Standardside

Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd

 

 

 

Referat

Ang.:

 

Forretningsudvalgsmøde

 

Mødested:

Malling Plejehjem, vort mødelokale

 

Mødetid:

Onsdag, 10. januar 2018

 

 

Næste møde(r):

 

Der er udsendt Doodle for mødet i februar 2018.

Se i øvrigt herunder, pkt. 8., ”Kalenderen”.

 

Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB)

Per Bach (PB)

Jørgen Hesselbjerg (JH)

Mikkel Maltesen (MM)

Helle Nielsen (HN)

Bernhard Nørgaard (BN)

Børge Terkelsen (BT)

 

 

Afbud:

Morten Sejersen (MS)

 

 

Referent:

 

Dato:

 

Børge Terkelsen

 

17. januar 2018

 

Dagsorden/      Velkomst ved formanden
referat:            

 

 1. Generalforsamling. Forslag til dagsorden udsendt til mødet.

  Generalforsamlingen er den 8. marts 2018, kl. 19.30 på Malling Kro, den store sal.

                               Forslaget til dagsorden blev gennemgået og følgende aftaltes:

 • I beretningen medtages omtale af ”arven” fra Malling Borgerforening og forslag til anvendelse af midlerne, for eksempel bålhytte i Bymoseskoven samt at der vil blive efterlyst forslag via Fællesbladet.

 • Som dirigent vil FU forslå Niels Kjølhede. JFB får tilsagn.

 • Som referent vil FU forslå BT.

 • Der er et nyt medlem til godkendelse på generalforsamlingen, Andelsboligforeningen Fiskbæk.

 • JH medbringer farvet papir til brug som stemmesedler.

 • JH ønsker ikke genvalg. Der skal derfor findes mulige kandidater. MM tager kontakt med Norsminde trafikgruppe. JFB tager kontakt med Krydsfelt Norsminde. MS har muligvis også en kandidat.

   

 1. Grundlovsfest. Overvejelser om taler.

  Regionsrådsmedlem Mette Valbjørn blev bragt i forslag. JFB kontakter for aftale.

   

 2. Lokalplan 923 – Wixorgrunden. Til mødet udsendt JFB-forslag til høringssvar.

  JFB og PB deltog i orienteringsmøde 6. december.

  Det udsendte forslag til høringssvar blev gennemgået. JFB har beregnet, at der er afsat for få parkeringspladser. Endvidere blev foreslået, at der også i høringssvaret foreslås at der i bebyggelsen kommer til at indgå et fælleshus/mødelokaler.

  JFB tilretter høringssvaret.

   

 3. Økonomi (BT). Årsregnskab udsendt til mødet.

  BT meddelte, at kassebeholdning pr. mødedato udgør 126.074,60 kr.

  Årsregnskabet blev underskrevet. BT arrangerer møde med revisorerne i starten af februar 2018 for revision af regnskabet.

  Der udsendes fakturaer i næste uge (uge 3) for kontingent 2018. Der vil – i forhold til 2017 – være afgang af tre medlemmer og tilgang af et nyt medlem.

   

 4.                                                                                                     Grøn Gruppe (MS)

  MS deltog ikke i mødet men havde forud for mødet fremsendt nedenstående orientering:

 • Arbejdet med renovering af Krohaven i Beder fortsætter.

 •  Det ser ud til, at bålhytten ved den gamle børnehave på Byvej i Beder kan blive flyttet til Bymoseskoven, da Fritidsklubben i Beder alligevel ikke er interesseret i den.

 • Susanne Dyrlund fra Aarhus Kommune har inviteret Grøn Gruppe til at deltage i arbejdet med ”møblering” mm af området ved den tørlagte sø ved Vilhelmsborg sammen med Mårslet Fællesråd. Det kan fx omfatte shelters og bordbænkesæt. Vi siger ja tak.

 • Jeg har takket Aarhus Kommune (Carsten Thomsen) for samarbejdet vedr. etablering af cykelstien mellem Beder og Fløjstrup og spurgt til den lovede resterende fartdæmpning i Fløjstrup. Carsten er ikke helt sikker på, om der er penge til mere end det ene allerede etablerede vejbump – som efter både min og vist også hans mening ikke er tilstrækkeligt. Jeg følger op på det, hvis det er ok (egentlig ligger det vel i trafikgruppen?)

   

  Der planlægges et møde i gruppen i februar, datoen er endnu ikke bestemt.

 

 

 1. Trafik (MM).

  MM omtalte, at der fra Aarhus Vand skulle være fremsendt plan for Bredgade til Aarhus Kommune (Veje og Trafik), hvor der er igangsat arkitektarbejde omkring mulighederne for Bredgade.

  MM nævnte endvidere, at de manglede stiarbejder (bagom) forventes færdige inden sommerferien.

  Der er kontakt med trafikgruppen Norsminde/Ajstrup om cykelstierne.

