Møder 2021

Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd

 

 

 

Referat

Ang.:

 

Forretningsudvalgsmøde

 

Mødested:

Virtuelt møde

 

Mødetid:

Onsdag, den 13. januar 2021

 

Næste møde(r):

 

Onsdag den 10. februar, FU møde, virtuelt ellers Malling Plejehjem.

Se i øvrigt, pkt. 9., ”Kalenderen”.

 

Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB)

Per Bach (PB)

Henny Møller (HM)

Helle Nielsen (HN)

Bernhard Nørgaard (BN)

Hans Oluf Schou (HOS)

Morten Sejersen (MS)

Børge Terkelsen (BT)

 

 

Afbud:

Hans Hansen (HH)

 

 

Referent:

 

Dato:

 

Børge Terkelsen

 

14. januar 2021

 

Dagsorden/      Velkomst ved formanden
referat:            
 1. Coronasituationen.

JFB gjorde opmærksom på, at Aarhus Kommune til Fællesrådene har indbudt til at søge om tilskud (op til 25.000 kr.) til særlige tiltag i forbindelse med coronasituationen. Muligheder og ønsker drøftedes. HM har allerede sammen med BMI/Cafe Klubånd søgt om tilskud til cykelvogn/kaffevogn.

Endvidere blev foreslået at søge om tilskud til etablering af disk-golf i Egelundskoven. PB går videre med sagen og indsender ansøgning.

 

 1. Generalforsamling (forslag til indkaldelse/dagsorden udsendt til mødet).
  1. Gennemgang af dagsorden; hvem fortsætter?

Forslaget til dagsorden blev gennemgået. Alle der er på valg modtager genvalg. Det aftaltes at søge generalforsamlingens godkendelse af, at FU i den kommende valgperiode har 9 medlemmer.

 1. Hvad gør vi, hvis vi ikke må mødes – og hvornår melder vi ændring ud?

Det aftaltes, at vi udsender indkaldelse/dagsorden til den 11. marts (som normalt) med et forbehold om, at det kan blive nødvendigt at udskyde mødet. Udsættelse udmeldes 3 – 4 uger før GF. JFB undersøger afmeldingsfrist hos Malling Kro. BT udsender som sædvanligt indkaldelse/dagsorden til medlemmerne sammen kontingentfaktura for 2021.

 

 1. Kommuneplan/områdebeskrivelser. Der var til mødet udsendt link til beskrivelserne fra 2017.

JFB orienterede kort om tilblivelsen af beskrivelserne fra 2017 og den store forskelighed disse fremstår med. Der foreligger endnu ikke en termin for aflevering af beskrivelser til den kommende plan.

Der er i FU enighed om, at vi skal forsøge at udbygge beskrivelserne for BMA i forhold til det foreliggende, bl.a. med billeder, tegninger og grafik m.m. Der nævnes blandt andet følgende emner:

-       Hvorledes sker udviklingen i BMA, og hvorledes ønskes den?

-       Beskrivelse af muligheder i området.

-       Ønsker til infrastruktur, blandt andet stien til Ajstrup.

-       Mødefaciliteter.

Til næste møde opfordres alle til at skrive ind i det påbegyndte dokument: https://docs.google.com/document/d/1hpWeXkxE_R_Um76abrTQ3pR548LpSH1sWwR91BUnJWc/edit?usp=sharing

Angiv hvem der bidrager med hvad, så vi undgår at overskrive hinandens bidrag.   

HM tilbød at slutredigere dokumentet.

 

 1. Grundlovsfest – tidpunkt og afklaring.

Grundlovsfesten i 2020 måtte aflyses på grund af coronaen. Vi forventer at kunne holde festen igen i år. Tidspunktet bliver som sædvanligt kl. 14.00. Der var givet tilsagn fra taler til sidste år. HOS får bekræftet aftalen. HM får bekræftet aftale med Coritma-korene. Det er især vigtigt at børnekoret kommer.

Grundlovsfesten annonceres i FB. Der må tages forbehold for coronasituationen.

 

 1. Økonomi (BT)
  1. Årsregnskab og budget. Til mødet er udsendt årsregnskab 2020 og budget 2021.

Årsregnskabet blev godkendt uden kommentarer. FU-medlemmernes underskrift afventer, at det igen er muligt at mødes fysisk. Budgettet er tidligere godkendt.

 1. Ansøgning til kommunen om tilskud – frist fredag den 29. januar 2021.

Kommunen ønsker, at det godkendte og reviderede regnskab medsendes ansøgningen. Det ser ikke ud til, at det vil være muligt at få underskrevet eller revideret regnskabet inden fristen. Så hvis ikke fristen udskydes, må regnskabet medsendes i den foreliggende form.

 1. Henvendelse om medlemskab af Fællesrådet.

Der er modtaget en henvendelse fra en virksomhed i Malling om medlemskab. De nuværende vedtægter giver ikke umiddelbart mulighed for at virksomheder optages. BT sørger for svar på henvendelsen.

