Standardside

Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd

 

 

 

Referat

Ang.:

 

Forretningsudvalgsmøde

 

Mødested:

Malling Plejehjem, vort mødelokale

 

Mødetid:

Onsdag, 10. januar 2018

 

 

Næste møde(r):

 

Der er udsendt Doodle for mødet i februar 2018.

Se i øvrigt herunder, pkt. 8., ”Kalenderen”.

 

Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB)

Per Bach (PB)

Jørgen Hesselbjerg (JH)

Mikkel Maltesen (MM)

Helle Nielsen (HN)

Bernhard Nørgaard (BN)

Børge Terkelsen (BT)

 

 

Afbud:

Morten Sejersen (MS)

 

 

Referent:

 

Dato:

 

Børge Terkelsen

 

17. januar 2018

 

Dagsorden/      Velkomst ved formanden
referat:            

 

 1. Generalforsamling. Forslag til dagsorden udsendt til mødet.

  Generalforsamlingen er den 8. marts 2018, kl. 19.30 på Malling Kro, den store sal.

                               Forslaget til dagsorden blev gennemgået og følgende aftaltes:

 • I beretningen medtages omtale af ”arven” fra Malling Borgerforening og forslag til anvendelse af midlerne, for eksempel bålhytte i Bymoseskoven samt at der vil blive efterlyst forslag via Fællesbladet.

 • Som dirigent vil FU forslå Niels Kjølhede. JFB får tilsagn.

 • Som referent vil FU forslå BT.

 • Der er et nyt medlem til godkendelse på generalforsamlingen, Andelsboligforeningen Fiskbæk.

 • JH medbringer farvet papir til brug som stemmesedler.

 • JH ønsker ikke genvalg. Der skal derfor findes mulige kandidater. MM tager kontakt med Norsminde trafikgruppe. JFB tager kontakt med Krydsfelt Norsminde. MS har muligvis også en kandidat.

   

 1. Grundlovsfest. Overvejelser om taler.

  Regionsrådsmedlem Mette Valbjørn blev bragt i forslag. JFB kontakter for aftale.

   

 2. Lokalplan 923 – Wixorgrunden. Til mødet udsendt JFB-forslag til høringssvar.

  JFB og PB deltog i orienteringsmøde 6. december.

  Det udsendte forslag til høringssvar blev gennemgået. JFB har beregnet, at der er afsat for få parkeringspladser. Endvidere blev foreslået, at der også i høringssvaret foreslås at der i bebyggelsen kommer til at indgå et fælleshus/mødelokaler.

  JFB tilretter høringssvaret.

   

 3. Økonomi (BT). Årsregnskab udsendt til mødet.

  BT meddelte, at kassebeholdning pr. mødedato udgør 126.074,60 kr.

  Årsregnskabet blev underskrevet. BT arrangerer møde med revisorerne i starten af februar 2018 for revision af regnskabet.

  Der udsendes fakturaer i næste uge (uge 3) for kontingent 2018. Der vil – i forhold til 2017 – være afgang af tre medlemmer og tilgang af et nyt medlem.

   

 4.                                                                                                     Grøn Gruppe (MS)

  MS deltog ikke i mødet men havde forud for mødet fremsendt nedenstående orientering:

 • Arbejdet med renovering af Krohaven i Beder fortsætter.

 •  Det ser ud til, at bålhytten ved den gamle børnehave på Byvej i Beder kan blive flyttet til Bymoseskoven, da Fritidsklubben i Beder alligevel ikke er interesseret i den.

 • Susanne Dyrlund fra Aarhus Kommune har inviteret Grøn Gruppe til at deltage i arbejdet med ”møblering” mm af området ved den tørlagte sø ved Vilhelmsborg sammen med Mårslet Fællesråd. Det kan fx omfatte shelters og bordbænkesæt. Vi siger ja tak.