  JFB nævnte, at der netop er køreplanshøring. JFB indsender privat høringssvar.

   

 2. Egelund BorgerCenter (PB)

PB nævnte, at arbejdet omkring EBC er ”slået lidt tilbage”, idet man fra kommunal side ikke længere mener, der er behov for flere nye ældreboliger, og at et samarbejde her ikke længere er en mulighed, ligesom biblioteket ikke kan deltage med midler (selvom man gerne vil flytte til EBC). Der vil dog i 2018 blive arbejdet forstærket med fremskaffelse af de nødvendige midler.

                                                                                                                                        

 1. Kalenderen.

  Se de førstkommende møder på forsiden.

         Der er udsendt Doodle for FU-mødet i februar.

         Torsdag, den 1. marts 2018, kl. 17.00- 18.00. Møde om harmonisering af veje på Baunehøjskolen.

         Tirsdag, den 6. marts 2018, kl. 17.00 – 21.00. Fællesrådsseminar i Rådhushallen

         Torsdag, den 8. marts 2018, kl. 19.30. Generalforsamling. Malling Kro.

   

 2. Eventuelt.

  PB omtalte som opfølgning om vores infostander ved Malling Brugs har været kontakt til kommunen, der lover at færdiggøre arbejdet og lave stensætning m.m.

  Der arbejdes fortsat med at finde en mulig plads til infostanderen i Beder. BN undersøger, hvem der skal tages kontakt med for en placering ved Amalieparken/overfor Netto.

   

   

  Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd 
   

  Referat 
  Ang.:
   Forretningsudvalgsmøde
   
  Mødested: Malling Plejehjem, vort mødelokale
   
  Mødetid: Onsdag, 7. februar 2018
   
  Næste mø-de(r):
   Der afholdes generalforsamling 8. marts 2018.
  Se i øvrigt herunder, pkt. 8., ”Kalenderen”.  
  Deltagere: Jørgen Friis Bak (JFB)
  Jørgen Hesselbjerg (JH)
  Mikkel Maltesen (MM)
  Helle Nielsen (HN)
  Bernhard Nørgaard (BN)
  Morten Sejersen (MS)
   
  Afbud: Per Bach (PB)
  Børge Terkelsen (BT)
    
  Referent:

  Dato:
   Morten Sejersen (MS)

  14. februar 2018 
  Dagsorden/ Velkomst ved formanden
  referat:  

  1. Generalforsamling.
  Generalforsamlingen blev planlagt på forretningsudvalgsmødet i januar og der var føl-gende yderligere punkter:
  • Beretningen aflægges af JFB med supplement af MM (trafik), PB (Egelund Borger-Center) og MS (Grøn Gruppe).
  • Niels Kjølhede har sagt ja til at være dirigent.
  • Der er to nye medlem til godkendelse på generalforsamlingen, Andelsboligforeningen Fiskbæk og Moesgaard Biselskab for holistisk biavl ved Jørgen Fjord.
  • JH ønsker ikke genvalg. Der er fundet to mulige kandidater.
  • MM sørger for kontrol og udlevering af stemmesedler ved indgang.

  2. Grundlovsfest.
  Regionsrådsmedlem Mette Valbjørn har sagt ja til at være taler. Som underholdning kontaktes kor ved Lene Gisselmann.

  3. Plejehjem – Mallling, Egelund, Beder?
  MS erklærede sig inhabil og deltog ikke i diskussionen af punktet. PB havde forud for mødet udsendt et forslag til brev vedrørende beliggenhed ved Egelund. JFB formulerer med udgangspunkt i dette et svar til kommunen.

  4. Økonomi (BT).
  BT havde meldt afbud til mødet, men havde forud for mødet fremsendt følgende:
   
  • Alle 96 fakturaer for kontingent 2018 blev udsendt den 16. januar 2018 (inkl. indkal-delse/dagsorden til GF).
  • Pr. 30. januar 2018 er der betalt 24 af disse.
  • Det årlige tilskud til flagalle Beder og flagalle Malling på 500 kr. til hver er udbetalt.
  • Kassebeholdningen pr. 30. januar 2018 er kr. 138.633,60 kr.
  • Der er aftalt revisormøde til den 22. februar 2018

  5.  Grøn Gruppe (MS)
  Der afholdes møde i gruppen 1. marts 2018 med følgende punkter på dagsordenen:
  - Krohaven
  - Bålhytten
  - Ålekatrines Hul
  - Vilhelmsborg / Giber Å
  - Nye trampestier
  - Fælles cykel-/vandretur i det grønne til foråret?

  Vedrørende Krohaven i Beder har Aarhus Kommune meldt tilbage, at stort set alle de ønsker vi havde kan indfries inden for budgettet.

