Møder 2020

Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd

 

 

 

Referat

Ang.:

 

Forretningsudvalgsmøde

 

Mødested:

Malling Plejehjem, vort mødelokale

 

Mødetid:

Tirsdag, 21. januar 2020

 

Næste møde(r):

 

Tirsdag, 28. januar kl. 16.30: Nyt skov- naturområde i Beder-Malling, Eskegården

Lørdag, 1. februar kl. 14.00: Bydels radio og TV, Aarhus Global Media (mail fra 8. januar)

Torsdag, 6. februar kl. 19.30: FU-møde, Malling Plejehjem

Se i øvrigt herunder, pkt. 10., ”Kalenderen”.

 

Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB)

Per Bach (PB)

Hans Hansen (HH)

Helle Nielsen (HN)

Bernhard Nørgaard (BN)

Hans Oluf Schou (HOS)

Morten Sejersen (MS)

Børge Terkelsen (BT)

 

 

Afbud:

Henny Møller (HM)

 

 

Referent:

 

Dato:

 

Børge Terkelsen

 

28. januar 2020

 

Dagsorden/      Velkomst ved formanden
referat:            
 1. Generalforsamling.

  Afholdes torsdag, den 12. marts 2020, kl. 19.30 på Malling Kro

  1. Vedtægter.

Ved det foregående møde blev foreslået, at optage Malling Kro som medlem. Dette gav anledning til et spørgsmål om, om der er behov for justering af vedtægterne. Der var enighed om, at have dette in mente, men ikke igangsætte arbejdet endnu. Følgende emner sættes på ”huskeliste”: indekseringen af kontingentet, mere beskrivelse af, hvem der kan optages som mellemmer samt størrelsen af forretningsudvalget. Det aftaltes, at Malling Kro kan optages som medlem inden for de nuværende vedtægters bestemmelser.

  1. Indkaldelse.

Indkaldelse annonceres i Fællesbladet ligesom indkaldelse/dagsorden udsendes til medlemmerne sammen med kontingentfaktura ultimo januar.

Det udsendte forslag blev gennemgået. JFB færdiggør.

JFB spørger tidligere dirigent om igen at varetage dirigentrollen.

Øvrige detaljer aftales ved februar-mødet.

 

 1. Grundlovsfest (indbydelse med i næste nummer af Fællesbladet d. 18. marts).

  1. Grundlovstaler.

Forslag til emner drøftedes. HOS undersøger to muligheder. Beslutning træffes ved næste møde.

  1. Underholdning.

Der er truffet aftale med Coritma korene. PB får bekræftet aftalen.

 

 1. Beder-Malling Bibliotek.

  Borgermødet den 16. januar drøftedes kort. Der var enighed om, at det havde været et godt møde med fint fremmøde (91 deltagere).

   

 2. BorgerBazaren.

  Afholdes lørdag, den 18. april. Der var fortsat enighed om, at Fællesrådet skal deltage/være til stede. Ved mødet i november aftaltes, at der laves ”muleposer” til uddeling. HM arbejder videre med forslag til udseende/tryk m.m.

   

 3. Ideer fra Beder elevråd (mail fra 17. januar).

  Der er fra Christine Winding-Lauritzen (CWL) modtaget nogle forslag til Fællesrådet fra Beder elevråd. FU ser positivt på de modtagne forslag, hvoraf nogle tages under behandling af Grøn Gruppe. FU forventer, at der afholdes tilsvarende møde med Malling elevråd. FU forudsætter også, at kontakten til elevrådene sker vi CWL. JFB svarer CWL og takker for de gode forslag, og opfordrer elevrådene til at arbejde videre med forslagene.

   

 4. Økonomi (BT). Forslag til årsregnskab for 2019, dateret 020120 var udsendt til mødet.

  BT meddelte, at kassebeholdning pr. den 20. januar udgør 158.334,12 kr. Dertil kommer værdien af aktiebeholdningen, der pr. 2. januar 2020 en kursværdi på 11.035 kr.

  1. Årsregnskab.