 • Jeg har takket Aarhus Kommune (Carsten Thomsen) for samarbejdet vedr. etablering af cykelstien mellem Beder og Fløjstrup og spurgt til den lovede resterende fartdæmpning i Fløjstrup. Carsten er ikke helt sikker på, om der er penge til mere end det ene allerede etablerede vejbump – som efter både min og vist også hans mening ikke er tilstrækkeligt. Jeg følger op på det, hvis det er ok (egentlig ligger det vel i trafikgruppen?)

   

  Der planlægges et møde i gruppen i februar, datoen er endnu ikke bestemt.

 

 

 1. Trafik (MM).

  MM omtalte, at der fra Aarhus Vand skulle være fremsendt plan for Bredgade til Aarhus Kommune (Veje og Trafik), hvor der er igangsat arkitektarbejde omkring mulighederne for Bredgade.

  MM nævnte endvidere, at de manglede stiarbejder (bagom) forventes færdige inden sommerferien.

  Der er kontakt med trafikgruppen Norsminde/Ajstrup om cykelstierne.

  JFB nævnte, at der netop er køreplanshøring. JFB indsender privat høringssvar.

   

 2. Egelund BorgerCenter (PB)

PB nævnte, at arbejdet omkring EBC er ”slået lidt tilbage”, idet man fra kommunal side ikke længere mener, der er behov for flere nye ældreboliger, og at et samarbejde her ikke længere er en mulighed, ligesom biblioteket ikke kan deltage med midler (selvom man gerne vil flytte til EBC). Der vil dog i 2018 blive arbejdet forstærket med fremskaffelse af de nødvendige midler.

                                                                                                                                        

 1. Kalenderen.

  Se de førstkommende møder på forsiden.

         Der er udsendt Doodle for FU-mødet i februar.

         Torsdag, den 1. marts 2018, kl. 17.00- 18.00. Møde om harmonisering af veje på Baunehøjskolen.

         Tirsdag, den 6. marts 2018, kl. 17.00 – 21.00. Fællesrådsseminar i Rådhushallen

         Torsdag, den 8. marts 2018, kl. 19.30. Generalforsamling. Malling Kro.

   

 2. Eventuelt.

  PB omtalte som opfølgning om vores infostander ved Malling Brugs har været kontakt til kommunen, der lover at færdiggøre arbejdet og lave stensætning m.m.

  Der arbejdes fortsat med at finde en mulig plads til infostanderen i Beder. BN undersøger, hvem der skal tages kontakt med for en placering ved Amalieparken/overfor Netto.

   

   

  Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd 
   

  Referat 
  Ang.:
   Forretningsudvalgsmøde
   
  Mødested: Malling Plejehjem, vort mødelokale
   
  Mødetid: Onsdag, 7. februar 2018
   
  Næste mø-de(r):
   Der afholdes generalforsamling 8. marts 2018.
  Se i øvrigt herunder, pkt. 8., ”Kalenderen”.  
  Deltagere: Jørgen Friis Bak (JFB)
  Jørgen Hesselbjerg (JH)
  Mikkel Maltesen (MM)
  Helle Nielsen (HN)
  Bernhard Nørgaard (BN)
  Morten Sejersen (MS)
   
  Afbud: Per Bach (PB)
  Børge Terkelsen (BT)
    
  Referent:

  Dato:
   Morten Sejersen (MS)

  14. februar 2018 
  Dagsorden/ Velkomst ved formanden
  referat:  

  1. Generalforsamling.
  Generalforsamlingen blev planlagt på forretningsudvalgsmødet i januar og der var føl-gende yderligere punkter:
  • Beretningen aflægges af JFB med supplement af MM (trafik), PB (Egelund Borger-Center) og MS (Grøn Gruppe).
  • Niels Kjølhede har sagt ja til at være dirigent.
  • Der er to nye medlem til godkendelse på generalforsamlingen, Andelsboligforeningen Fiskbæk og Moesgaard Biselskab for holistisk biavl ved Jørgen Fjord.
  • JH ønsker ikke genvalg. Der er fundet to mulige kandidater.
  • MM sørger for kontrol og udlevering af stemmesedler ved indgang.

  2. Grundlovsfest.
  Regionsrådsmedlem Mette Valbjørn har sagt ja til at være taler. Som underholdning kontaktes kor ved Lene Gisselmann.