  6. Trafik (MM).
  MM omtalte, at cykelstien fra Malling Syd til centrum forventes klar inden sommerferien.
  Der holdes møde igen tirsdag den 20. februar 2018 med Ajstrup Trafikgruppe

  7. Egelund BorgerCenter (PB)
  PB havde meldt afbud til mødet.
   
  8. Kalenderen.
   Torsdag, den 1. marts 2018, kl. 17.00- 18.00. Møde om harmonisering af veje på Baunehøjskolen.
   Tirsdag, den 6. marts 2018, kl. 17.00 – 21.00. Fællesrådsseminar i Rådhushallen
   Torsdag, den 8. marts 2018, kl. 19.30. Generalforsamling. Malling Kro.
   
  9. Eventuelt.
  Der arbejdes fortsat med at finde en mulig plads til infostanderen i Beder. BN har haft kontakt til Amalieparken, som vil undersøge dels om de ejer jorden med den påtænkte placering og dels om de er interesserede.

  Cykelstien fra rundkørslen til Ajstrup Strand er taget ud af cykelhandlingsplanen.

  JFB har fået henvendelse fra Lokalavisen om, at de gerne vil have nyheder fra området. Cykelstien i Ajstrup blev foreslået som emne og mere generelt offentlig trafik, offentlige arbejder og stier.

   

   

   

   

  FU-møde 18. april 2018

   

  Deltagere Hans, Helle, Jørgen, Bernhard. 

   

   Opfølgning på Generalforsamling:

  Da vores interesseområde ligger i vores egne sogne, vælger vi ikke at udtale os om  et eventuelt nyt jernbaneanlæg i Solbjerg. 

  Mikrofon/højtaler til brug ved generalforsamling og grundlovsmøde, Bernhard undersøger bl.a. prisniveau.  

  Ole Krabbes forslag om sikring af fodgængere ved krydset Bredgade/Starupvej tages med af trafikgruppens kontakt med Aarhus kommune om retablering af Bredgade efter kloakseparering.

  Glad musik opfordres Ole til at tage op i Malling menighedsråd. 

   

  Grundlovsdag:

  Forslag til prismodtager:

  forskellige forslag drøftedes,

  flere forslag senest til næste møde i maj, hvor beslutning skal tages.

  Jørgen udsender arbejdsliste, vi mødes klokken 12 på pladsen i Egelund.

   

  Nyt Beder vandværk

  Jørgen sender høringssvar om cykelsti ved skel nærmest Kirkebakken.

   

  Vores officielle postkasse, hvorfra Jørgen i dag vælger hvad der skal sendes videre til de øvrige i gruppen. Der skal enten udpeges en vicepostkassemester eller Jørgen indstiller postkassen til at videresende til os alle, beslutning tages på næste møde.

   

  Vi skal være opmærksomme på kommunens nye udvalg Oplands Aarhus.

   

  Grøn gruppe: artikel om Åle Katrine i Fællesbladet.

  Morten får opgaven om mulighed for ridesti til Vilhelmsborg.  

   

  Trafikgruppen får opgaven med fortov på Nyvej.

   

  Norsminde har spurgt til opslagsstanderen, Jørgen giver besked om at de kan henvende sig til Helle/Tue om afhentning/levering. 

 

 

 

Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd

 

 

 

Referat

Ang.:

 

Forretningsudvalgsmøde

 

Mødested:

Malling Plejehjem, vort mødelokale

 

Mødetid:

Onsdag, 16. maj 2018

 

 

Næste møde(r):

 

Der er udsendt Doodler for møderne i juni, august og september 2018.

Se i øvrigt herunder, pkt. 8., ”Kalenderen”.

 

Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB)

Per Bach (PB)

Hans Hansen (HH)

Mikkel Maltesen (MM)

Helle Nielsen (HN)

Bernhard Nørgaard (BN)

Morten Sejersen (MS)

Børge Terkelsen (BT)

 

 

Afbud:

Ingen

 

 

Referent:

 

Dato:

 

Børge Terkelsen

 

24. maj 2018

 

 

Dagsorden/      Velkomst ved formanden

 

referat:            

 

 

 

 

 

 1. Grundlovsfest.

  Der blev besluttet, hvem modtageren af Fællesrådet Pris 2018 skal være. JFB laver udkast til begrundelse, der udsendes til kommentering hos FU

  Den udsendte checkliste blev gennemgået/korrigeret/suppleret. BT afregner med smed.

   

 2. Blomsterløg.

  Der er nu mulighed for at søge Aarhus Kommune om tildeling af forårsløg. Der foreligger til FU henvendelse herom fra Engdalgårdsvej. MS kontakter ansøger og foranlediger ansøgning til Aarhus Kommune.

   

   

 3. Mailbox mv. (se notat fra sidste møde).

  Det aftaltes at henvendelser på den fælles mail-adresse sendes til alle i FU, og at der gives besked til de øvrige i FU, når ét medlem tager aktion og besvarer henvendelser. JFB foranlediger den automatiske videresendelse iværksat.  BT modtager henvendelse, der er rettet til hjemmeside, Der er normalt kun tale om nogle får stykker pr. år. Hvis relevant videresendes til hele FU.