Det udsendte forslag til årsregnskab blev godkendt og underskrevet.

  1. Budget 2020.

Årsregnskabet indeholder også en kolonne med budget 2020. Det samme budget, FU godkendte i november 2019, blot i en lidt anden opstilling.

  1. Flagalle Malling (mail fra d. 20. januar).

Der er modtaget to henvendelser fra Lions ang. flagalleen i Malling. Det første spørgsmål var, om der kunne fås adgang til Fællerådets medlemsliste incl. kontaktdata. Der var i FU enighed om, at der ikke kan udleveres kontaktdata. Spørgeren henvises til medlemslisten på hjemmesiden samt at der evt. kan laves et indlæg til Fællesbladet, hvor bidragydere til flagalleen opfordres til at fremsende kontaktdata.

Det andet spørgsmål var, om Fællesrådet kan yde et bidrag til flagalleen i Malling til anskaffelse af anden trailer, nogle stænger samt nogle flag. Efter drøftelse stiller FU sig positivt til at yde et bidrag af størrelsesorden 10.000 kr. Lions anmodes om yderligere ansøgning/faktura etc. BT svarer på henvendelsen.

 

 1.                                                                                                     Grøn Gruppe (MS)

  MS meddelte, at Grøn Gruppe har haft møde i december 2019 og skal igen have møde i februar 2020. Man er opmærksomme på det nye skovområde, der ”pludseligt” blev annonceret. Har undret sig over forløbet og den manglende involvering af Grøn Gruppe. Grøn Gruppe deltager i mødet den 28. januar på Eskegården. Her håber man at blive lidt klogere på forløbet m.m. 

 

 1. Trafik (BN).

  BN meddelte, at der ikke var noget nyt at berette om. Afventer kommunens planer for Bredgade.

                                                                                                                                 

 2. Egelund BorgerCenter (PB)

PB fandt, at der ikke for nuværende var yderligere at tilføje i forhold til borgermødet om biblioteket, og det der blev nævnt tidligere under punkt 3.

Under dette punkt blev foreslået at der holdes (den 10. juni) en genforeningsfest i Egelund (ved mindestenen). Der kan endvidere være lejlighed til at markere 50 året for Fællerådets oprettelse. Der arbejdes videre med ideerne ved næste møde.

                                                                                                                                        

 1. Kalenderen.

  Se de førstkommende møder på forsiden.

 1. tirsdag d. 28. januar kl 16:30 Nyt skov-og naturområde i Beder-Malling, Eskegården
 2. lørdag d. 1. februar kl. 14 Bydels radio og TV, Aarhus Global Media (mail fra 8. januar)
 3. torsdag d. 6. februar kl. 19:30 FU, Malling Plejehjem
 4. tirsdag d. 18. februar kl 16:00-18:00 Arkitektur og bykvalitet, Dokk1
 5. torsdag d. 20. februar kl 19:00(?) Oplandsudvalget, Rådhuset
 6. onsdag d. 26. februar kl 16:00-17:30 Vejharmonisering, Rådhuset
 7. torsdag d. 12. marts kl. 19:30 Generalforsamling, Malling Kro
 8. mandag d. 16. marts kl 17:00-21:30 Fællesrådsseminar, Rådhushallen
 9. lørdag d. 18. april Borgerbazar, Egelund.

 

 1. Eventuelt.

  BT havde set en henvendelse på Facebook om manglende lysmarkeringer på cyklestien mellem Beder og Aarhus. JFB opfordrer spørgeren til at bruge Aarhus Kommunes app til indrapportering af sådanne/lignende forhold. Der laves også en kort notits til Fællesbladet om app-en og dens brug.

  BT fandt i øvrigt at artiklen i seneste nummer af Fællesbladet om vejharmonisering var lidt for ”snæver”, idet også mange andre områder i Beder og Malling ser ind i tilsvarende udfordringer.