Der har tidligere været lignende tilfælde. FU besluttede derfor, at der skal ses på vedtægterne på dette (og nogle andre) områder. Alle FU-medlemmer opfordres til, til næste møde se på vedtægterne og komme med forslag til ændringer. Ændringerne søges forelagt for generalforsamlingen i marts.

 

 1.                                                                                                     Grøn Gruppe (MS)

MS oplyste at Aarhus Kommune har meddelt, at alle aktiviteter incl. gruppearbejderne omkring Moesgård Vildskov er sat på ”hold” indtil det igen er muligt at mødes fysisk. MS nævnte også, at der er en til tider heftig debat bl.a. på Facebook om emnet. MS formidler gerne kommentarer o.a. hvis FU-medlemmerne modtager sådanne.

Omkring det nye stikort nævntes, at projektet er udvidet med kontakt til Mårslet FR, således at der bliver sammenhæng mellem stisystemerne i de to områder.

En gammel sag om en bålhytte fra den tidligere børnehave på Byagervej til Bymoseskoven skulle nu være på vej til løsning. Bålhytten er angiveligt nedtaget til renovering og skulle nu være på vej til Bymoseskoven.

 

 1. Trafik (BN).
  1. Cykelsti mellem Beder og Malling (mail fra 9. jan.).

       BN har sendt høringsmailen, der har en meget kort svarfrist, til FU. Materialet blev drøftet og gennemgået. BN svarer og bemærker, at det umiddelbart ser godt ud, beklager den korte frist samt nævner en betænkelighed (trafiksikkerhedsmæssigt) ved stiens start i Beder (ved Netto).

       BN nævnte endvidere, at en henvendelse om yderligere vejbump i Fulden tilsyneladende giver resultat, idet yderligere et bump angiveligt er på vej.

       Omkring busstop ved kirken i Malling ser det ud til, at kommune fortsat arbejder med planerne om stop på begge sider af vejen lige over for hinanden. Noget tyder på, at berørte lodsejere ikke er helt klar over, hvorledes det kommer til at se ud og fungere. PB vil henlede deres opmærksomhed på sagen.

 1. Frabedelse af ”mariehøns” på vejene.

Til mødet var udsendt forslag fra JFB om henvendelse til Aarhus Kommune (Trafik og Miljø) om, at vi frabeder os ”mariehøns” som hastighedsdæmpende foranstaltninger. JFB sender brevet.

 

 1. Egelund BorgerCenter (PB)

PB oplyste, at der netop er sendt ansøgning i sagen om 8 mio.kr. Der har været tale om kompliceret, men god proces med mange involverede parter med forskelligartede interesser.            

                                                                                                                                        

 1. Kalenderen.
  1. FU 10. februar 2021, kl. 19.30. Virtuelt. Ellers Malling Plejehjem.
  2. Generalforsamling 11. marts 2021, kl 19.30. Malling Kro.
  3. Affaldsindsamling 17./18. april 2021.
  4. Grundlovsfest 5. juni 2021, kl. 14.00, Egelund.

 

 1. Eventuelt.

HM viste forslag til en ny Facebook side, der samlet kan vise og henvise til, hvad der sker, og hvor man kan finde oplysninger. HM vil vedligeholde siden.

BT nævnte, at vi via hjemmesiden har fået en henvendelse om køb af et af vore domænenavne. Der var enighed om, at vi ikke sælger noget navn. BT sørger for besvarelse.

 

 

Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd

 

 

 

Referat

Ang.:

 

Forretningsudvalgsmøde

 

Mødested:

Virtuelt møde

 

Mødetid:

Onsdag, den 10. februar 2021

 

Næste møde(r):

 

Der udsendes Doodler for FU møder i marts og april.

Se i øvrigt, pkt. 9., ”Kalenderen”.

 

Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB)

Per Bach (PB)

Hans Hansen (HH)

Helle Nielsen (HN)

Bernhard Nørgaard (BN)

Hans Oluf Schou (HOS)

Morten Sejersen (MS)

Børge Terkelsen (BT)

 

 

Afbud:

Henny Møller (HM)

 

 

Referent:

 

Dato:

 

Børge Terkelsen

 

11. februar 2021

 

Dagsorden/      Velkomst ved formanden
referat:            
 1. Generalforsamling.
  1. Afholder vi den?

Der var enighed om, at generalforsamlingen med corona-situationen in mente udsættes til et senere tidspunkt. JFB meddeler udsættelse i såvel Fællesbladet og vores Facebook side. BT udsender udsættelse på e-mail med samme formulering som anvendt i FB og Facebook. JFB giver besked til Malling Kro.

 

 1. Ændring af vedtægter.

I januar-mødet aftaltes, at der kan kommes med input til ændringer af vedtægterne. Der drøftedes ændringer på to punkter, åbning for medlemskab for virksomheder og mulighed for at antallet af FU-medlemmer kan gøres mere fleksibel ved at der gives mulighed for, at der kan være op til to suppleanter. JFB og HOS formulerer mere konkrete forslag.

 

 1. Kommuneplan/områdebeskrivelser.

I januar-mødet aftaltes, at der kan kommes med input til det foreliggende foreløbige forslag. Der er imidlertid ikke kommet input. Men forskellige emner skitseredes løst, byfornyelse i Malling Midt, Beder Torv og flere mindre erhvervsvirksomheder i området. JFB opfordrer fortsat til at give input.