   

   

 4. Økonomi (BT).

  BT meddelte, at kassebeholdning pr. mødedato udgør 164.470,05 kr. Dertil kommer værdien af aktiebeholdningen.

  Der er modtaget henvendelse om medlemskab af Fællesrådet fra Beder Malling Bridgeklub. Der meddeles ansøgeren, at de bydes velkommen som medlem, og at medlemskabet formelt skal godkendes af generalforsamlingen.

  BT meddelte, at alle kontingentbidrag på nær en er betalt. Den ene har trods gentagne rykkere og henvendelser endnu ikke betalt. Det besluttedes at meddele dette medlem, at de udgår af medlemslisten for 2018.

  Der er modtaget ansøgning fra Malling Bios venner om andel af midlerne fra ”arven” fra Malling Borgerforening. Der afventes frem til ferien yderligere ansøgninger ligesom det blev nævnt, at midlerne ikke skal tildeles noget, der ligner private virksomheder. Det anbefales Malling Bio at ansøge Salling Fonden. JFB meddeler dette til Malling Bio med angivelse af navnet på en kontakt.

   

 5.                                                                                                     Grøn Gruppe (MS)

  MS redegjorde for følgende punkter:

 

 • Krohave. Det ser fint ud. Der er gået grundigt til værks fra Aarhus Kommunes side. Der kommer bord/bænke sæt. MS laver artikel (med lidt historie) til Fællesbladet.

 • Ang. bord/bænke sæt kontaktes Aarhus Kommune for at undersøge, om der kan skaffes til andre steder, Bymoseskoven, det nye regnvandsbassin o.a. steder.

 • Bålhytten fra den nedlagte børnehave på Byagervej flyttes til Bymoseskoven. Aarhus Kommune foranlediger.

 • Der er opsat orienteringsplade ved Åle-Katrines Hul.

 • Ved det nyetablerede område ved Vilhelmsborg laves stier i samarbejde med Fællesrådet i Mårslet. Der er stadig problemer med bløde områder, hvor man ikke kan færdes.

 • Der arbejdes på at etablere ridesti mellem Vilhelmsborg og Fløjstrup Skov. Stieren skal så vidt muligt forløbe på kommunale arealer.

 • Det tidligere udarbejdede stikort viderebearbejdes således at det også kommer til at omfatte spor i landskabet.

 

 

 

 1. Trafik (MM).

  MM omtalte følgende punkter:

 

 • Bredgade. Arbejdet fra en arkitekt i sagen tilsyneladende udsat. Formentlig opstart maj.

 • Cykelsti til Krekærområdet. Lovet inden august 2018. Nu tilsyneladende problemer, idet der kræves godkendelse fra letbanen, der igen skal være godkendt.

 • Cykelsti til Ajstrup. Nedprioriteret. Cykelhandlingsplan tilsyneladende endnu ikke

  Er godkendt. En billigere løsning med grus/stenmel kan også accepteres.

 • Fortov Bækvej. FU/trafikgruppen synes at blive tages som gidsel fra Aarhus Kommunes side, idet der overfor borgere henvises til at Fællesrådet skal vælge løsninger. MM tager kontakt til Aarhus Kommune for om muligt at får koordineret.

 • MM laver indlæg til Fællesbladet om processen.

 • MM overvejer hvorledes trafikgruppen fremover skal fungere.

 • Mere om Beder-Bering vejen i næste møde.

 • Ajstrupvejen. Byskilt flyttes med det resultat, at hastighedsgrænserne flyttes. Giver anledning til undring.

   

 

 1. Egelund BorgerCenter (PB)

 

PB nævnte, at der netop har været afholdt generalforsamling, og at der er sket skifte på formandsposten. Der er kontakt med en dygtig fundraiser. Man vil – igen søge Salling Fonden. I mødet nævntes en ny kontaktperson.

 

Man skal også i yderligere dialog med biblioteket for at få afklaret, om man vil flytte til Egelund.

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 1. Kalenderen.

  Se de førstkommende møder på forsiden.

         Der er udsendt Doodler for møderne i juni, august og september måned.

   

 2. Eventuelt.

  BT omtalte forlydender om, at der er planer om plejeboliger i Beder, syd for Beder Kirke.

  PB omtalte kontakt med frivilligkoordinator ved Eskegården omkring lån af lokaler. Konstaterede, at der er behov for koordinering af behovet fro lokaler, når/hvis de nuværende mødelokaler på Malling Plejehjem lukker.

 

 

 

 

Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd

 

 

 

Referat

Ang.:

 

Forretningsudvalgsmøde

 

Mødested:

Malling Plejehjem, vort mødelokale

 

Mødetid:

Torsdag, 12. juni 2018

 

 

Næste møde(r):

 

FU-møde, torsdag den 16. august 2018, kl. 18.00, Hedemarksvej 11, 8340 Malling

FU-møde, onsdag den 5. september 2018, kl. 19.30, vort mødelokale.