  3. Plejehjem – Mallling, Egelund, Beder?
  MS erklærede sig inhabil og deltog ikke i diskussionen af punktet. PB havde forud for mødet udsendt et forslag til brev vedrørende beliggenhed ved Egelund. JFB formulerer med udgangspunkt i dette et svar til kommunen.

  4. Økonomi (BT).
  BT havde meldt afbud til mødet, men havde forud for mødet fremsendt følgende:
   
  • Alle 96 fakturaer for kontingent 2018 blev udsendt den 16. januar 2018 (inkl. indkal-delse/dagsorden til GF).
  • Pr. 30. januar 2018 er der betalt 24 af disse.
  • Det årlige tilskud til flagalle Beder og flagalle Malling på 500 kr. til hver er udbetalt.
  • Kassebeholdningen pr. 30. januar 2018 er kr. 138.633,60 kr.
  • Der er aftalt revisormøde til den 22. februar 2018

  5.  Grøn Gruppe (MS)
  Der afholdes møde i gruppen 1. marts 2018 med følgende punkter på dagsordenen:
  - Krohaven
  - Bålhytten
  - Ålekatrines Hul
  - Vilhelmsborg / Giber Å
  - Nye trampestier
  - Fælles cykel-/vandretur i det grønne til foråret?

  Vedrørende Krohaven i Beder har Aarhus Kommune meldt tilbage, at stort set alle de ønsker vi havde kan indfries inden for budgettet.

  6. Trafik (MM).
  MM omtalte, at cykelstien fra Malling Syd til centrum forventes klar inden sommerferien.
  Der holdes møde igen tirsdag den 20. februar 2018 med Ajstrup Trafikgruppe

  7. Egelund BorgerCenter (PB)
  PB havde meldt afbud til mødet.
   
  8. Kalenderen.
   Torsdag, den 1. marts 2018, kl. 17.00- 18.00. Møde om harmonisering af veje på Baunehøjskolen.
   Tirsdag, den 6. marts 2018, kl. 17.00 – 21.00. Fællesrådsseminar i Rådhushallen
   Torsdag, den 8. marts 2018, kl. 19.30. Generalforsamling. Malling Kro.
   
  9. Eventuelt.
  Der arbejdes fortsat med at finde en mulig plads til infostanderen i Beder. BN har haft kontakt til Amalieparken, som vil undersøge dels om de ejer jorden med den påtænkte placering og dels om de er interesserede.

  Cykelstien fra rundkørslen til Ajstrup Strand er taget ud af cykelhandlingsplanen.

  JFB har fået henvendelse fra Lokalavisen om, at de gerne vil have nyheder fra området. Cykelstien i Ajstrup blev foreslået som emne og mere generelt offentlig trafik, offentlige arbejder og stier.

   

   

   

   

  FU-møde 18. april 2018

   

  Deltagere Hans, Helle, Jørgen, Bernhard. 

   

   Opfølgning på Generalforsamling:

  Da vores interesseområde ligger i vores egne sogne, vælger vi ikke at udtale os om  et eventuelt nyt jernbaneanlæg i Solbjerg. 

  Mikrofon/højtaler til brug ved generalforsamling og grundlovsmøde, Bernhard undersøger bl.a. prisniveau.  

  Ole Krabbes forslag om sikring af fodgængere ved krydset Bredgade/Starupvej tages med af trafikgruppens kontakt med Aarhus kommune om retablering af Bredgade efter kloakseparering.

  Glad musik opfordres Ole til at tage op i Malling menighedsråd. 

   

  Grundlovsdag:

  Forslag til prismodtager:

  forskellige forslag drøftedes,

  flere forslag senest til næste møde i maj, hvor beslutning skal tages.

  Jørgen udsender arbejdsliste, vi mødes klokken 12 på pladsen i Egelund.

   

  Nyt Beder vandværk

  Jørgen sender høringssvar om cykelsti ved skel nærmest Kirkebakken.