 

 1. Nedlæggelse af ”Grønne ideer Aarhus Syd”

”Grønne ideer Aarhus Syd” er et ældre samarbejde mellem de involverede Fællesråd i området. Samarbejdet har ikke været aktivt længe, hvorfor JFB, der er kasserer i samarbejdet, forslår det nedlagt, og de økonomiske midler fordelt (ca. 5000 kr. til hver). JFB indkalde de øvrige fællesråd med henblik på nedlæggelse. De 5000 kr. til BMA søges øremærket til det grønne område.

 

 1. Indledende overvejelser om grundlovsfest.

Vi håber at kunne afholde grundlovsfesten i 2021. HOS bekræfter tilsagn fra foredragsholder. PB forventer at Coritma korene kan/vil optræde, selv om alle øvetimer har været aflyst hele vinteren.

 

 

 1. Økonomi (BT)

BT meddelte, at kasseholdningen pr. mødedato er 194.703,72 kr. Dertil kommer kursværdien (pr. 1. januar 2021 10.065 kr.) af aktierne.

Der er udsendt fakturaer for kontingent 2021 til 102 medlemmer. Pr. mødedato har 32 betalt og to betaler ikke, og er derfor ikke medlemmer i 2021.

Hvis corona-stramningerne løsnes efter 1. marts vil den årlige revision af årsregnskabet søges gennemført.

Under dette punkt drøftedes også en henvendelse fra Malling Bios Venner om donation fra Fællesrådet til Malling Bio. Efter indgående drøftelse var der enighed om, at Fællesrådet/FU ikke kan give donation til Malling Bio. JFB formulerer afslaget og rundsender dette til FU-medlemmer for kommentarer, før det sendes til Malling Bios Venner.

 

 1.                                                                                                     Grøn Gruppe (MS)

MS meddelte, at Grøn Gruppe ikke haft møde(r). MS har haft møde med repræsentanten fra Krydsfelt Norsminde om samarbejde omkring stien fra rundkørslen til Ajstrup Strand. MS har også haft kontakt med en medarbejder fra Aarhus Kommune om sagen. Der forsøges at søe/skaffe midler i ”grønne projekter”. Det var også det, der blev gjort ved etableringen af stien fra Beder til Fløjstrup.

Omkring ridestien fra Vilhelmsborg til Fløjstrup bemærkede MS, at sagen går langsomt, men alle formaliteter nu skulle være på plads, og anlægsarbejdet formentligt kan gå i gang til foråret.

Med hensyn til Moesgård Vildskov har MS tidligere meddelt, at Aarhus Kommune har valgt, at alle aktiviteter incl. gruppearbejderne omkring Moesgård Vildskov er sat på ”hold”, indtil det igen er muligt at mødes fysisk.

 

 1. Trafik (BN).

BN meddelte af have haft kontakt med en borger i Fløjstrup om en tidligere sag fra efteråret, hvor der havde været besigtigelse af mulighederne for hastighedsdæmpende foranstaltninger i Fløjstrup. Borgeren har lavet et mødenotat, som Aarhus Kommune er enige i. Men der er ikke penge til realisering af nogle tiltag.

Ligeledes har der været kontakt med en borger fra Fulden om lignende emne. BN har opfordret de to kontakter til at fortsætte kontakten/presset på Aarhus Kommune. Og gerne henvise til samarbejdet med Fællesrådet trafikgruppe.

Der var en kort snak om en artikel i Fællesbladet om den nye cykelsti fra Beder til Malling. JFB og BN afklarer detaljer om, hvorledes foto vises.

  

 1. Egelund BorgerCenter (PB)

PB oplyste, at der i den komplicerede proces fortsat er nogle ”bump på vejen”, men at det nu ser ud til, at der kan komme et samarbejde med en anden arkitekt, der kan se muligheder for billigere løsninger.

Der forventes ikke svar på den økonomiske ansøgning til i juni måned.

                                                                                                                                        

 1. Kalenderen.
  1. Generalforsamling 11. marts 2021, kl 19.30. Malling Kro. AFLYSES.

Der udsendes Doodler for FU-møderne i marts og april.

 

 1. Eventuelt.

Der var ikke noget til punktet.

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.03 | 18:39

Kære Fællesrådet trafikgruppe. Jeg vil meget gerne deltage på jeres næste møde. Hvornår er det?
Mvh
Gitte Karvonen

...
25.09 | 10:23

Forslag til kommende generalforsamling d. 1. okt. 2020
Etablering af en lille bro (platform)i Egelundsøen, Giver børn m.m mulighed for nærhed af vandet og Fiske

...
02.09 | 18:49

Der afholdes Tillidsmøde i Æsken på Efterskolen for Scenekunst 30.-31.10
Kan der kommer en artikel med?
Det om www.tillidsvejen.dk

...
06.02 | 22:16

+ evt appelsinsaft
Stavblend og steg dem på panden i kokosolie :)

...
Du kan lide denne side