Der udsendes Doodle for halvårsmødet.

Se i øvrigt herunder, pkt. 9., ”Kalenderen”.

 

Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB)

Hans Hansen (HH)

Mikkel Maltesen (MM)

Helle Nielsen (HN)

Bernhard Nørgaard (BN)

Morten Sejersen (MS)

Børge Terkelsen (BT)

 

 

Afbud:

Per Bach (PB)

 

 

Referent:

 

Dato:

 

Børge Terkelsen

 

22. juni 2018

 

 

Dagsorden/      Velkomst ved formanden

 

referat:            

 

 1. Evaluering af Grundlovsmøde.

  Det konstateredes, at der havde været flere deltagere i år end ved tidligere møder. Grunden kan måske være, at der som følge af de optrædende kor (også børnekor) af den grund var flere forældre/bedsteforældre.

  Der var også enighed om, at der var en god stemning ved mødet.

  Det nyindkøbte lydanlæg skal afprøves yderligere inden brug ved halvårsmødet.

   

 2. Belysningsstrategi – tilmelding senest 24. juni (mail fra 29. maj).

  Det udsendte oplæg var ifg. JFB oplæg til noget meget generelt/principielt for hele Aarhus Kommune. Der deltager ikke nogen fra FU i mødet.

   

 3. Støjhandlingsplan – svarfrist 3. august (mail fra 1. juni).

  Det udsendte omhandler ifg. JFB metoder og principper for imødegåelse af trafikstøj, men berører tilsyneladende primært midtbyen (kun sammenhængende bebyggelser). Ideerne ”stopper så at sige i Skåde”. JFB udfærdiger kommentar omkring dette forhold.

   

 4. Tryghedsnetværket (mail fra 6.juni).

  Tryghedsnetværket har bl.a. tidligere arrangeret stormøde i hallen ved Beder skole om indbrud.

  Der deltager ikke nogen fra FU.

   

 5. Økonomi (BT).

  BT meddelte, at kassebeholdning pr. mødedato udgør 157.866,70 kr. Dertil kommer værdien af aktiebeholdningen.

  1. Arven – bl.a. ansøgning fra EBC (mail fra 5.juni)

   Der er modtaget ansøgning fra EBC om tilskud til et planlagt udkigstårn ved den nye sø. Beløbsramme ikke er specificeret.

   Behandling af ansøgning udsættes til næste møde.

   BT følger efter ferien op på bidrag til spejderne for nye bord/bænk sæt.

    

 6.                                                                                                     Grøn Gruppe (MS)

  MS redegjorde for følgende punkter:

 

 • Artikel til Fællesbladet om Krohaven er udarbejdet og vil være i næste nummer af bladet.

 • Der har været kontakt til ansøger i Beder om blomsterløg. Svaret er af en eller anden grund kommet til JFB, der også har videresendt til Aarhus Kommune, og derfra fået bevilget de ønskede løg.

 • Der har været indvielse af det nye forløb af Giberen ved Vilhelmsborg. Der var tale om et vellykket arrangement.

 • Omkring den nye sti mellem Beder og Fløjstrup skulle der angiveligt være midler til endnu et vejbump ved Fløjstrup. MS følger op.

 • Der arbejdes på at lavet en ridesti fra Vilhelmsborg til Fløjstrup Skov.

 • Som et nyt emne vil Grøn Gruppe se på, hvorledes stier i Fløjstrup/Moesgård Skov bruges som ridestier/mountainbikestier, og hvorledes disse vedligeholdes, også via private initiativer.

 

 

 

 1. Trafik (MM).

  1. Beder - Beringvejen

   Der er varslet indkaldt til møde om stiforløb i forbindelse med den nye vej. De fem berørte Fællesråd koordinerer planer. JFB fandt, at der var behov for foretræde for Teknisk Udvalg, idet de nye rygter om nyvurdering af linjeføring kan betyde forsinkelser af projektet.

   MM omtalte følgende punkter:

 

 • Efter sidste møde blev taget kontakt med Aarhus Kommune om prioritering af trafikprojekter. Men ikke noget svar. Fornyet kontakt for en uge siden. Nu med kort svar uden bindinger. Men der skulle snarest blive indkaldt til et møde. MM følger op månedligt.

 • Projekt omkring Bredgade afventer Aarhus Vand.

 • Cyklesti Malling Syd bliver nu tilsyneladende ikke færdig i år.

 • 2018 anlægsplan kendes ikke.

 • MM laver to anlægsprioriteringslister, den ene med de tre højst prioriterede projekter, og den anden med alle de andre forslag, vi har.

 • Det forlyder, at Odder Kommune har lavet undersøgelse omkring busdækningen, og at der skal være møde mellem de berørte kommuner/borgmestre og Midttrafik.

