgjort i løbet af efteråret. Det vil formentlig være muligt at give en bedre orientering om cykelstier i området på næste gruppemøde i november. 

4.    Eventuelt
-       Der blev spurgt ind til, hvordan Fællesrådet kvalificerer udtalelser og sikrer mandat bag de anbefalinger, som gives videre til forvaltningen ved møder og høringer. DP forklarede, at det på trafikområdet gøres ved at afholde møder med borgergrupper og interesserede beboere, gennem de løbende drøftelser i Trafikgruppen, ved at skabe fokus i pressen og gennem afholdelse af borgermøder. DP bemærker dog, at der er områder, hvor Fællesrådene generelt halter efter med at skaffe mandat bag sine udtalelser og det også er tilfældet lokalt. Det er en balancegang at skabe fremdrift i Fællesrådets arbejde og samtidig sikre den demokratiske forankring, så der ikke opstår en kløft mellem Fællesrådet og lokalsamfundet. DP er meget opmærksom på problemstillingen og understregede, at Fællesrådenes rolle grundlæggende er at indsamle, kvalificere og løfte lokalområdets ønsker ind i forvaltningen. 

-       Flere deltagere understregede, at deres deltagelse skyldtes et opslag på Facebook fra en beboer i området. Der blev efterspurgt mere synlighed på sociale medier, eksempelvis ved opslag eller begivenheder på BMAs side. DP oplyste, at der er en igangværende drøftelse om kommunikationen fra Fællesrådet, herunder en opdatering af hjemmeside og brug af sociale medier. Enighed om, at der skal annonceres mere omkring gruppens møder. 

 Mødereferat Trafikgruppen, 9. maj 2022 kl. 19.30-21.30

Tilstede er: Daniel Pedersson, Steen Bording Andersen og Jørgen Friis Bak fra
Fællesrådet; Krydsfelt Norsminde/Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening;
Trafikgruppen Mariendal Havbakker; Beder Malling 2030; samt en privat borger.
Referat: Daniel Pedersson (DP)

1. Velkomst og præsentation af ny struktur

DP præsenterede den nye struktur for møderne fremadrettet. Møderne vil fortsætte
hvert kvartal, men der vil blive et overordnet tema til drøftelse på hvert møde.
Dagsorden og tema vil blive lagt på hjemmesiden før hvert møde. Der vil også blive
taget referater og lagt op på hjemmesiden. Det blev understreget, at der er tale om en arbejdsgruppe, hvis formål er at arbejde med problemstillinger i lokalsamfundet, identificere konkrete udfordringer og ud fra dem komme med konstruktive løsningsforslag fællesrådet kan arbejde videre med.

2. Tema: Cykelstier i området
På mødet blev der særligt drøftet to cykelforbindelser: Ajstrup Strandvej og Beder
Landevej. Herudover blev der kort drøftet andre strækninger, som deltagerne på
mødet ønsker taget op af fællesrådet.

Cykelsti til Ajstrup Strand
DP orienterede om status for projektet efter seneste møde med forvaltningen,
hvorefter konkrete fokuspunkter for strækningen blev præsenteret:

Fællesrådet anbefaler en dobbeltrettet cykelsti langs den nordlige side af Ajstrup Strandvej, helt ned til stranden.
- Cykelstien skal føres nord om rundkørslen, med vigepligt for cyklister.
- Krydset ved Ørnevænget skal gentænkes og indrettes med hensyn til den voksende trafik til strand, skov, ny skoleskov, m.m.
- Cykelstien vil afsluttes ned på P plads ved Ajstrup Strand.
- Prisen er ikke fastsat endnu, men forventes mindst at ende på 9 mio kr.
- Projektet vil blive forelagt politikerne til sommer.

Herefter var der drøftelse omkring den fremlagte status og mulige perspektiver for
senere videreførsel af ruten. Input til det videre arbejde fra deltagerne:

- Der er behov for at have mere fokus på national cykelrute 5, som gennemgår
Aarhus Kommune. I vores område er den stort set uden cykelsti og følger
skarpe knæk og farlige vejstrækninger. Skal prioriteres højere.
- Cykelstien kan fortsætte på strandarealet langs sommerhusene ved Ajstrup
Strand. Kræver en opdatering af grusstiens kvalitet og farbarhed, men stadig
grus for at passe med det rekreative område.
- En mulig cykelsti til Norsminde kan fortsætte langs strandkysten syd for
Ajstrup Strand og ned til p pladsen nord for Norsminde. Stien skal ikke helt ud
på næsset, men heller ikke helt op til sommerhusene. Kombineres der med
gangsti kan det aflaste uønsket trafik på trampesti ved Strandbovej.
- Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening har arbejdet med overordnet
plan for stisystemer i området. Kontakte for dialog og videre arbejde.

