Trafikgruppen Mødereferater 2022

Mødereferat fra Trafikgruppen 9. maj

Trafikgruppen, 9. maj 2022 kl. 19.30-21.30

Tilstede er: Daniel Pedersson, Steen Bording Andersen og Jørgen Friis Bak fra
Fællesrådet; Krydsfelt Norsminde/Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening;
Trafikgruppen Mariendal Havbakker; Beder Malling 2030; samt en privat borger.
Referat: Daniel Pedersson (DP)

1. Velkomst og præsentation af ny struktur

DP præsenterede den nye struktur for møderne fremadrettet. Møderne vil fortsætte
hvert kvartal, men der vil blive et overordnet tema til drøftelse på hvert møde.
Dagsorden og tema vil blive lagt på hjemmesiden før hvert møde. Der vil også blive
taget referater og lagt op på hjemmesiden. Det blev understreget, at der er tale om en arbejdsgruppe, hvis formål er at arbejde med problemstillinger i lokalsamfundet, identificere konkrete udfordringer og ud fra dem komme med konstruktive løsningsforslag fællesrådet kan arbejde videre med.

2. Tema: Cykelstier i området
På mødet blev der særligt drøftet to cykelforbindelser: Ajstrup Strandvej og Beder
Landevej. Herudover blev der kort drøftet andre strækninger, som deltagerne på
mødet ønsker taget op af fællesrådet.

Cykelsti til Ajstrup Strand
DP orienterede om status for projektet efter seneste møde med forvaltningen,
hvorefter konkrete fokuspunkter for strækningen blev præsenteret:

Fællesrådet anbefaler en dobbeltrettet cykelsti langs den nordlige side af Ajstrup Strandvej, helt ned til stranden.
- Cykelstien skal føres nord om rundkørslen, med vigepligt for cyklister.
- Krydset ved Ørnevænget skal gentænkes og indrettes med hensyn til den voksende trafik til strand, skov, ny skoleskov, m.m.
- Cykelstien vil afsluttes ned på P plads ved Ajstrup Strand.
- Prisen er ikke fastsat endnu, men forventes mindst at ende på 9 mio kr.
- Projektet vil blive forelagt politikerne til sommer.

Herefter var der drøftelse omkring den fremlagte status og mulige perspektiver for
senere videreførsel af ruten. Input til det videre arbejde fra deltagerne:

- Der er behov for at have mere fokus på national cykelrute 5, som gennemgår
Aarhus Kommune. I vores område er den stort set uden cykelsti og følger
skarpe knæk og farlige vejstrækninger. Skal prioriteres højere.
- Cykelstien kan fortsætte på strandarealet langs sommerhusene ved Ajstrup
Strand. Kræver en opdatering af grusstiens kvalitet og farbarhed, men stadig
grus for at passe med det rekreative område.
- En mulig cykelsti til Norsminde kan fortsætte langs strandkysten syd for
Ajstrup Strand og ned til p pladsen nord for Norsminde. Stien skal ikke helt ud
på næsset, men heller ikke helt op til sommerhusene. Kombineres der med
gangsti kan det aflaste uønsket trafik på trampesti ved Strandbovej.
- Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening har arbejdet med overordnet
plan for stisystemer i området. Kontakte for dialog og videre arbejde.

Cykelsti på Beder Landevej
DP orienterede om møde med forvaltningen og de udfordringer projektet står med
økonomisk. Under mødet var der også drøftet fordele og ulemper ved forskellige løsninger, herunder alternative placeringer af cykelstien på strækningen, eller en øget udnyttelse af Egelundstien. Punkter fra mødet, der blev fremhævet:

- Beboere i Malling har langt flere formål at cykle mod Beder for, end beboere i Beder har den anden vej. Særligt BMI og cykelruten til Aarhus skaber trafik, men daginstitutioner og indkøb påvirker også trafikmængden.
- Beder Landevej servicerer en stor del af Malling, hvorimod Egelundstien servicerer en stor del af Beder. Det vurderes ikke, at en opgradering af stien vil rykke cykler mærkbart fra Beder Landevej.
- Egelundstien kan godt bruge en opgradering af wayfinding, så flere borgere
bliver bekendt med dens eksistens og linjeføring.
- Cykelsti på Beder Landevej kan kun ligge på østlig side. Det er ikke muligt at
placere en eller to baner på vestlig side, da Giber Ringvej får shunt til sving.
- Krydset ved Byagervej kan ikke bære en cykelsti i begge retninger på østlig
side, uden at skabe farlige trafiksituationer. Mulig løsning vil være en
forskydning af banerne, så cykelstien først gøres dobbeltrettet et stykke syd
for krydset.
- Cykelsti langs Giber Ringvej føres ud til Beder Landevej via Nymarken. Der
skal indtænkes en løsning for videre trafik.
- BMI er et kritisk knudepunkt for børn og unge i området. Behov for sikre
forhold både for cyklister og pendlere med bussen. Mulige løsninger kan være
chikaner eller færdselsovergange. Opgradering af forbindelse til Egelundstien
er udskudt på ubestemt tid.
- Forventet udgift for ruten er 16 mio kr, men kun afsat 4 mio til strækningen.
Der vil derfor være behov for politisk prioritering af nye midler, hvis ruten skal
kunne etableres. Alternativt arbejdes der med rute til BMI og tryghedstiltag.