 • MM har lavet forslag til artikel i Fællesbladet.

   

 

 1. Egelund BorgerCenter (PB)

 

Med PBs fravær blev behandling af dette punkt udsat til næste møde.

 

                                                                                                                                        

 

 1. Kalenderen.

  Se de førstkommende møder på forsiden.

         Tirsdag, den 26. juni 2018, kl. 15.00. Åbning af tjekkisk konsulat, Jydsk Emblem Fabrik. Alle kan deltage, men bedes give besked om man kommer.

         Tirsdag, den 26. juni 2018kl. 15.00. Møde om belysningsstrategi, Kalkværksvej 10, Aarhus C. Ingen deltager.

         Torsdag, den 16. august 2018, kl. 18.00. Fu-møde, hos Helle,

         Onsdag, den 5. september 2018, kl. 19.30. FU-møde. Vort mødelokale.

          

 2. Eventuelt.

  Der var ikke noget til dette punkt.

 

 

Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd

 

 

 

Referat

Ang.:

 

Forretningsudvalgsmøde

 

Mødested:

Hos Helle og Tue, Hedemarksvej 11, 8340 Malling

 

Mødetid:

Torsdag, 16. august 2018

 

 

Næste møde(r):

 

FU-møde, onsdag den 5. september 2018, kl. 19.30, vort mødelokale.

Halvårsmøde, torsdag den 4. oktober 2018, kl. 19.30, Beder Sognegård.

Der er udsendt Doodler for novembermødet. Dato kommer senere.

Se i øvrigt herunder, pkt. 7., ”Kalenderen”.

 

Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB)

Per Bach (PB)

Hans Hansen (HH)

Mikkel Maltesen (MM)

Helle Nielsen (HN)

Bernhard Nørgaard (BN)

Morten Sejersen (MS)

Børge Terkelsen (BT)

 

 

Afbud:

Ingen

 

 

Referent:

 

Dato:

 

Børge Terkelsen

 

22. august 2018

 

Dagsorden/      Velkomst ved formanden
referat:            
 1. Halvårsmødet.

  Holdes på Beder Sognegård.

  Indholdet i mødet drøftedes. Temaerne bliver:

 • Trafik. MM samler op og orienterer om den seneste udvikling (herunder også, at der ikke sker noget). Kloakering i Malling udsat.

 • Holistisk biavl. Indlæg fra Moesgård Biselskab.

 

Under dette punkt drøftedes også de henvendelser, der hen over sommeren er kommet omkring flytning af byskiltet på Ajstrupvej i Malling (ændrede fartgrænser på en strækning). Der var enighed om, at der ikke reageres på anonyme henvendelser (bl.a. på hjemmesiden). JFB har samlet akter om denne sag fra 2006 til 2015 (nu). Heraf fremgår, at diskussionen om flytning af skilt har pågået siden 2011. JFB laver artikel til Fællesbladet om sagen og den forudgående udvikling.

 

 1. Samskab Aarhus (mail fra 26. juni).

  Det aftaltes at nævne mulighederne I Fællesbladet samt på hjemmesiden.

  Derudover gør FU ikke yderligere i sagen.

   

 2. Økonomi (BT).

  BT meddelte, at kassebeholdning pr. mødedato udgør 168.229,20 kr. Dertil kommer værdien af aktiebeholdningen. Der har kun været få transaktioner hen over sommeren.

  1. Arven

Der foreligger nu fire ønsker/henvendelser om at få del i ”arven”:

 • Fra Malling Bios venner.

 • Fra EBC.

 • Fra et forslag vedr. Beder Torv.

 • Angiveligt er også et forslag fra Egnsarkivet på vej.

                                    Der er ikke sat en tidsfrist for forslag/ansøgninger. Yderligere drøftelser sker i de følgende møder.

                                    Der er kommet en henvendelse fra Malling Bio om medlemskab af Fællesrådet. BT meddeler Malling Bio, at de bydes velkommen, men formel godkendelse sker ved generalforsamlingen.

 

 1.                                                                                                     Grøn Gruppe (MS)

  MS nævnte, at der ikke har været møder i gruppen siden sidste FU-møde.

  Der har været en gåtur med en repræsentant for Aarhus Kommune for at se på mulighederne for en ridesti mellem Vilhelmsborg og Fløjstrup Strand.

 

 1. Trafik (MM).

  Referat fra møde den 8. august med AK om trafikale prioriteter.

  I mødet deltog fra FU MM, BN og JFB. Der er fra AK kommet en ny kontaktperson, der nu skal til at sætte sig ind i sagerne. Fra mødet nævntes:

 • Det vil formentligt fremover være bedst at satse på få, lidt større projekter, idet det nok er svært at ”råbe” kommunen op med mindre opgaver.

 • Der blev talt om Bredgade og Beder Landevej og behov for cykelsti der.

 • Der er skitser en del af Bredgade (efter kloakeringen) med træer og parkeringslommer. Forhold om cykelsti her kendes ikke.