Cykelsti på Beder Landevej
DP orienterede om møde med forvaltningen og de udfordringer projektet står med
økonomisk. Under mødet var der også drøftet fordele og ulemper ved forskellige løsninger, herunder alternative placeringer af cykelstien på strækningen, eller en øget udnyttelse af Egelundstien. Punkter fra mødet, der blev fremhævet:

- Beboere i Malling har langt flere formål at cykle mod Beder for, end beboere i Beder har den anden vej. Særligt BMI og cykelruten til Aarhus skaber trafik, men daginstitutioner og indkøb påvirker også trafikmængden.
- Beder Landevej servicerer en stor del af Malling, hvorimod Egelundstien servicerer en stor del af Beder. Det vurderes ikke, at en opgradering af stien vil rykke cykler mærkbart fra Beder Landevej.
- Egelundstien kan godt bruge en opgradering af wayfinding, så flere borgere
bliver bekendt med dens eksistens og linjeføring.
- Cykelsti på Beder Landevej kan kun ligge på østlig side. Det er ikke muligt at
placere en eller to baner på vestlig side, da Giber Ringvej får shunt til sving.
- Krydset ved Byagervej kan ikke bære en cykelsti i begge retninger på østlig
side, uden at skabe farlige trafiksituationer. Mulig løsning vil være en
forskydning af banerne, så cykelstien først gøres dobbeltrettet et stykke syd
for krydset.
- Cykelsti langs Giber Ringvej føres ud til Beder Landevej via Nymarken. Der
skal indtænkes en løsning for videre trafik.
- BMI er et kritisk knudepunkt for børn og unge i området. Behov for sikre
forhold både for cyklister og pendlere med bussen. Mulige løsninger kan være
chikaner eller færdselsovergange. Opgradering af forbindelse til Egelundstien
er udskudt på ubestemt tid.
- Forventet udgift for ruten er 16 mio kr, men kun afsat 4 mio til strækningen.
Der vil derfor være behov for politisk prioritering af nye midler, hvis ruten skal
kunne etableres. Alternativt arbejdes der med rute til BMI og tryghedstiltag.

Efter præsentation var der drøftelser i gruppen, hvor der kom mange synspunkter og
vinkler frem. Der blev udtrykt mange forskellige holdninger til forvaltningens tanker,
de generelle udfordringer på strækningen og mulige løsninger for cyklismen mellem
Beder og Malling. De mange input kan grupperes som følger:

- Det er afgørende der kommer en cykelsti hele vejen på Beder Landevej. Det
vil være alt for farligt at cykle på vejen, når Giber Ringvej åbner. En
opgradering af Egelundstien kan ikke fjerne behovet for en cykelsti på Beder
Landevej. Ikke godt nok blot at bruge de 4 mio på tryghedstiltag og en
dobbeltrettet cykelsti fra Malling til BMI. Fællesrådet skal presse på for, at der
politisk sikres midler til den lovede cykelsti.

- Det er at foretrække, at der kommer en cykelsti hele vejen på Beder
Landevej. En opgradering af Egelundstien kan ikke stå alene, men kan være
et muligt alternativ, indtil yderligere finansiering findes. Hvis der laves
dobbeltrettet cykelsti til BMI, skal resten af de 4 mio gå til at koble BMI og
Egelundstien bedre sammen og opgradere stien. Fællesrådet skal presse på
for, at der sikres midler til den lovede cykelsti, eller laves en alternativ
linjeføring via Egelundstien for de afsatte midler.

- Det er ikke nødvendigt at etablere en cykelsti på Beder Landevej. Der findes
allerede Egelundstien som alternativ. Egelundstien kan sagtens rykke
cykeltrafikken væk fra Beder Landevej, hvis den opgraderes og gøres mere
synlig for borgerne i Malling. de 4 mio skal bruges på at opgradere
Egelundstien, herunder bløde de skarpe sving op, ny sti til BMI, forbedret
krydsning ved Kirkebakken, m.m. Fællesrådet skal presse på for, at der
droppes en cykelsti på Beder Landevej og i stedet fokuseres på Egelundstien.

Andre strækninger
- Trafikgruppen Mariendal Havbakker ønsker der gøres noget ved Ørnevænget
som tilkørsel til strand og skov. I dag er Ørnevænget den eneste åbning syd
for Århus til Fløjstrup Skov og de tilhørende kystområder. Der ønskes en
bedre adgang til de rekreative arealer via åbning og forlængelse af andre veje
op mod skoven. DP foreslog også at rejse sagen i den grønne gruppe og vil
derudover følge sagen og have en løbende dialog for at løse udfordringerne.

- Ajstrup og Strand og Norsminde Grundejerforening har et ønske om en sti-forbindelse mellem Norsminde og Ajstrup. Der er arbejdet på sådan et projekt internt i foreningen. DP tager det med på listen over ønsker og vil sørge for at tage kontakt og indgå i dialog om dette ønske.

3. Åben drøftelse om andre problemstillinger
Gruppen Beder Malling 2030 havde en præsentation omkring deres tanker for udviklingen af Beder. Gruppen består af engagerede beboere i Beder, som ønsker en dialog omkring udviklingen af Beder og Malling. I den konkrete præsentation blev der drøftet de nuværende problemer, forventede udfordringer i fremtiden og mulige løsninger, der ønskes arbejdet videre med. Konkret blev Kirkebakken nævnt som en potentiel kile gennem byen, hvis ikke der gøres noget for at reducere hastigheden og øge trygheden for krydsende beboere og bløde trafikanter. Præsentationen handlede om både trafikale emner og byudvikling, som også kan indgå i byudviklingsgruppens kommende arbejde med et borgermøde.

4. Eventuelt
- JFB foreslog en fest, når Giber Ringvej står færdig og officielt åbnes. Dette
arbejdes der videre med, når en nærmere dato kendes.

 

 

 

 

 

Nyeste kommentarer

17.11 | 13:39

Se venligst på hjemmesiden under Trafikgruppen Dagsorden http://...

17.11 | 11:37

Er der en dagsorden til mødet i trafikgruppen på mandag?

15.06 | 15:11

Se Fællesbladet.dk eller i det trykte blad side 2

10.06 | 21:55

Hvornår er sidste indlevering til næste nr?