Efter præsentation var der drøftelser i gruppen, hvor der kom mange synspunkter og
vinkler frem. Der blev udtrykt mange forskellige holdninger til forvaltningens tanker,
de generelle udfordringer på strækningen og mulige løsninger for cyklismen mellem
Beder og Malling. De mange input kan grupperes som følger:

- Det er afgørende der kommer en cykelsti hele vejen på Beder Landevej. Det
vil være alt for farligt at cykle på vejen, når Giber Ringvej åbner. En
opgradering af Egelundstien kan ikke fjerne behovet for en cykelsti på Beder
Landevej. Ikke godt nok blot at bruge de 4 mio på tryghedstiltag og en
dobbeltrettet cykelsti fra Malling til BMI. Fællesrådet skal presse på for, at der
politisk sikres midler til den lovede cykelsti.

- Det er at foretrække, at der kommer en cykelsti hele vejen på Beder
Landevej. En opgradering af Egelundstien kan ikke stå alene, men kan være
et muligt alternativ, indtil yderligere finansiering findes. Hvis der laves
dobbeltrettet cykelsti til BMI, skal resten af de 4 mio gå til at koble BMI og
Egelundstien bedre sammen og opgradere stien. Fællesrådet skal presse på
for, at der sikres midler til den lovede cykelsti, eller laves en alternativ
linjeføring via Egelundstien for de afsatte midler.

- Det er ikke nødvendigt at etablere en cykelsti på Beder Landevej. Der findes
allerede Egelundstien som alternativ. Egelundstien kan sagtens rykke
cykeltrafikken væk fra Beder Landevej, hvis den opgraderes og gøres mere
synlig for borgerne i Malling. de 4 mio skal bruges på at opgradere
Egelundstien, herunder bløde de skarpe sving op, ny sti til BMI, forbedret
krydsning ved Kirkebakken, m.m. Fællesrådet skal presse på for, at der
droppes en cykelsti på Beder Landevej og i stedet fokuseres på Egelundstien.

Andre strækninger
- Trafikgruppen Mariendal Havbakker ønsker der gøres noget ved Ørnevænget
som tilkørsel til strand og skov. I dag er Ørnevænget den eneste åbning syd
for Århus til Fløjstrup Skov og de tilhørende kystområder. Der ønskes en
bedre adgang til de rekreative arealer via åbning og forlængelse af andre veje
op mod skoven. DP foreslog også at rejse sagen i den grønne gruppe og vil
derudover følge sagen og have en løbende dialog for at løse udfordringerne.

- Ajstrup og Strand og Norsminde Grundejerforening har et ønske om en sti-forbindelse mellem Norsminde og Ajstrup. Der er arbejdet på sådan et projekt internt i foreningen. DP tager det med på listen over ønsker og vil sørge for at tage kontakt og indgå i dialog om dette ønske.

3. Åben drøftelse om andre problemstillinger
Gruppen Beder Malling 2030 havde en præsentation omkring deres tanker for udviklingen af Beder. Gruppen består af engagerede beboere i Beder, som ønsker en dialog omkring udviklingen af Beder og Malling. I den konkrete præsentation blev der drøftet de nuværende problemer, forventede udfordringer i fremtiden og mulige løsninger, der ønskes arbejdet videre med. Konkret blev Kirkebakken nævnt som en potentiel kile gennem byen, hvis ikke der gøres noget for at reducere hastigheden og øge trygheden for krydsende beboere og bløde trafikanter. Præsentationen handlede om både trafikale emner og byudvikling, som også kan indgå i byudviklingsgruppens kommende arbejde med et borgermøde.

4. Eventuelt
- JFB foreslog en fest, når Giber Ringvej står færdig og officielt åbnes. Dette
arbejdes der videre med, når en nærmere dato kendes.

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.06 | 17:11

Se Fællesbladet.dk eller i det trykte blad side 2

...
10.06 | 23:55

Hvornår er sidste indlevering til næste nr?

...
10.06 | 10:11

Kære Helga Voigt
Du kan finde dem på Fællesbladets hjemmeside under "Arkiv" https://www.faellesbladet.dk/arkiv.
Mvh
Børge Terkelsen, kasserer i Fællesrådet.

...
09.06 | 19:07

Stisystemet lavet I Bymose skovens indhegning ødelægger hundepoter p.gr.a. spidse træstubbe.
Hvordan du får vi kommunen til at udbedre stierne?

...
Du kan lide denne side