   

  Vores officielle postkasse, hvorfra Jørgen i dag vælger hvad der skal sendes videre til de øvrige i gruppen. Der skal enten udpeges en vicepostkassemester eller Jørgen indstiller postkassen til at videresende til os alle, beslutning tages på næste møde.

   

  Vi skal være opmærksomme på kommunens nye udvalg Oplands Aarhus.

   

  Grøn gruppe: artikel om Åle Katrine i Fællesbladet.

  Morten får opgaven om mulighed for ridesti til Vilhelmsborg.  

   

  Trafikgruppen får opgaven med fortov på Nyvej.

   

  Norsminde har spurgt til opslagsstanderen, Jørgen giver besked om at de kan henvende sig til Helle/Tue om afhentning/levering. 

 

 

 

Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd

 

 

 

Referat

Ang.:

 

Forretningsudvalgsmøde

 

Mødested:

Malling Plejehjem, vort mødelokale

 

Mødetid:

Onsdag, 16. maj 2018

 

 

Næste møde(r):

 

Der er udsendt Doodler for møderne i juni, august og september 2018.

Se i øvrigt herunder, pkt. 8., ”Kalenderen”.

 

Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB)

Per Bach (PB)

Hans Hansen (HH)

Mikkel Maltesen (MM)

Helle Nielsen (HN)

Bernhard Nørgaard (BN)

Morten Sejersen (MS)

Børge Terkelsen (BT)

 

 

Afbud:

Ingen

 

 

Referent:

 

Dato:

 

Børge Terkelsen

 

24. maj 2018

 

 

Dagsorden/      Velkomst ved formanden

 

referat:            

 

 

 

 

 

 1. Grundlovsfest.

  Der blev besluttet, hvem modtageren af Fællesrådet Pris 2018 skal være. JFB laver udkast til begrundelse, der udsendes til kommentering hos FU

  Den udsendte checkliste blev gennemgået/korrigeret/suppleret. BT afregner med smed.

   

 2. Blomsterløg.

  Der er nu mulighed for at søge Aarhus Kommune om tildeling af forårsløg. Der foreligger til FU henvendelse herom fra Engdalgårdsvej. MS kontakter ansøger og foranlediger ansøgning til Aarhus Kommune.

   

   

 3. Mailbox mv. (se notat fra sidste møde).

  Det aftaltes at henvendelser på den fælles mail-adresse sendes til alle i FU, og at der gives besked til de øvrige i FU, når ét medlem tager aktion og besvarer henvendelser. JFB foranlediger den automatiske videresendelse iværksat.  BT modtager henvendelse, der er rettet til hjemmeside, Der er normalt kun tale om nogle får stykker pr. år. Hvis relevant videresendes til hele FU.

   

   

 4. Økonomi (BT).

  BT meddelte, at kassebeholdning pr. mødedato udgør 164.470,05 kr. Dertil kommer værdien af aktiebeholdningen.

  Der er modtaget henvendelse om medlemskab af Fællesrådet fra Beder Malling Bridgeklub. Der meddeles ansøgeren, at de bydes velkommen som medlem, og at medlemskabet formelt skal godkendes af generalforsamlingen.

  BT meddelte, at alle kontingentbidrag på nær en er betalt. Den ene har trods gentagne rykkere og henvendelser endnu ikke betalt. Det besluttedes at meddele dette medlem, at de udgår af medlemslisten for 2018.

  Der er modtaget ansøgning fra Malling Bios venner om andel af midlerne fra ”arven” fra Malling Borgerforening. Der afventes frem til ferien yderligere ansøgninger ligesom det blev nævnt, at midlerne ikke skal tildeles noget, der ligner private virksomheder. Det anbefales Malling Bio at ansøge Salling Fonden. JFB meddeler dette til Malling Bio med angivelse af navnet på en kontakt.

   

 5.                                                                                                     Grøn Gruppe (MS)

  MS redegjorde for følgende punkter:

 

 • Krohave. Det ser fint ud. Der er gået grundigt til værks fra Aarhus Kommunes side. Der kommer bord/bænke sæt. MS laver artikel (med lidt historie) til Fællesbladet.