 

Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd

 

 

 

Referat

Ang.:

 

Forretningsudvalgsmøde

 

Mødested:

Malling Plejehjem, vort mødelokale

 

Mødetid:

Torsdag, 6. februar 2020

 

Næste møde(r):

 

Tirsdag, 18. februar kl. 16.00 – 18.00 Arkitektur og bykvalitet, DOKK1.

Torsdag, 20. februar kl. 16.00 – 18.00 Oplandsudvalget, Lokalcenter Næshøj i Harlev.

Se i øvrigt herunder, pkt. 12., ”Kalenderen”.

 

Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB)

Hans Hansen (HH)

Henny Møller (HM)

Bernhard Nørgaard (BN)

Hans Oluf Schou (HOS)

Morten Sejersen (MS)

Børge Terkelsen (BT)

 

 

Afbud:

Per Bach (PB)

Helle Nielsen (HN)

 

 

Referent:

 

Dato:

 

Børge Terkelsen

 

7. februar 2020

 

Dagsorden/      Velkomst ved formanden
referat:            
 1. Generalforsamling.

  Afholdes torsdag, den 12. marts 2020, kl. 19.30 på Malling Kro.

                               JFB spørger tidligere dirigent om igen at varetage dirigentrollen.

                               JFB spørger Malling Kro om forstærkeranlæg i store sal.

                               BT er referent.

 

 1. Grundlovsfest (indbydelse med i næste nummer af Fællesbladet d. 18. marts).

  1. Grundlovstaler.

HOS har undersøgt to muligheder. Begge er optaget af egne grundlovsarrangementer. Andre kandidater blev foreslået/drøftet. HOS kontakter og aftaler med mulig kandidat og melder snarest tilbage til JFB (af hensyn til FB).

 

 1. Oplandsudvalget (forb. til møde).

  JFB og BT deltager. Det synes ikke helt klart, hvad Byrådets hensigt er med det nedsatte udvalg. Der fås forhåbentligt en mere klar forståelse efter mødet.

   

 2. Harmonisering af veje (forb. til møde).

  JFB og BT deltager. FU konstaterer, at byrådet i sagen har truffet en beslutning, der ikke – som der hævdes fra nogle FR – er ulovlig. Vi søger at få et så godt samarbejde som muligt i den givne situation.

   

 3. BorgerBazaren.

  Afholdes lørdag, den 18. april. Der var fortsat enighed om, at Fællesrådet skal deltage/være til stede. Det besluttedes, at der indkøbes 500 ”muleposer” af god kvalitet (30 – 35 kr. pr. stk.). HM sørger for indkøb. JFB sender BMA logo til HM. P.t ser det ud til at JFB, HOS, BN og BT kan deltage.

  Fællesrådets deltagelse på BorgerBazaren skal også bruges til at udbrede kendskabet til Fællesrådet og dets virke. Bl.a. kan laves en brugerundersøgelse med nogle få spørgsmål. HM foreslog lavet en introvideo. HM kommer med oplæg til næste møde.

   

 4. Genforeningsfest.

  Ved mødet i januar foreslog JFB, at der i anledning af 100 året for genforeningen arrangereres en Genforeningsfest i Egelund, hvor også Genforeningsstenen står. HOS har haft kontakt med Egnsarkivet, det har materiale til at lave en udstilling i forbindelse med arrangementet. Ligeledes laves en artikel til FB,

  Der var enighed om at arbejde videre med ideerne.

   

 5.                                           Møde med repræsentanter fra Uganda (mail fra 3. januar).

  HM svarer på henvendelsen og afklarer det videre engagement.

 

 1. Økonomi (BT).

  BT meddelte, at kassebeholdning pr. den 6. februar udgør 188.234,12 kr. Dertil kommer værdien af aktiebeholdningen, der pr. 2. januar 2020 havde en kursværdi på 11.035 kr.

  Der er udsendt fakturaer og indbydelse/dagsorden til 101 medlemmer. Der er pr. d.d. modtaget indbetaling fra 22 medlemmer.