 • Også cykelsti til Ajstrup blev omtalt.

 • MM fik kortmateriale for vort område. Ref. bem.: Er efterfølgende udsendt til FU.

 • Beder- Bering-vejen føres efter de nuværende planer helt ind til Beder Landevej.

 • AK ønsket at hindre gennemkørsel ved Beder Kirkesti. Havde spurgt om en løsning med en bom med lås kunne være en løsning. FU vil ikke for nuværende tage stilling til om en sådan løsning kan være acceptabel. Der skal foreligge yderligere oplysninger/dokumentation for behovet. MM undersøger/indhenter yderligere info.

   

 1. Egelund BorgerCenter (PB)

PB oplyste, at der er kommet en anden kontaktperson fra kommunen, og at der afholdes møde den 20. august med henblik på at få afklaret kommunens holdning til lokalbibliotekernes fremtidige forhold. Hvis ikke biblioteket er en fremtidig del af EBC, kan det få konsekvenser for EBC-projektet. Der vil foreligge mere info til næste møde.

                                                                                                                                        

 1. Kalenderen.

  Se de førstkommende møder på forsiden.

         Torsdag, den 23. august 2018, kl. 17.00. Formøde mellem de fem Fællesråd i Syd om stier ved den kommende Beder-Bering vej. JFB deltager.

         Torsdag, den 30. august 2018, kl. 15.00. Møde Beder-Bering vejen, Kalkværksvej 10, Aarhus C. JFB, MM og BN deltager.

         Onsdag, den 5. september 2018, kl. 19.30. FU-møde. Vort mødelokale.

         Torsdag, den 4. oktober 2018, kl. 19.30. Halvårsmøde Beder Sognegård.

          

 2. Eventuelt.

  PB kontakter Krydsfelt Norsminde om afhentning af info-stander (fra Beder).

 

 

Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd

 

 

 

Referat

Ang.:

 

Forretningsudvalgsmøde

 

Mødested:

Malling Plejehjem, vort mødelokale

 

Mødetid:

Onsdag, 5. september 2018

 

 

Næste møde(r):

 

Torsdag den 4. oktober 2018, kl. 19.30, halvårsmøde, Beder Sognegård. FU medlemmer møder kl. 18.45

Onsdag den 24. oktober 2018, kl. 19.30, FU-møde

Tirsdag den 20. november 2018, kl. 19.30, møde FU + FB-red.

Torsdag den 6. december 2018, kl.18.00, julefrokost, Friluftsgården.

Se i øvrigt herunder, pkt. 10., ”Kalenderen”.

 

Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB)

Per Bach (PB)

Hans Hansen (HH)

Mikkel Maltesen (MM)

Bernhard Nørgaard (BN)

Børge Terkelsen (BT)

 

 

Afbud:

Helle Nielsen (HN)

Morten Sejersen (MS)

 

 

Referent:

 

Dato:

 

Børge Terkelsen

 

6. september 2018

 

Dagsorden/      Velkomst ved formanden
referat:            
 1. Halvårsmødet.

  Holdes på Beder Sognegård.

  Temaerne bliver:

 • Trafik. MM samler op og orienterer om den seneste udvikling (herunder også, at der ikke sker noget).

 • Holistisk biavl. Indlæg fra Moesgård Biselskab.

 • Orientering om Beder Bering vejen (fra møde med kommunen den 23. august)

                               BT henter nøgle.

                               MM laver kaffe, indkøber småkager.

                               FU mødes kl. 18.45.

 

 1. Julefrokost.

  Der har været udsendt Doodle. Datoen blev fastsat til torsdag, den 6. december 2018, hvor flest fra FU kan deltage.

  Det blev foreslået, at stedet kan være Friluftsgården. BT forespørger. Ref. bem.: Der er ledigt den 6. december 2018, og lokalerne er reserveret.

  PB undersøger via Tue, om vi kan få leveret mad fra samme sted som for to år siden.

 

 1. Kommunens besparelsesforslag (mails fra 22. august).

  Der er efterfølgende udsendt revideret forslag fra Børn og Unge den 5. september 2018.

  FU berørte forslagene fra:

  Teknik og miljø. Her findes ikke anledning til at reagere med høringssvar.

  Kultur og borgerservice. Her besluttedes, at der indgives høringssvar, der adresserer forslaget om at reducere åbningstiderne på lokalbibliotekerne, idet det anføres, at man ser en udsultning af lokalbibliotekerne. Høringsfrist 12. september. JFB laver forslag.

  Børn og Unge. Der kommet nyt forslag, hvor forslaget om sammenlægning af skoledistrikter ikke længere er med. Men der tales stadig om sammenlægning omkring administration og teknik. Her indgives også høringssvar, der udtrykker betænkelighed på dette område. JFB laver forslag.