 • Ang. bord/bænke sæt kontaktes Aarhus Kommune for at undersøge, om der kan skaffes til andre steder, Bymoseskoven, det nye regnvandsbassin o.a. steder.

 • Bålhytten fra den nedlagte børnehave på Byagervej flyttes til Bymoseskoven. Aarhus Kommune foranlediger.

 • Der er opsat orienteringsplade ved Åle-Katrines Hul.

 • Ved det nyetablerede område ved Vilhelmsborg laves stier i samarbejde med Fællesrådet i Mårslet. Der er stadig problemer med bløde områder, hvor man ikke kan færdes.

 • Der arbejdes på at etablere ridesti mellem Vilhelmsborg og Fløjstrup Skov. Stieren skal så vidt muligt forløbe på kommunale arealer.

 • Det tidligere udarbejdede stikort viderebearbejdes således at det også kommer til at omfatte spor i landskabet.

 

 

 

 1. Trafik (MM).

  MM omtalte følgende punkter:

 

 • Bredgade. Arbejdet fra en arkitekt i sagen tilsyneladende udsat. Formentlig opstart maj.

 • Cykelsti til Krekærområdet. Lovet inden august 2018. Nu tilsyneladende problemer, idet der kræves godkendelse fra letbanen, der igen skal være godkendt.

 • Cykelsti til Ajstrup. Nedprioriteret. Cykelhandlingsplan tilsyneladende endnu ikke

  Er godkendt. En billigere løsning med grus/stenmel kan også accepteres.

 • Fortov Bækvej. FU/trafikgruppen synes at blive tages som gidsel fra Aarhus Kommunes side, idet der overfor borgere henvises til at Fællesrådet skal vælge løsninger. MM tager kontakt til Aarhus Kommune for om muligt at får koordineret.

 • MM laver indlæg til Fællesbladet om processen.

 • MM overvejer hvorledes trafikgruppen fremover skal fungere.

 • Mere om Beder-Bering vejen i næste møde.

 • Ajstrupvejen. Byskilt flyttes med det resultat, at hastighedsgrænserne flyttes. Giver anledning til undring.

   

 

 1. Egelund BorgerCenter (PB)

 

PB nævnte, at der netop har været afholdt generalforsamling, og at der er sket skifte på formandsposten. Der er kontakt med en dygtig fundraiser. Man vil – igen søge Salling Fonden. I mødet nævntes en ny kontaktperson.

 

Man skal også i yderligere dialog med biblioteket for at få afklaret, om man vil flytte til Egelund.

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 1. Kalenderen.

  Se de førstkommende møder på forsiden.

         Der er udsendt Doodler for møderne i juni, august og september måned.

   

 2. Eventuelt.

  BT omtalte forlydender om, at der er planer om plejeboliger i Beder, syd for Beder Kirke.

  PB omtalte kontakt med frivilligkoordinator ved Eskegården omkring lån af lokaler. Konstaterede, at der er behov for koordinering af behovet fro lokaler, når/hvis de nuværende mødelokaler på Malling Plejehjem lukker.

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Robert | Svar 01.08.2018 05.47

Hvordan kan det være at man må ræse med 80 km i timen ind i Malling på Ajstrupvej. Har ''Fælles''rådet enholdning til dette og flytning af byskilte?????

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

I går | 18:59

venligst kontakt mig ang. handicap venlige cykelstier

...
01.08 | 05:47

Hvordan kan det være at man må ræse med 80 km i timen ind i Malling på Ajstrupvej. Har ''Fælles''rådet enholdning til dette og flytning af byskilte?????

...
25.03 | 17:17

Hej. Vil høre om det er tilladt at fiske lidt i søen tæt på malling ved stien mod beder

...
05.10 | 09:28

Hej Erik! Fællesbladet har sin egen hjemmeside. www.faellesbladet.dk
Ekstra blade ligger på Biblioteket, Egelund, Sognegårdene, Eskegården, Brugserne.

...
Du kan lide denne side