   

 2.                                                                                                     Grøn Gruppe (MS)

  MS meddelte, at Grøn Gruppe har haft møde den 5. februar. Mødet blev afholdt i samarbejde med Mårslet FR. Ved mødet blev planlagt det påtænkte borgermøde om vildskov planlagt. Mødet er den 28. april 2020 kl, 19.30 i Beder Sognegård. Her skal redegøres for planer og overvejelser. Der inviteres forvaltning, politikere og brugere af skoven. Der er tilsyneladende ikke konsistens omkring de påtænkte ideer om vildskov. Bl.a. er der kun bevilget halvdelen af de estimerede omkostninger til etablering og drift.

  Der laves artikel til FB.

  Grøn gruppe arbejder også med det nye stikort, der vil blive lavet på grundlag af Aarhus Kommunes grundkort. I første omgang i form af fysisk kort. Senere også i en digital udgave.

  MS omtalte også det lidt mærkelige (pludselige) forløb omkring etablering den Blå Skov.

  HM omtalte her mødet den 15, april, hvor også indvielsen af den Blå Skov skal finde sted.

   

 3. Trafik (BN).

  BN sagde følgende: Efter i weekenden at have læst artikel i stiften om beder- beringvejen, om evt. at droppe stykket mellem oddervej og beder landevej, har jeg haft kontakt til Steen B. Andersen, vi blev enig om at hvis stykket mellem oddervej og bederlandevej ikke bliver anlagt giver det store problemer med trafikken fra både beder og malling til beder-beringvejen, Steen lovede at tage det med til socialdemokraties gruppemøde tirsdag. På byrådsmødet onsdag sagde Ango Winther(soc. ordfører), ”at det vil være helt hen i skoven at bruge 470 millioner på en ny vej, hvis borgerne i beder og malling ikke kan komme på den på en fornuftig måde”. JFB anmoder om foretræde for Teknisk Udvalg i sagen. Ref.bem.: Anmodning sendt og bekræftet den 7. februar 2020.

   

                                                                                                                                 

 4. Egelund BorgerCenter (PB)

Ikke noget til punktet.

                                                                                                                                        

 1. Kalenderen.

  Se de førstkommende møder på forsiden.

 1. tirsdag d. 18. februar kl 16:00-18:00 Arkitektur og bykvalitet, Dokk1.

 

 1. torsdag d. 20. februar kl 16:00-18:00 Oplandsudvalget, Lokalcenter Næshøj i Harlev.
 2. tirsdag d. 25. februar kl. 19:00 Formøde om vejharmonisering, Lokal centeret i Tranbjerg.
 3. onsdag d. 26. februar kl 16:00-18:00 Harmonisering af veje, Rådhuset
 4. torsdag d. 12. marts kl. 19:30 Generalforsamling, Malling Kro
 5. mandag d. 16. marts kl 17:00-21:30 Fællesrådsseminar, Rådhushallen
 6. lørdag d. 18. april Borgerbazar, Egelund
 7. torsdag d. 21. april: Uganda-møde
 8. fredag d. 5. juni kl. 14:00 Grundlovsmøde, Egelund
 9. fredag d. 10. juli Genforeningsfest, Egelund

 

 

 1. Eventuelt.

  BT bad på vegne af webmaster FU om at sende portrætfotos til webmaster til brug for præsentation af FU på hjemmesiden.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

06.02 | 22:16

+ evt appelsinsaft
Stavblend og steg dem på panden i kokosolie :)

...
06.02 | 22:15

Ca. 15 stk på str. med en børnehånd.
Ingredienser: 2-3 æg, 1,5 dl havregryn, Et drys vanillepulver, En knivspids salt
3 modne bananer, Kokosolie til stegning

...
22.12 | 10:26

Hej
I havde eb bananpandekageopskrift i et af bladene i år (sensommer/efterår) er det muligt at få den. På forhånd. Tusind tak

...
18.09 | 09:43

Tak for dit forslag, som Forretningsudvalget behandlede ved møde aftes den 17. september. Vi kontakter Aarhus Kommune. Har du forslag til placering?

...
Du kan lide denne side