   

 2. Beder Bering vejen.

  Den JFB; PB og BN har deltaget i møde den 23. august sammen med de øvrige berørte Fællesråd fra syd. Mødet var rettet mod samarbejde om stiplacering ved den nye vej, og gik alene på processen omkring det fremtidige samarbejde og borgerinddragelse. JFB viste en udleveret tidsplan. Der er lovet yderligere materiale snarest og på elektronisk form. Der planlægges med borgermøde i uge 43. Mødet indkaldes med de involverede Fællesråd som medindkaldere.

   

 3. Fællesrådenes arbejdsgruppe: spsm. om brug af kontaktpersoner (mail fra 22. august).

  Vi har ikke gjort særlig meget brug af kontaktpersonerne, alene kontakten til Teknik og Miljø. JFB besvarer henvendelsen og vil i den forbindelse via ejendomsafdelingen i ældreforvaltningen forsøge at finde ud af, hvad der skal ske med Malling Plejehjem.

   

 4. Økonomi (BT).

  BT meddelte, at kassebeholdning pr. mødedato udgør 166.329,20 kr. Dertil kommer værdien af aktiebeholdningen.

  Yderligere meddelte BT, at

 • Der har været kontakt til spejderne med hensyn til at yde en delbetaling for de nye bord/bænkesæt. Når der foreligger faktura/fakturakopi kan vi yde vort bidrag.

 • Der er – noget forsinket – modtaget betaling fra Fulden Beboerforening. Hermed medtages de igen i medlemslister på hjemmeside og i FB. BT meddeler ændring til FB og webmaster.

  Yderligere omkring ”arven” drøftedes:

Der foreligger nu fire ønsker/henvendelser om at få del i ”arven”:

 • Fra Malling Bios venner.

 • Fra EBC.

 • Fra et forslag vedr. Beder Torv.

 • Angiveligt er også et forslag fra Egnsarkivet på vej. JFB søger afklaring.

Arven omtales igen i FB med angivelse af, at ansøgninger skal være FU i hænde i indeværende år. Dette meddeles også ved halvårsmødet.

 

 1.                                                                                                     Grøn Gruppe (MS)

  MS deltog ikke i mødet, men havde fremsendt følgende:

 Grøn gruppe holder møde på onsdag i næste uge med følgende dagsorden:

- Krohaven

- Bålhytten

- Ålekatrines Hul

- Vilhelmsborg/Giber Å

- Nye trampestier / Nyt kort

- Fælles cykel-/vandretur til foråret

- Evt.

Siden sidst har vi fået besked fra kommunen om at de har lavet et projekt vedrørende etablering af to vejbump på Elmosevej i Over Fløjstrup. Bliver projektet godkendt af politi og vejmyndighed på næstkommende færdselsmøde d. 6. september, vil det blive sat til udførelse snarest. Der planlægges et bump umiddelbart syd for vejkrydset i Fløjstrup. Det næste etableres mellem Elmosevej 22 og 24. Vi håber, det kan bevirke at bilerne sætter farten ned i Fløjstrup.

 

 1. Trafik (MM).

  MM meddelte, at der ikke p.t. er yderligere at tilføje omkring trafik. Ud over det der allerede er sagt omkring Beder Bering vejen.

   

 2. Egelund BorgerCenter (PB)

PB oplyste, at der har været afholdt møde med kommunen omkring deres syn på at flytte biblioteket til EBC. Fra kommunen er udtrykt velvilje til at flytte, når egnede lokaliteter er til stede. Men man vil ikke bidrage med midler. Der synes at være en åbning omkring midler fra halfonden. Dette kan måske være en hæmsko, når der skal søges fondsmidler. I mødet var der lejlighed til at hilse på den nye direktør for området.

                                                                                                                                        

 1. Kalenderen.

  Se de førstkommende møder på forsiden.

  Der er ikke p.t. yderligere møder i kalenderen.

          

 2. Eventuelt.

  JFB har fået en henvendelse omkring aktiviteter og initiativer omkring Malling Plejehjem. Som tidligere nævnt søges yderligere info fra ældreområdet ejendomsafdeling om de fremtidige planer, før vi indgår i yderligere initiativer.

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Robert | Svar 01.08.2018 05.47

Hvordan kan det være at man må ræse med 80 km i timen ind i Malling på Ajstrupvej. Har ''Fælles''rådet enholdning til dette og flytning af byskilte?????

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

I dag | 13:48

Der er koncert i Malling Kirke torsd. d. 1. november kl. 19.30 med Kristian Lilholt, Ida Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen. Billetter kan købes via 30343718

...
16.10 | 17:00

Hej Mette Maria!
Du kan ringe til Ruth Brohus tlf. 8693 7003.
Mvh. Lene

...
12.10 | 16:34

Hej
Hvordan tilmelder man sig med bod på julemarkedet på Eskegården?
Kh Mette Maria

...
16.08 | 18:59

venligst kontakt mig ang. handicap venlige cykelstier

...
Du kan lide denne side